Engelsk-svensk oversættelse af "aftermath"

EN

"aftermath" svensk oversættelse

volume_up
aftermath {substantiv}

EN aftermath
volume_up
{substantiv}

aftermath (også: attendant, consequence, course, cycle)
volume_up
följd {fæl.køn}
It was created in the aftermath of the floods.
Den kom till som följd av översvämningarna.
The role of the European Union must be strengthened in the aftermath of this crisis.
EU:s roll måste stärkas som en följd av den här krisen.
We need a fisheries policy that does more than reel off obituaries in the aftermath of measures that neither permit nor encourage sustainable fishing.
Vi behöver en fiskeripolitik som inte bara hasplar ur sig minnesrunor, till följd av åtgärder som varken tillåter eller uppmuntrar ett hållbart fiske.
aftermath (også: backwash)
In the aftermath of the summit, Europe is the subject of much negative language and sentiment.
I toppmötets efterdyningar är Europa ämnet för mycket negativa ordalag och känslor.
The Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
Medlemsstaterna kämpar fortfarande med att hantera krisens efterdyningar.
Two offices have played a prominent role in dealing with the aftermath of the Eurostat case.
Två avdelningar har spelat en avgörande roll för att hantera Eurostataffärens efterdyningar.
aftermath (også: series, backwash)
First Belarus, which suffered the same consequences of this disaster as did Ukraine, and which has been funding recovery from the aftermath of the disaster patiently and without any posturing.
Först Vitryssland, som drabbades av samma följder från katastrofen som Ukraina, och som tålmodigt och utan stora ord har finansierat återhämtningen i katastrofens kölvatten.
aftermath
volume_up
efterdyning {fæl.køn}
Det var det kalla krigets efterdyning.
That is vital, particularly in the aftermath of the enlargement of the European Union to include ten new Member States.
Det är mycket viktigt, särskilt i efterdyningarna av utvidgningen av EU, att de tio nya medlemsstaterna omfattas.
What is currently happening in the aftermath of the Irish vote on the Nice Treaty is unacceptable by any standards of Western democracy.
Vad som nu händer i efterdyningarna av den irländska omröstningen om Nicefördraget är oacceptabelt i västvärldens demokrati med alla mått mätt.

Synonymer (engelsk) for "aftermath":

aftermath

Eksempelsætninger "aftermath" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishCroatia is a young democracy that is also suffering from the aftermath of a war.
Kroatien är en ung demokrati som dessutom fortfarande lider av sviterna efter ett krig.
EnglishThe state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
De transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet (debatt)
EnglishWe will also provide further financial assistance for the aftermath of the conflict.
Vi kommer också att ge ytterligare finansiellt bistånd för efterdyningarna av konflikten.
EnglishMr President, the aftermath of the loss of the Prestige is frightening.
Herr talman! Efterverkningarna av förlusten av Prestige är skrämmande.
EnglishSubject: EU policy on APMs in the aftermath of the Conference of Ottawa
Angående: EU: s politik vad gäller truppminor efter Ottawakonferensen
EnglishThese encounters reminded me of my experiences with regimes in the aftermath of totalitarianism.
Dessa möten påminde mig om mina erfarenheter av regimer i diktaturers spår.
EnglishLast year, this Fund helped to deal with the aftermath of the fires in southern Europe.
Förra året var fonden till hjälp för att hantera efterverkningarna av bränderna i södra Europa.
EnglishWe have to consider what is happening now in the aftermath of the conflict.
Vi måste reflektera över det som händer nu i konfliktens spår.
EnglishThe Commission will stand ready to support rehabilitation efforts in the aftermath of conflicts.
Kommissionen kommer att stå redo att stödja återuppbyggnadsarbetet i konflikternas spår.
EnglishThis will become particularly important in the aftermath of enlargement.
Detta kommer att bli särskilt viktigt efter EU-utvidgningen.
EnglishThis will become particularly important in the aftermath of enlargement.
Vi måste investera mer, och vi måste ge dem ett starkt stöd.
EnglishWhat I want to ask the Commissioner is this: what do you think about that in the aftermath of this scandal?
Min fråga till kommissionären är: Vad anser ni nu om det efter denna skandal?
EnglishRacism is fuelled by crisis and its aftermath of exclusion.
Rasismen får näring av krisen och utslagningen som följer i dess spår.
EnglishI think that such a white paper is especially needed in the aftermath of the Copenhagen climate change talks.
Det finns ett särskilt behov av vitboken nu efter klimatsamtalen i Köpenhamn.
EnglishThe European reaction to the Russian-Georgian conflict and its aftermath has been mixed.
Den europeiska reaktionen på konflikten mellan Ryssland och Georgien och dess efterspel har varit blandad.
EnglishFor Europe, in the aftermath of the cold war, the Mediterranean horizon has become the horizon of security.
För Europa efter det kalla kriget blev Medelhavshorisonten säkerheten.
English   Madam President, sadly Afghanistan has been slightly forgotten about in the aftermath of the Iraq war.
   – Fru talman! Tyvärr har Afghanistan glömts bort en aning i efterdyningarna av Irakkriget.
EnglishWhen you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
När man vandrar över landskapen hoppar det upp efter dina fotsteg för att fånga spillror och skräp.
EnglishWe must be aware of the aftermath of the floods.
Vi måste vara medvetna om den förödelse översvämningarna åstadkommit.
EnglishAs you know, this commission also deals with the question of reparations in the aftermath of the Gulf War.
Som ni känner till hanterar denna kommission också frågor som rör reparationer i Gulfkrigets spår.