Engelsk-svensk oversættelse af "to assign"

EN

"to assign" svensk oversættelse

EN to assign
volume_up
[assigned|assigned] {verbum}

1. generel

You can automatically assign hyperlinks to the entries in the table of contents.
Du kan automatiskt tilldela posterna i innehållsförteckningen hyperlänkar.
You can assign a format style to an endnote icon of your document in this area.
I det här området kan du tilldela dokumentets slutnotssymboler formatmallar.
To assign the selected settings to a slide transition, click here.
Om du vill tilldela en diabildsväxling de valda inställningarna, klickar du här.
Assign a shortcut for the respective text block in this text box.
I det här fältet kan Du ange en förkortning för det aktuella textblocket.
Here you can assign consecutive numbering for all levels.
Här kan Du ange en fortlöpande numrering för alla nivåer.
Assign the gradient a name in the Name dialog.
Ange ett namn i dialogrutan Namn.
to assign (også: to bring, to cite, to conduct, to direct)
Agenda 2000 assigns an annual amount of EUR 41 million for the combating of infectious animal diseases.
I Agenda 2000 anslås ett belopp på 41 miljoner euro per år för bekämpning av smittsamma djursjukdomar.
to assign (også: to appoint, to gibbet)
For this reason, we must not jump to conclusions about the accident and, more significantly, we must not begin assigning blame.
Vi får därför inte dra förhastade slutsatser om olyckan, och, vad viktigare är, inte heller börja utpeka skyldiga.
(NL) Mr President, Commissioner, we are in the middle of a crisis and, if truth be told, we have more important things to be doing at this point in time than pointing fingers and assigning blame.
Vi befinner oss mitt i en kris, och om sanningen ska fram har vi viktigare saker att göra just nu än att peka finger och utpeka skyldiga.
to assign
to assign
to assign (også: to prescribe)

2. business

You can automatically assign hyperlinks to the entries in the table of contents.
Du kan automatiskt tilldela posterna i innehållsförteckningen hyperlänkar.
You can assign a format style to an endnote icon of your document in this area.
I det här området kan du tilldela dokumentets slutnotssymboler formatmallar.
To assign the selected settings to a slide transition, click here.
Om du vill tilldela en diabildsväxling de valda inställningarna, klickar du här.

3. jura

to assign
So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task.
Så fokus ligger på att få till stånd en oberoende utredning och inte minst att utse en civil åklagarmyndighet att ta sig an uppgiften.
This is why I think that we need to both assign more specialised staff in this area and raise the participation level of local actors in the project.
Av denna anledning anser jag att vi både måste utse mer specialiserad personal på detta område och se till att lokala aktörer deltar i högre grad i projektet.

Eksempelsætninger "to assign" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou can only assign names to OLE objects, grouped objects and imported graphics.
Det är bara OLE-objekt, grupperade och importerade objekt som kan tilldelas ett namn.
EnglishAssign a different background color for the cell and a name (e.g., " Below ").
Formatera cellen med bakgrundsfärgen ljusröd och kalla mallen för " Under ".
EnglishIn the Event list box, select the program event to which you want to assign a macro.
I listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
EnglishYou can also press Tab to assign the cell width according to the defined tab stop.
Du kan också trycka på tabbtangenten om tabellcellen ska vara lika bred som en tabb.
EnglishYou can define new symbol sets, assign names to symbols and add them to a symbol set.
Du kan definiera nya symbolset, ge symboler namn och lägga till dem i symbolseten.
EnglishThis command opens a dialog where you can assign a different name to the current sheet.
En dialogruta öppnas där du kan ge den aktuella tabellen / kalkylarket ett annat namn.
EnglishHowever, you yourself first have to assign the command to shortcut keys or to a separate icon.
Men du måste själv lägga kommandot på en tangentkombination eller en ikon först.
EnglishWe recommend that you assign names to cells so that you can use these names in the formula.
Det är bäst att ge cellerna namn så att de kan användas med namn i formeln.
EnglishTo assign vertical text orientation for cell contents, click the respective ABCD button.
Med den andra kommandoknappen kan Du bara ställa in en lodrät visning av cellinnehållet.
EnglishIn the dialog that appears, you can assign a name for the new gradient.
Du ser en dialogruta där du kan mata in ett namn för den nya gradienten.
EnglishMy group decided, about 25 minutes ago, to assign me the task of tabling the motion.
Min grupp beslutade för omkring 25 minuter sedan att ge mig i uppgift att lägga fram förslaget.
EnglishUse this command to assign an identical width to the selected columns.
Med det här kommandot tilldelas de markerade kolumnerna identisk bredd.
EnglishThe Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
Rådet kan inte ge kommissionen i uppdrag att ta ett initiativ.
EnglishWhen you assign a validity rule, existing values in a cell will not be modified.
Dessutom ändras inte värden som finns i celler om du först i efterhand tilldelar en giltighetsregel.
EnglishOn this tab page you can assign a Numbering Style to a paragraph.
Under den här fliken kan du ställa in en numreringsformatmall vid stycket.
EnglishIn this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well.
På det här området vill vi ge även små och medelstora företag en viktig roll.
EnglishUse this command to assign certain properties to the selected object.
Med det här kommandot tilldelar du det markerade objektet egenskaper.
EnglishYou can define any number of colors, assign them names and save in color palette files.
Du kan definiera ett valfritt antal egna färger, namnge dem och arkivera dem i färgpalettfiler.
EnglishIn this dialog you can assign any icons to the previously selected function buttons.
I den här dialogrutan tilldelar du den funktionsknapp som du har markerat tidigare en valfri ikon.
EnglishActivate this function to cause a double-click of an object to assign the rotation mode.
Med den här funktionen tilldelas ett objekt rotationsläge när du har klickat på det två gånger.