EN bar
volume_up
{substantiv}

1. generel

bar (også: lounge, barroom, juke)
volume_up
bar {fæl.køn}
The differences between " bar " and " overline " are important.
Skillnaderna mellan " bar " och "overline " är viktiga.
You'd think with the advances...... in medicine, this place would have a wet bar.
Trots den medicinska utvecklingen så finns det inte ens en bar här.
You are right, the Members Bar is only for the use of Members.
Ni har rätt, ledamöternas bar är endast till för ledamöterna.
bar (også: account, base, basis, cause)
volume_up
grund {fæl.køn}
That problem cannot be solved on a voluntary basis; this particularly applies to the attachment of bull bars to energy-guzzling jeeps weighing up to 3.5 tonnes.
Detta problem kan inte lösas på frivillig grund; det gäller i synnerhet för att sätta frontskydd på energislukande jeepar upp till 3,5 ton.
I should not like to put a worker behind bars and threaten his livelihood because on one occasion, he acts with gross negligence by not turning off a tap.
Jag vill inte sätta en arbetare bakom galler eller hota hans existens därför att han någon gång på grund av grov vårdslöshet har underlåtit att stänga en kran.
We are talking here about people who have not only been charged with terrorism, but are also behind bars because of their political views.
Här talar vi om människor som inte bara har anklagats för terrorism, utan också befinner sig bakom galler på grund av sina politiska åsikter.
bar (også: band, bond, headband, hoop)
bar (også: arrest, barrier, block, check)
Time constraints must be laid down to act as a bar to illegal construction in farming and animal-rearing areas.
Vi måste fastställa tidsbegränsningar som kan verka som ett hinder mot olagliga anläggningar på områden för jordbruk och boskapsuppfödning.
Even at the main hearing, the court does not consider the evidence but only 10 so-called legal bars to surrender.
Inte ens vid huvudförhandlingarna tar domstolen hänsyn till bevisningen, utan bara till tio s.k. rättsliga hinder mot överlämnande.
India remains a stable secular democracy, which therefore disproves the Chinese position that size of country is a bar to democracy and human rights.
Indien fortsätter att vara en stabil sekulär demokrati, vilket därigenom motbevisar den kinesiska ståndpunkten att ett lands storlek är ett hinder för demokrati och mänskliga rättigheter.
bar (også: address, beat, delicacy, grace)
volume_up
takt {fæl.køn}
bar (også: bolt, canon, law, order)
volume_up
regel {fæl.køn}
Perhaps the rule that was applied was the one that we aviators have known about for years, namely, that the safest flight is the one where the pilot is in the bar and the aircraft is in the hangar.
Man tillämpade en regel som vi piloter har känt till i många år, nämligen att den säkraste flygningen är den där piloten är i cafeterian och flygplanet står i hangaren.
bar (også: pillar, pole, post, stanchion)
volume_up
stolpe {fæl.køn}
bar (også: stick)
volume_up
stång {fæl.køn}
Clears the contents of the input line and closes the formula bar.
Om du klickar på den här ikonen tas innehållet i inmatningsraden bort och formellisten stängs.
Click here to transfer the contents of the input line into your document and close the formula bar.
Genom att klicka på den här ikonen övertar du innehållet på inmatningsraden och stänger formellisten.
If your form is linked to a database and you turn off the Design mode, the form bar is displayed at the lower margin of the document window.
Om formuläret är länkat till en databas visas formulärlisten vid dokumentfönstrets nedre kant när Du stänger av utkastläget.
bar (også: barrier, beam, miss, spar)
volume_up
bom {fæl.køn}
Dissidents often disappear behind bars for a ridiculously long period of time.
Dissidenter sätts ofta under löjeväckande långa perioder bakom lås och bom.
Opponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Motståndare som har anhängare eller som hotar att få det sätts bakom lås och bom.
For all the rhetoric, how many people-traffickers have actually been put behind bars?
Om vi bortser från retoriken, hur många sådana människosmugglare har egentligen satts bakom lås och bom?
bar (også: needle)
bar (også: bistro, saloon, tavern, bars)
volume_up
krog {fæl.køn}
bar (også: barrier, block, lock, locking)
volume_up
spärr {fæl.køn}
bar (også: cleat, lath)
volume_up
ribba {fæl.køn}
This bar must be raised, and only then can the market be opened.
Denna ribba måste höjas. Först då kan marknaden öppnas.
We must not set the bar too high for the countries of Central and Eastern Europe to join.
Ribban för anslutning för de central- och östeuropeiska länderna får inte läggas för högt.
We will set the bar high and I hope together, Council, Commission and Parliament, we can clear that bar.
Vi kommer att sätta ribban högt och jag hoppas att vi tillsammans - rådet, kommissionen och parlamentet - klarar höjden.
bar
volume_up
spak {fæl.køn}
bar (også: beam, baulk)
volume_up
bjälke {fæl.køn}
bar (også: sandbar)
bar (også: bank, berm, cay, shelf)
volume_up
sandbank {fæl.køn}
bar
bar
volume_up
taktstreck {fæl.køn}
bar
Du får inte vara bakom bardisken!
bar
volume_up
kroglokal {fæl.køn}

2. "pub"

bar
volume_up
avdelning {fæl.køn} (pub)

3. jura

bar (også: judicature)
volume_up
domstol {fæl.køn}
There is currently no firmly established, independent Bar and no access to public legal aid.
Det finns för närvarande ingen fast etablerad, oberoende domstol och ingen tillgång till allmän rättshjälp.
The law courts have no independence, parliamentarians lose their immunity from prosecution, and journalists end up behind bars.
Domstolarna är inte oberoende, parlamentsledamöter förlorar sin immunitet genom åtal och journalister hamnar i fängelse.
bar
Why do you always have to be dragged here as a College, as a President, before the bar of public accountability?
Varför måste ni alltid släpas hit som kommission, som ordförande, inför det offentliga ansvarets skrank?

4. zoologi

bar
volume_up
havsgös {fæl.køn}

Eksempelsætninger "bar" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Den högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.
EnglishThis menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
På den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
EnglishThis command turns the status bar at the bottom window edge of a document on or off.
Med detta kommando döljer du respektive visar statuslisten i nedre fönsterkanten.
EnglishDouble-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).
Dubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).
EnglishThe object bar of the text input mode offers several text formatting options.
I textinmatningsläget ser du den här listen med funktioner för formatering av text.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
I Google Kontakter finns det ingen funktion som identifierar det som utelämnats.
EnglishClick the Link icon on the hyperlink bar or click Accept in the hyperlink dialog.
Klicka sedan på ikonen Länk på hyperlänklisten resp. på Överta i hyperlänkdialogrutan.
EnglishMark this option if the currently active floating frame is never to have a scroll bar.
Välj det här alternativet om den aktuella ramen aldrig ska ha en rullningslist.
EnglishIf a filter is active, the Apply Filter icon on the Database bar is activated.
Om ett filter är aktivt är ikonen Använd filter på databaslisten intryckt.
EnglishIt is time we moved the bar up a few notches and looked for new challenges.
Det är dags att vi lägger ribban ett par steg högre och söker nya utmaningar.
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
De svarande biträddes av advokater som inte tillhörde några oberoende advokatsamfund.
EnglishOpen the Navigator with the F5 key or the Navigator icon on the function bar.
Öppna Navigator, t.ex. med tangenten F5 eller med ikonen Navigator på funktionslisten.
EnglishThe Numbering Object Bar contains icons for moving and rearranging numbered paragraphs.
På numreringsobjektlisten finns bl.a. ikoner för att flytta numrerade stycken.
EnglishUse the address bar to search the web, your bookmarks, and your browsing history.
Använd adressfältet för att söka webben, bokmärkena och webbhistoriken.
EnglishThe Bar also wishes to present a case to the International Criminal Court.
Advokaterna vill även lägga fram ett fall för den Internationella brottmålsdomstolen.
EnglishIf you have Instant disabled, the match often appears in gray text within the address bar.
Om du har inaktiverat Instant visas matchningen ofta med grå text i adressfältet.
EnglishPlace the cursor in the ruler bar on the column width which is indicated by a break.
Ställ muspekaren på linjallisten på den kolumnbredd som är markerad med en skiljelinje.
EnglishYou can also select which bar to display by opening the context menu on the object bar.
Även på snabbmenyn till objektlisten kan du välja vilken list som ska visas.
EnglishThe field at the right of the status bar displays information about the current document.
I fältet längst till höger på statuslisten visas aktuell information om dokumentet.