EN bare
volume_up
{adjektiv}

bare (også: leafless, naked, stark, in the raw)
volume_up
bar {adj.}
It is no business of the EU to tell workers that they cannot go bare-chested or wear shorts.
Det är inte EU:s sak att säga till arbetstagare att de inte får gå med bar överkropp eller shorts.
It is no business of the EU to tell workers that they cannot be bare-chested or wear shorts.
Det är inte EU:s uppgift att tala om för arbetstagarna att de inte får gå med bar överkropp eller ha på sig shorts.
In Britain the press have poked fun at it because it restricts bare-backed building workers.
I Storbritannien har pressen gjort sig lustig över förslaget därför att det begränsar byggnadsarbetarnas rätt att gå med bar överkropp.
bare (også: barren, blank, empty, exhausted)
volume_up
tom {adj.}
The experience of two years demonstrates that the Commission's initial proposal was not only realistic but was the bare minimum.
De två gångna årens erfarenhet visar att kommissionens ursprungliga förslag inte bara var realistiskt, utan t.o.m. motsvarade ett minimum av vad som var nödvändigt.
bare (også: naked, nude, stark, in the raw)
volume_up
naken {adj.}
This acrobat turned orphan...... likes Saturday-morning cartoons and dreams of one day being...... bare-naked with a girl.
Denna föräIdralösa akrobat... gillar tecknat och drömmer om att vara... naken med en flicka.
bare (også: exposed, stated, vulnerable.)
volume_up
utsatt {adj.}
The disaster also lays bare the policy of industrialists who, for the sake of profit, make not only their employees run risks, but also the surrounding community.
Men det är även avslöjande för den politik som bedrivs av industriidkarna, som av vinstintresse utsätter både anställda och boende i närmiljön för risker.
bare
volume_up
blotta {adj.}
They want the international community to basically strip Kosovo bare so as to then be able to make this out to be an act against the Serbian people.
De vill i grund och botten att det internationella samfundet ska blotta Kosovo så att man kan få det att se ut som om detta är en handling mot det serbiska folket.
Europe could increase transparency by publishing public meetings of the Council and the Commission to begin with, before forcing MEPs to lay themselves bare.
EU skulle kunna öka öppenheten genom att till att börja med offentliggöra rådets och kommissionens sammanträden, innan man tvingar parlamentsledamöterna att blotta sig.
bare (også: leafless, naked)
volume_up
kal {adj.}
I regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
Jag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
bare (også: devoid, exposed, denudate, shewed)
bare (også: dead, desolate, gaunt, lonely)
bare

Eksempelsætninger "bare" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, he is right to limit the grounds for exceptions to the bare minimum.
Men han har rätt när han begränsar skälen till undantag till ett strikt minimum.
EnglishThe crisis has ruthlessly laid bare the weaknesses of the common currency system.
Krisen har skoningslöst blottat svagheterna i det gemensamma valutasystemet.
EnglishYet this is the bare minimum due to them, which we must call for on their behalf.
Detta är dock det minsta de har rätt till, och det måste vi kräva för deras räkning.
EnglishLet me add, however, that I personally regard that sum as a bare minimum.
Låt mig dock tillägga att jag personligen anser att denna summa är i minsta laget.
EnglishI defy the Council to give me the bare facts and leave out the empty rhetoric.
Jag utmanar rådet att ge mig fakta och avstå från den tomma retoriken.
EnglishIn the meantime, it has become so prevalent that whole ponds and rivers are being eaten bare.
Sedan dess har den blivit så utbredd att hela sjöar och vattendrag töms på fisk.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i.e. working conditions.
Jag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
Jag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
EnglishRather, it is the bare minimum in terms of future social policies.
Den utgör i stället en bottennotering för framtidens socialpolitik i framtiden.
EnglishIn Britain the press have poked fun at it because it restricts bare-backed building workers.
När ska vi börja behandla EU-medborgarna som vuxna som kan fatta egna beslut?
EnglishIn factories, they stand bare-footed in acid baths and colour our textiles.
I fabrikerna står de barfota i syrabad och färgar våra textilier.
EnglishI tell you clearly: without a Statute for Members, we only have the bare bones of a proposal.
Jag vill säga det helt tydligt: Om det inte finns några stadgar förblir det hela ett skal.
EnglishThe time taken for matters to be examined at Ombudsman level should be reduced to the bare minimum.
Den tid det tar att undersöka frågor på ombudsmansnivå bör begränsas till ett minimum.
EnglishREACH aims at reducing animal testing to a bare minimum.
Reach innehåller en målsättning att minska djurförsöken till ett absolut minimum.
EnglishUnder your tutelage, she's exploring the challenging world of bare midriffs.
Men dig som lärare, utforskar hon den utmanande världen.
EnglishHowever, we must all work to ensure that air accidents are reduced to a bare minimum.
Vi måste emellertid alla arbeta för att se till att luftfartsolyckor reduceras till ett absolut minimum.
EnglishIn fact, some ports have been literally reduced to their bare bones.
Man måste veta att vissa hamnar bokstavligt talat är rena vrak.
EnglishNow the euro is laying bare differences in competitiveness and food prices within the EU.
Nu kommer euron att obarmhärtigt avslöja skillnaderna i konkurrenskraft och livsmedelspriser inom EU.
EnglishWillie Rojo from strangling you with his bare hands.
Det va det enda jag kunde göra för att förhindra...... Willie Rojo att strypa dig med sina bara händer.
EnglishBut let us leave the historical significance aside for a moment, and face the bare facts at last.
Men låt oss lämna den historiska vikten åsido för ett ögonblick och äntligen se på nakna fakta.