Engelsk-svensk oversættelse af "barrage"

EN

"barrage" svensk oversættelse

volume_up
barrage {substantiv}

EN barrage
volume_up
{substantiv}

1. generel

barrage (også: basin, dam, dike, pool)
volume_up
damm {fæl.køn}
barrage (også: attack, bout, depredation, drive)
volume_up
attack {fæl.køn}
barrage (også: blow, gale, hail, gust)
volume_up
storm {fæl.køn}
barrage

2. militær

barrage (også: barrage fire)
volume_up
spärreld {fæl.køn}
Obviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Uppenbarligen utsätts de civila i krigszonen för spärreld från båda sidor.

Synonymer (engelsk) for "barrage":

barrage

Eksempelsætninger "barrage" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have been subjected to a considerable barrage of letters recently.
Vi har varit utsatta för en betydande brevskörd den senaste tiden.
EnglishWe hope due note is taken of the fact that the American Senate is today facing a barrage of criticism.
Vi hoppas att det märks att kritiken i dag haglar ned över den amerikanska senaten.
EnglishInternet users are bombarded with a barrage of online information.
I online-världen möts konsumenten av en flod av information.
EnglishAccordingly, in response to the Commission's action, we have met with a barrage of contradictory research studies.
Kommissionens initiativ ledde till att vi hamnade i en trumeld av undersökningar som motsade varandra.
EnglishAccordingly, in response to the Commission' s action, we have met with a barrage of contradictory research studies.
Kommissionens initiativ ledde till att vi hamnade i en trumeld av undersökningar som motsade varandra.
EnglishBut in this barrage of noise that I'm putting out, I actually live an incredibly anonymous and private life.
Men med denna flodvåg av data som jag skickar ut skapar jag ett brus som gör att jag kan leva ett otroligt anonymt och privat liv.
EnglishAs for the rest, allow me to put a damper on the barrage of praise that the majority of my colleagues have lavished on you.
Vad övrigt beträffar vill jag sänka tonarten på den konsert av lovsånger som de flesta av mina kolleger bestått er med.
EnglishAs Mr Adam pointed out earlier, most Members of the European Parliament have been subjected to a barrage of misinformation on this topic.
Som Adam påpekade tidigare, har de flesta ledamöter i Europaparlamentet utsatts för en massiv desinformation i ämnet.
EnglishMy oral amendment is: 'and to promote the application of EU environmental standards to large-scale mining and water barrage projects'.
Min muntliga ändring är ”och att främja tillämpningen av EU:s miljöstandarder på storskaliga gruvarbeten och vattenfördämningsprojekt”.
EnglishIn my own region, the South West of England, our major contribution to achieving this target will be some version of the Severn Tidal Barrage.
För min egen hemregion i sydvästra England blir det viktigaste bidraget till detta mål någon typ av tidvattendamm i floden Severn.
EnglishThe Severn barrage could supply up to 5% of the UK's energy needs, yet this would challenge interpretations of the Habitats Directive.
Fördämningen vid Severn skulle täcka upp till 5 procent av Storbritanniens energibehov, men innebär att tolkningar av habitatdirektivet måste ifrågasättas.
EnglishMr President, in my two years in this Parliament I have never received such a barrage of letters of complaint as I have about this report.
Herr talman! Under mina två år i detta parlament har jag aldrig fått ta emot en sådan störtflod av klagomålsskrivelser som i samband med detta betänkande.
EnglishMy group has appreciated the readiness with which Mr Barroso has submitted to this crossfire, this barrage of questions from Members who were not among his closest political friends.
Kort sagt, om fem år kan vi alla pensionera oss eftersom alla har kommit till paradiset, och politikerna kan slå igen butiken.
EnglishI hope, however, that the Commission will be flexible in its interpretation of when these targets are met if they are to include large projects such as the Severn Barrage.
Om stora projekt som Severndammen ska ingå i målen hoppas jag dock att kommissionen kommer att vara flexibel i sin tolkning av när de måste uppnås.
EnglishWe have now drawn up a report based on a very frank two-hour hearing that we held with Mr Fischler, who gave very frank answers to a barrage of questions.
Vi har nu utarbetat en rapport som bygger på en mycket öppen utfrågning med Fischler, som under två timmar lämnade mycket rättframma svar på en hel störtflod av frågor.
EnglishI therefore hope that the European Commission will take these arguments into consideration and that Poland will cease to be on the receiving end of a barrage of threats related to this subject.
Därför hoppas jag att kommissionen överväger dessa argument och att Polen inte längre ska behöva ta emot en störtsjö av hot i frågan.
EnglishMadam President, in recent weeks Members of this Parliament have been subjected to a barrage of misinformation on this subject, which has been orchestrated by the Green movement.
Fru ordförande, under de senaste veckorna har ledamöterna i detta parlament varit utsatta för en massiv desinformation i detta ämne, iscensatt av den gröna rörelsen.