Engelsk-svensk oversættelse af "best of intentions"

EN

"best of intentions" svensk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "best of intentions" i kontekst.

Lignende oversættelser "best of intentions" på svensk

best substantiv
Swedish
best adjektiv
Swedish
best adverbium
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
of præposition
intentions substantiv
intention substantiv
intent substantiv
intent adjektiv

Eksempelsætninger "best of intentions" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Americans also had the best of intentions when they first created their system.
Amerikanerna hade också de bästa avsikterna när de först inrättade sitt system.
EnglishI have no doubt that she was prompted by the best humanitarian intentions.
Jag betvivlar inte att hon drevs av de bästa humanitära intentioner.
EnglishBut despite the best of intentions, European cooperation is leaving a great deal to be desired.
Men trots alla goda intentioner förblir det europeiska samarbetet enormt bristfälligt.
EnglishThe slide away from democracy can start with the best of intentions.
En glidning bort från demokratin kan börja med de bästa avsikter.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
I stället avviker man i betänkandet från ämnet, urvattnar det och blandar ihop allt och inget.
EnglishWe know today the undesirable effects of this system, conceived as it was with the best of intentions.
Vi känner idag till de snedvridna konsekvenserna av detta system, som skapades i bästa avsikt.
EnglishAs you already indicated, it was made with the best of intentions.
Som ni redan har påpekat gjordes det i de bästa avsikter.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
   .– Betänkandet börjar med de bästa av intentioner men blir snabbt ett otroligt mischmasch.
EnglishI say this with the best of intentions, for the benefit of Mrs Green.
EnglishAlthough this report has the best of intentions, it ultimately fails to get to the root of the problem.
. – Trots att betänkandet är skrivet med de bästa avsikter, misslyckas det slutligen med att nå problemets rötter.
EnglishAlthough this report has the best of intentions, it ultimately fails to get to the root of the problem.
   . – Trots att betänkandet är skrivet med de bästa avsikter, misslyckas det slutligen med att nå problemets rötter.
EnglishDespite the best of intentions, that gap has yet to be bridged; in fact the gulf is still very wide.
Med all den goda vilja som finns så har klyftan ännu inte kunnat överbryggas. Stränderna ligger fortfarande ganska långt från varandra.
EnglishEnsuring fundamental human rights is the best of intentions, but a charter for litigation and bureaucracy is surely another road to another hell.
Syftar denna stadga endast till att bli en kostsam skadeståndsfördelare i tidens fruktansvärda fullbordan?
EnglishAll we have done is to make an attempt to give you sound advice as best we could, with the best of intentions, and in many cases we have succeeded in doing just that.
Det har bara gjorts ett välmenat och ofta lyckat försök att ge er så många möjliga goda råd på vägen.
EnglishOther schools of thought, with the best of intentions, may wish to see a demagogic mix of people, yet history has shown that such hopes are in vain.
Andra diskurser kan på ett demagogiskt sätt framföra önskningar om en blandning av olika riktningar. Med de bästa av alla intentioner.
EnglishHowever, we must bear in mind that it will do so despite the fact that 'neighbouring Turkey ' does not have the best of intentions vis-à-vis Greece.
Jag önskar, trots detta, att ni skall ha i åtanke att detta sker trots det faktum att " grannen Turkiet " inte har de bästa av avsikter gentemot oss.
EnglishMadam President, I voted against Mrs d'Ancona's final text because, although based on the best of intentions, it has been ruined through fear and hypocrisy.
Fru ordförande! Jag röstade mot kollegan d'Anconas slutgiltiga text, som, även om den tillkom i de bästa avsikter, har förstörts av feghet och hyckleri.
English(PL) Madam President, I am sure that the Iraqi Government has the best of intentions, but we all have to do more to protect the Christian community in the country.
(PL) Fru talman! Jag är säker på att Iraks regering har de bästa av avsikter, men vi måste alla göra mer för att skydda det kristna samfundet i landet.
EnglishAs far as the Commission is concerned, a military operation will not produce sustainable peace in Aceh, even if supposedly implemented with the best of intentions.
Herr talman! Kommissionen anser att en varaktig fred i Acehprovinsen inte kan återupprättas genom en militär aktion, även om det påstås att aktionen genomförs i bästa avsikt.
EnglishHowever, the best of intentions and the finest regulations will come to nothing if there are not enough people to put them into practice, and this is particularly true here.
Men även den bästa avsikt och vackraste förordning är av noll och intet värde, om det saknas nödvändig personal för genomförandet. Det gäller särskilt i detta sammanhang.

Andre ord i vores ordbog

English
  • best of intentions

Mere i den tysk-danske ordbog.