EN

breach {substantiv}

volume_up
I suspect this is a breach of the rules of the interinstitutional agreement.
Jag misstänker att det här är ett brott mot det interinstitutionella avtalet.
This is in breach of international law, and completely unacceptable.
Detta är ett brott mot internationell rätt och fullständigt oacceptabelt.
In the event there is absolutely no serious and persistent breach in Austria.
I detta fall föreligger inte allvarliga och långvariga brott i Österrike.
breach (også: blank, break, chasm, flap)
The Commission has clearly lost no time in stepping into the breach this opened up.
Kommissionen har uppenbarligen inte missat tillfället att täppa till den lucka som skapats.
breach (også: dent, gap, hole, opening)
This open breach of the founding principle of our European Union, namely unconditional respect for fundamental rights, must not create a precedent.
Detta öppna hål i det som utgör grundvalen för vår europeiska union, nämligen den ovillkorliga respekten för de grundläggande rättigheterna, bör inte bli ett prejudikat.
The German Foreign Minister, albeit speaking in a personal capacity, made a speech which breached the dam and all sorts of remarks and arguments are now flooding through.
Den tyske utrikesministern, även om han uttalade sig som privatperson, höll ett tal som gjorde hål i dammen och alla typer av kommentarer och argument rinner nu igenom.
breach (også: accent, break, diffraction, fracture)
That would be a serious breach of the separation of powers.
Det skulle vara en allvarlig överträdelse av åtskillnaden av befogenheter.
Damages actions for breach of competition rules (vote)
Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok) (omröstning)
Damages actions for breach of competition rules (debate)
Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok) (debatt)
breach (også: break, rupture)
The rapporteur regards the unilateral (partial) termination of protocol No 9 without acceptable alternatives as a breach of agreements entered into.
Föredraganden betraktar det ensidiga upphävandet (delvis) av protokoll 9, utan godtagbara alternativ som ett brytande av träffade avtal.
breach
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
Vi håller på att öppna en oerhörd bräsch i vårt försvar mot dödsstraffet.
Nor should we be surprised if the agro-food industry leaps headlong into this breach and banks totally on animal feedingstuffs to consume their GMOs.
Man kan inte heller förvånas om livsmedelsbranschen går i bräschen gemensamt och satsar helt på djurfoder för att kunna använda sig av genetiskt modifierade organismer.

Eksempelsætninger "breach" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Kommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra.
EnglishThis is a downright breach of privacy and creates considerable legal uncertainty.
Detta är ett uppenbart intrång i privatlivet och skapar stor rättsosäkerhet.
EnglishMoreover, it is in breach of the principles of the EU Charter of Fundamental Rights.
Dessutom strider det mot principerna i EU:s stadga för grundläggande rättigheter.
EnglishAt present, this article is often honoured in the breach in EU Member States as well.
I nuläget åberopas också denna artikel ofta vid överträdelser i EU-medlemsstater.
EnglishWill he take action against France if it is found to be in breach of the Treaties?
Kommer vi att vidta åtgärder mot Frankrike om vi finner att de bryter mot fördragen?
EnglishWe cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
Vi kan inte komma med tolkningar som strider mot arbetsordningen och lagstiftningen.
EnglishWhat sanctions are applied in the event of refusal to follow or breach of the rules?
Vilka påföljder gäller om man vägrar att följa eller överträder bestämmelserna?
EnglishThis is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
Det är, i sådana fall, helt oacceptabelt och i strid med normal rättspraxis.
EnglishWe believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
Vi anser att detta utgör en ytterst allvarlig kränkning av det sociala kontraktet.
EnglishWhat sanctions are applied in the event of refusal to follow or of breach of the rules?
Vilka påföljder gäller om man vägrar att följa eller överträder bestämmelserna?
EnglishMr President, trafficking in human beings is a serious breach of human rights.
Människohandel är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.
EnglishMr Bonde's proposal has not been thought through and is in breach of the current statute.
Jens-Peter Bondes förslag är inte genomtänkt och strider mot den gällande stadgan.
EnglishI vote against this text, which is in breach of the principles of democracy and humanism.
Jag röstar emot texten, som strider mot principerna om demokrati och humanism.
EnglishIn practice this curtails the right of asylum and is in breach of the Geneva Convention.
Det är i praktiken en inskränkning i asylrätten som strider mot Genèvekonventionen.
EnglishThis would constitute a financial breach of the substance of the principle of subsidiarity.
Vi måste emellertid understryka att det inte är detta det egentligen handlar om.
EnglishMr President, this is about the Commission's power to investigate a breach of the Treaties.
Herr ordförande! Detta gäller kommissionens befogenheter att utreda fördragsbrott.
EnglishThe third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
Det tredje är anrikat material, som fortsätter att framställas i strid mot reglerna.
EnglishLet me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
Medlemsstaterna mottog kommissionens arbetsdokument före min presskonferens den 23 februari.
EnglishThis insidious ethical breach is a step into a future that fills us with horror.
Också ett smygande etiskt fördämningsbrott är ett steg in i framtiden som fyller oss med fasa.