Engelsk-svensk oversættelse af "break-up"

EN

"break-up" svensk oversættelse

volume_up
break-up {substantiv}

EN break-up
volume_up
{substantiv}

This sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
The markets are speculating on a euro break-up.
Marknaderna spekulerar om en upplösning av euron.
If the price of enlargement is the watering-down or even the break-up of the present Union, then it must not be paid.
Om priset för utvidgningen vore en uppmjukning eller rent av en upplösning av den befintliga unionen, då får man inte betala det priset.
volume_up
uppdelning {fæl.køn}
The alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people.
Alternativet är givetvis en uppdelning av Nigeria, och ytterligare barbariska ohyggligheter som tillfogas befolkningen.
Further break-up of Afghanistan may lead to 'Somalisation' of the country and its division amongst the fighting tribes.
Att ytterligare dela upp Afghanistan kan leda till en ”somalisering” av landet och en uppdelning av landet mellan stridande folkstammar.
break-up (også: breakup)
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
En väg leder till en inbromsning av den europeiska integrationen och eventuellt ett uppbrott.
This much prized social model seems to consist of 40% youth unemployment, welfare dependency and the break-up of the traditional family.
Denna mycket prisade sociala modell verkar bestå av 40 procent ungdomsarbetsplatser, välfärdsberoende och den traditionella familjens uppbrott.
This much prized social model seems to consist of 40 % youth unemployment, welfare dependency and the break-up of the traditional family.
Denna mycket prisade sociala modell verkar bestå av 40 procent ungdomsarbetsplatser, välfärdsberoende och den traditionella familjens uppbrott.

Eksempelsætninger "break-up" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhen the basis of the legal system is destroyed the structures break up one by one.
När grunden för rättsystemet förstörs bryts strukturerna sönder en efter en.
EnglishGentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
Mina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
EnglishThe cops usually break them up in less than an hour, and it takes that long to get there.
Poliserna bryter oftast upp dom inom en timme, och det tar så lång tid att ta sig dit.
EnglishIt is a vicious circle and I agree that we have to try to break it up.
Det är en ond cirkel, och jag instämmer i att vi måste försöka bryta den.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill inte förstöra denna positiva stämning.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Vi kan inte arbeta för att ena EU hemma och samtidigt utomlands uppmuntra till söndrande av Kina.
EnglishFirstly, Armenia is the country which has suffered most from the break-up of the Soviet Union.
För det första är Armenien det land som lider mest av Sovjetunionens fall.
EnglishThis was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Syftet var att splittra och omintetgöra fackföreningen Solidaritet.
EnglishThe near break-up of the European Union in connection with the war in Iraq is no accident.
Att Europeiska unionen nästan föll samman i samband med kriget i Irak var ingen tillfällighet.
EnglishTrying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
Att försöka bryta tv-monopolet för fotboll i har lett till en enda röra.
EnglishTrying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’ s breakfast.
Att försöka bryta tv-monopolet för fotboll i har lett till en enda röra.
EnglishThe major powers bear a huge part of the responsibility for the break-up of the former Yugoslavia.
Stormakterna bär ett stort ansvar för söndringen av f.d. Jugoslavien.
EnglishIn the country itself, entire population groups have been displaced in order to break up the minority groups.
Inom själva landet har befolkningsgrupper flyttats för att splittra minoriteterna.
EnglishKosovo is the symbol of this enterprise of political break-up.
Kosovo är symbolen för detta politiska splittringsföretag.
EnglishThese have lead to a break-up of the German market, and that is obviously contrary to the spirit of the internal market.
Det beror än en gång, vilket jag sade tidigare, på den tyska regeringens reaktion.
EnglishKosovo's future status is the last remaining status issue that resulted from the break-up of Yugoslavia.
(EN) Kosovos framtida status är den sista återstående statusfråga som är ett resultat av Jugoslaviens splittring.
EnglishIf no agreement is reached on the European Constitution within an enlarged Europe, this major entity could also break up.
Om inget avtal nås om EU:s konstitution i ett utvidgat EU kan denna stora enhet också splittras.
EnglishWe must not think that the European Union could break up into two groups, each with strengthened cooperation.
Vi får inte tänka att Europeiska unionen skulle kunna sönderfalla i två grupper, var och en med förstärkt samarbete.
EnglishMr President, the debates on what has happened since the break-up of Yugoslavia often adopt a rather high tone.
Herr ordförande! Diskussionerna om vad som hänt efter upplösningen av Jugoslavien har ofta förts i ett högt tonläge.
EnglishWe are all aware how cruel the wars were which resulted in the break-up of Yugoslavia and divided this region.
Vi är alla medvetna om hur grymma de krig var som resulterade i att Jugoslavien bröts upp och denna region splittrades.