EN to breathe
volume_up
[breathed|breathed] {verbum}

to breathe (også: to respire)
After all, CO2 is natural: we breathe it in, we breathe it out.
Koldioxid är ju faktiskt naturligt, vi andas in och andas ut det.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
It will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
De kommer att leda till en betydande förbättring av kvaliteten på den luft vi andas.
to breathe (også: to exhale, breathing out, to respire)
After all, CO2 is natural: we breathe it in, we breathe it out.
Koldioxid är ju faktiskt naturligt, vi andas in och andas ut det.
I have to say that I was also pleased with the result of this vote, but I think it is far too early to breathe a sigh of relief.
Jag måste säga att jag också gladde mig över resultatet av omröstningen, men jag anser att det är alldeles för tidigt för att andas ut.
All independent garages and the market in spare parts with all its employees, the many small and medium-sized enterprises, can also breathe a sigh of relief, however.
Andas ut kan också alla oberoende verkstäder och reservdelshandeln med alla sina anställda, de många små och medelstora företagen.
to breathe (også: to dwell, to exist, to last, to lead)
We have this enormous responsibility: to transform the present crisis into an opportunity to produce, to allow a foreign policy worthy of the world to live and breathe.
Vi har detta enorma ansvar att omvandla dagens kris till en möjlighet att producera, att låta en utrikespolitik som är värdig världen leva och andas.
to breathe (også: to boom out, to murmur, to shoot, to sing)
volume_up
susa {vb.}
to breathe (også: to respire)
to breathe
volume_up
fläkta {vb.} [poet.]
to breathe
to breathe
to breathe
to breathe
to breathe

Eksempelsætninger "to breathe" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe expect Commissioner Michel to breathe new life into the Union’s development policy.
Vi förväntar oss att Louis Michel gjuter nytt liv i unionens utvecklingspolitik.
EnglishRapporteur Daul does not breathe a word about this report by the Court of Auditors.
Föredragande Daul nämner inte med ett ord denna rapport från revisionsrätten.
EnglishThis represents a unique opportunity to breathe new life into the Barcelona process.
Här har vi ett enastående tillfälle att blåsa nytt liv i Barcelona-processen.
EnglishI get these migraines and sometimes, my throat closes up and I can't breathe.
Jag får sådan migrän och ibland svullnar min hals så jag inte får luft.
EnglishYou do not breathe a word about a framework directive on services of general interest.
Ni säger inte ett ord om ett ramdirektiv om tjänster av allmänt intresse.
EnglishSo we are pleased to have been able to breathe a little more life into this body.
Så vi är nöjda med att kunna ingjuta lite mer liv i det här organet.
EnglishWe must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Vi måste blåsa liv i de grundvalar som Europeiska unionen vilar på.
EnglishThey deserve the efforts of all involved to breathe new life into the hope for peace.
Denna befolkning förtjänar att hoppet om fred väcks till liv på nytt.
EnglishThis creates a unique opportunity to breathe fresh life into the Barcelona process.
Det råder för närvarande unika förutsättningar för att återigen dra igång Barcelonaprocessen.
EnglishWe need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
Vi måste blåsa liv i rollerna så att gnistan börjar överföras igen.
EnglishI therefore think that we need to breathe new life into the Lisbon Strategy.
Därför anser jag att vi måste blåsa nytt liv i Lissabonstrategin.
EnglishAll of this will help to breathe life into the Lisbon dream.
Allt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
EnglishDespite this, Messrs Bush and Blair are trying to breathe new life into nuclear energy.
Ändå försöker Bush och Blair att blåsa nytt liv i kärnkraften.
EnglishTightening up the Erika package has the potential to breathe new life into the sector.
En skärpning av Erikapaketet kan blåsa nytt liv i sektorn.
EnglishIceland will breathe life into the EU and it is certainly not a sacrificial offering.
Island vitaliserar EU och är verkligen ingen uppoffring!
EnglishFacilitating new commercial initiatives will help to breathe new life into this sector.
Att underlätta för nya kommersiella initiativ kommer att hjälpa till att blåsa nytt liv i denna sektor.
EnglishThese professional people breathe life into freedom of information and open our eyes to a cruel world.
Dessa yrkesmän aktualiserar informationsfriheten och öppnar våra ögon för en grym värld.
EnglishTraffic emissions are one of the commonest and worst spreaders of PAHs into the air we breathe.
Jag skulle vilja höra om kommissionsledamot Günther Verheugen är medveten om det här problemet.
EnglishThis is why the Convention text still stands; it is now for us to breathe new life into it.
Det är därför som konventets text fortfarande håller; nu gäller det för oss att blåsa nytt liv i den.
EnglishI agree with the rapporteur when she says that there is a need to breathe life into the Europe 2020 strategy.
Behovet av rörliga och flexibla anställda med internationell erfarenhet ökar.