EN broadcast
volume_up
{substantiv}

1. generel

broadcast (også: serialization)
volume_up
sändning {fæl.køn}
Is it a live television broadcast to multipoint destinations?
Är det en TV-sändning i realtid till ett flertal olika destinationer?
Statement on new 3D technologies for Swedish mining research in Saturdays 19:30 broadcast.
Uttalande om ny 3D-teknik för svensk gruvforskning i lördagens 19.30 sändning.
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.
Slå på strömmen till hårddiskarna och var redo för sändning.
broadcast (også: broadcasting)
Following the example of existing broadcasting legislation, should we not also introduce a user charge levied when compression tools such as MP3 or MP4 are sold?
Borde vi inte också, i likhet med den befintliga lagstiftningen inom området för radioutsändning, inrätta en användaravgift som tas ut vid inköp av pressningsredskap som MP3 eller MP4?
broadcast
volume_up
breddsåning {fæl.køn}
broadcast (også: broadcasting)
volume_up
TV-sändning {fæl.køn}
Is it a live television broadcast to multipoint destinations?
Är det en TV-sändning i realtid till ett flertal olika destinationer?
Broadcasting represents the main source of information for citizens.
Radio- och tv-sändning är den viktigaste informationskällan för medborgarna.
Your attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.
Ert försök att tvinga radio- och tv-sändning på defensiven har misslyckats, fru kommissionsledamot.

2. landbrug

broadcast
volume_up
breddsådd {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "broadcast":

broadcast

Eksempelsætninger "broadcast" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn this respect, it is essential for the message of multilateralism to be broadcast.
I det sammanhanget är det av största vikt att det multilaterala budskapet förkunnas.
EnglishIt cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
Det kan inte vara på grund av någon slags utsändningsmekanism som påverkar alla likadant.
EnglishAnd in 1939, a lawyer, Sydney Kaye, started something called Broadcast Music Inc.
Och 1939 påbörjade advokaten Sydney Kaye någonting - kallat "Broadcast Music Incorporated".
EnglishIf so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
Om så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
EnglishOn our television channels, many non-Hungarian and European films are broadcast.
I våra TV-kanaler sänds många icke-ungerska och europeiska filmer.
EnglishWe therefore support a pilot project to broadcast plenary sittings live.
Därför stöder vi pilotprojektet att direktsända sammanträdena i kammaren.
EnglishIn this regard we must handle broadcast frequencies with particular care.
I denna fråga måste vi hantera sändningsfrekvenser med särskild omsorg.
EnglishI have seen the press and broadcast reports to which the honourable Member draws attention.
Jag har sett de tidningsartiklar och TV-inslag som den ärade ledamoten uppmärksammar.
EnglishWhen they did broadcast warnings on television in September 1996, they were not believed.
När regeringen sedan via televisionen i september 1996 gjorde det, blev den inte trodd.
EnglishI believe that our proceedings in this Chamber today are being broadcast live.
Jag tror att våra förehavanden här i kammaren i dag sänds direkt.
EnglishLast Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
I fredags sändes den för första gången i rysk public service-tv.
EnglishPoland is one of the significant countries from which much of this is being broadcast.
Polen är ett av de viktiga länder från vilka mycket av detta sprids.
EnglishAdvertising that discriminates against women must be stopped before it is broadcast or printed.
Kvinnodiskriminerande reklam måste förhindras innan den sänds och innan den trycks.
EnglishThese events must therefore be broadcast freely to another country.
Dessa evenemang måste då förmedlas kostnadsfritt också i det andra landet.
EnglishIf so, is the Commission prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
Om så är fallet, är kommissionen beredd att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
EnglishOtherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.
Annars skulle inte partikonferenserna sändas i så stor utsträckning.
EnglishThe fact that something has been broadcast on the BBC does not automatically mean that it is true.
Det faktum att något har sänts av BBC betyder inte automatiskt att det också är riktigt.
EnglishNeither Parliament nor our meetings are broadcast anywhere in Europe.
Mötena med vårt parlament sänds inte ut till någon del av Europa.
EnglishLike traditional TV, digital TV can be broadcast across terrestrial networks, by cable and via satellite.
Digital-TV distribueras på flera olika sätt som inte är tekniskt helt likvärdiga.
EnglishThey are subject to British law, but they broadcast into Sweden.
De lyder under den brittiska lagstiftningen, men de sänder i Sverige.