EN cast
volume_up
{substantiv}

1. byggeri

cast (også: casting, placing)
volume_up
gjutning {fæl.køn}
Depending on steel composition, casting parameters and cooling rates, cracks can form in these slabs.
Beroende på stål sammansättning, gjutning parametrar och kylning priser, kan sprickor bildas i dessa plattor.
He took my master Falcon pattern, he actually did lost wax casting in bronze for me, and this is the bronze I got back.
Han tog mitt originalmönster för falken, gjorde "förlorad vax"-gjutning i brons för mig, och detta är bronsstycket jag fick tillbaka.
Continuous casting is an efficient industrial technique for casting molten steel into large steel slabs and is a global high production technique.
Stränggjutning är en effektiv industriell teknik för gjutning av smält stål i stora stålämnen och är en global hög produktion teknik.

Eksempelsætninger "cast" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI therefore urge you to cast your votes in favour of establishing this Institute.
Jag uppmanar er därför att avlägga era röster för ett inrättande av detta institut.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishWe must give the voters clarity before they cast their votes between 10 and 13 May.
Vi måste skapa klarhet för väljarna innan de röstar mellan den 10 och den 13 maj.
EnglishThis picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
EnglishAre we then to say, in all seriousness, that Nice must be cast in concrete?
Ska vi verkligen helt seriöst hävda att Nicefördraget måste vara skrivet i sten?
EnglishI am very glad to hear that these rules are not cast in stone and could be changed.
Jag är glad att dessa regler inte är gjutna i betong och att de går att ändra.
EnglishLet us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Låt oss inte följa det dåliga exempel som överskuggade konferensen i Durban.
EnglishWe have our doubts about the technical mould in which the reforms are now being cast.
Vi känner stor tvekan inför hela den tekniska form som reformerna nu stöps i.
EnglishHowever, that opinion is not as cast-iron or as tight as we would like to think it is.
Men det yttrandet är inte så helgjutet eller vattentätt som vi gärna vill tro.
EnglishIn the second page of the AutoPilot HTML Export, select WebCast as the publication type.
I AutoPilot HTML-export väljer Du på andra sidan WebCast som typ av publicering.
EnglishSuch equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
Sådana ekvationer är olämpliga eftersom de ställer direktivet i missvisande dager.
English   Mr President of the Commission, tomorrow I will cast my vote for you.
   – Herr kommissionsordförande! I morgon kommer jag att lägga min röst på er.
EnglishWe cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
Vi kan inte åsidosätta den europeiska sociala modellen till förmån för konkurrenskraften.
EnglishI therefore urge you to be extremely careful before you cast Amendment No 3 aside.
Jag råder er alltså att vara utomordentligt försiktig med att avfärda ändringsförslag 3.
EnglishSelect WebCast as a publishing type in the second page of the HTML Export AutoPilot.
Välj WebCast som publiceringstyp på sidan 2 i autopiloten för HTML-export.
EnglishIn the option area for WebCast, select the Active Server Pages (ASP) option.
I det alternativområde för WebCast som då visas markerar Du Active Server Pages (ASP).
EnglishWe must give the voters clarity before they cast their votes between 10 and 13 May.
Därför måste rådet lämna ifrån sig texten i god tid i maj, vilket inte alls är omöjligt.
EnglishHere, it is again a question of, if I may put it this way, cast-off national politicians.
Här handlar det åter om - ursäkta uttrycket -avfall från den nationella politiken.
EnglishThe truly perilous voyage begins in the year 2002, when the life belts are to be cast away.
Den riktigt farofyllda färden börjar år 2002, då man tar av sig dessa livbojar.
EnglishIf you cast your net too wide, you risk catching too many sprats, as the saying goes.
Som ordspråket säger, den som gapar över mycket mister ofta hela stycket.