EN cause
volume_up
{substantiv}

cause (også: affair, article, asset, case)
volume_up
sak {fæl.køn}
That is not a superb victory for the cause of research and development.
Det är inte någon vidare glänsande seger för forskningens och utvecklingens sak.
The Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
Serbernas närvaro har ökat i Kosovo och även det är en sak som föder oro.
The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.
Skillnaden var, Orville och Wilbur drevs av en sak, av en uppgift, av en tro.
cause (også: account, bar, base, basis)
volume_up
grund {fæl.køn}
Such water is often the cause of high morbidity due to gastrointestinal and infectious diseases.
Sådant vatten är ofta orsak till hög sjuklighet på grund av mag-, tarm- och infektionssjukdomar.
One cause for criticism is the fact that the land area of regions has not been used as a basis for statistics.
Något som kan kritiseras är att regionernas areal inte ha använts som statistisk grund.
In this connection, the Green Paper gives in actual fact insufficient cause for this.
Den aktuella grönboken lägger egentligen i fråga om detta fram en ofullständig grund.
cause (også: excuse, ground, matter, motive)
volume_up
anledning {fæl.køn}
Unfortunately, there is no cause for rejoicing, but there may be cause for concern.
Tyvärr finns det ingen anledning att glädjas, men kanske anledning att utfärda varning!
The decisions on ratification of the Treaty of Lisbon are cause for optimism.
Besluten om ratificering av Lissabonfördraget ger anledning till optimism.
However, this gives the Commission no cause whatsoever for complacency.
Detta ger dock inte på något sätt kommissionen anledning till självbelåtenhet.
cause (også: account, causation, ground, matter)
volume_up
orsak {fæl.køn}
These exports have only one cause, the existence of export subsidies for this trade.
Denna export har en enda orsak, nämligen existensen av exportbidrag för denna hantering.
However, it is a deteriorating condition with no cause and no cure.
Det är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
It intends to detect the cause-effect relationship, the impacts.
Den avser att spåra förhållandet mellan orsak och verkan, följderna.
cause (også: ideal)
He should pull back and think carefully about which cause he is serving.
Han borde dra sig tillbaka och noga överväga vilka ideal han står för.
It is about winning over the public to the cause of Europe, so that this Europe of ours may be convincing.
Det handlar om att vinna allmänheten för EU: s ideal, så att detta vårt EU blir övertygande.
Let us no longer cherish causes which are so detrimental to us.
Låt oss inte längre hålla fast vid ideal som är så skadliga för oss.
In no circumstances must pregnancy be a cause for discrimination against women.
Graviditeten får aldrig vara ett skäl för att diskriminera kvinnan.
On the Cañete report, there is cause for satisfaction.
Vad gäller Cañetes betänkande finns det skäl till tillfredsställelse.
While there is some cause for optimism in the Commissioner's response, there are also some worries.
Medan det finns vissa skäl till optimism i kommissionens svar, finns också vissa skäl till oro.
cause
volume_up
rättsfråga {fæl.køn}
Legal action taken and legal queries raised by local authorities, businesses and affected citizens shows that this can cause problems when it comes to applying for aid.
Detta leder till problem vid frågor angående stöd, vilket visar sig i rättsärenden och rättsfrågor i fråga om lokala myndigheter, företagare och berörda medborgare.

Eksempelsætninger "cause" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnother cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
En annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
EnglishThe amendment concerns the effects of the problem, but does not tackle its cause.
Ändringsförslaget handlar om effekterna av problemet utan att beröra orsakerna.
EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
Det kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Människor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
EnglishThe cause of their looming extinction is the illegal poaching of tigers in India.
Orsaken till att tigrarna hotas av utrotning är det olagliga tjuvskyttet i Indien.
EnglishHealthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
En annan oroande fråga är att hälso- och sjukvårdssystemen ofta är otillräckliga.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Det är alltså inte möjligt att de skapar en dramatisk eller oroande situation.
EnglishIt is also the most common cause of death among women aged between 35 and 59.
Det är också den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldersgruppen 35-59 år.
EnglishSmoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
I hela EU är rökning den största orsaken till sjukdomar som går att förebygga.
EnglishThis is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
Allt det här sker med ett annat syfte än att främja ens egna gener, så klart.
EnglishWe believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
Även lönenivåerna anser vi väcker anstöt, då de nya nivåerna ligger mycket högt.
EnglishIssues like the James Pang case did cause concern to the international community.
Frågor såsom fallet James Pang skapade oro hos det internationella samfundet.
EnglishIt is, however, the social effects of such measures that give me cause for concern.
Men det är framför allt de sociala effekterna av sådana åtgärder som oroar mig.
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
Metoder som leder till fullständig smärtfrihet har dock inte ännu uppfunnits.
EnglishTheir cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
De har biståtts av ett flertal beryktade fall av brott mot mänskliga rättigheter.
EnglishI think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.
Jag anser att huvudorsaken är att övervakningsinstanserna inte fungerar ordentligt.
EnglishI would like to ask whether the abundance of those lines might cause some confusion.
Jag undrar om inte överflödet av dessa telefonjourer kan skapa viss förvirring.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Minoriteters, framför allt kristnas, religiösa rättigheter ger också upphov till oro.
EnglishHowever, it is important for us to realise that the cause is still the same.
Det är emellertid viktigt för oss att inse att orsaken fortfarande är densamma.
EnglishThese are genuine, specific problems which cause grave suffering to our citizens.
Detta är verkliga, särskilda problem som orsakar våra medborgare allvarligt lidande.