EN circle
volume_up
{substantiv}

1. generel

circle (også: annulus, band, curl, ring)
volume_up
ring {fæl.køn}
And the other women arrived and they sat in a circle, and Michaela bathed my head with the sacred water.
De andra kvinnorna anlände och de satt i en ring, och Michaela badade mitt huvud i det heliga vattnet.
We must prevent a ring of instability from being formed around the enlarged European Union; we should, instead, create a circle of friends.
Vi måste förhindra att det skapas en ring av instabilitet runt den utvidgade unionen.
Instead of sitting in a circle in the Council with the Permanent Representative next to you, why not sit in a hemicycle with no assistance whatsoever?
I stället för att sitta i en ring i rådet med den ständige representanten bredvid er, varför sitter ni inte i en halvcirkel utan någon bisittare över huvud taget?
circle (også: bicycle, bike, cycle, chopper)
volume_up
cykel {fæl.køn}
circle (også: circuit, circuitry, division, round)
volume_up
krets {fæl.køn}
I wish to warn all those who are ripping the Union in two, into an inner circle and the rest.
Jag varnar dem som håller på att riva unionen i tu: i en inre krets och de övriga.
Thus, he uses his own suffering as a doorway to widening his circle of compassion.
Därför använder han sitt egna lidande som en port till att bredda hans krets av medkänsla.
The Treaty of Nice allows a core group of Member States to form an elite inner circle.
Nicefördraget gör det möjlig för en kärntrupp av medlemsstater att bilda en elitistisk inre krets.
circle (også: ring)
volume_up
cirkel {fæl.køn}
Does it not threaten to reinforce this vicious circle of poverty and extremism?
Hotar det inte att förstärka denna fruktansvärda cirkel av fattigdom och extremism?
With this tool, you set the selected object perspectively on a circle.
Med det här verktyget placerar du det markerade objektet i perspektiv på en cirkel.
Press the Shift key while dragging to create a circle instead of an ellipse.
Om Du vill skapa en cirkel håller Du ned skifttangenten samtidigt som Du drar.
circle (også: circuit, round)
volume_up
kretsgång {fæl.køn}

2. teater, britisk engelsk

circle

3. britisk engelsk

circle (også: bank, file, line, range)
volume_up
rad {fæl.køn}
I proposed that the outer circle of cooperation and integration would be the European Council, to which we could give new duties.
Som den yttersta samarbets- och integrationscirkeln föreslog jag Europeiska rådet som vi skulle kunna ge nya uppgifter.
In that respect, it could thus be said that a political process which began at the Laeken Council has come full circle.
Vi kan med detta perspektiv säga att den politiska period som inleddes under rådet i Laeken har gått varvet runt.
in-Office can deliver both, and thus close the circle from Copenhagen to Copenhagen.
Av personlig erfarenhet vet jag att rådets ordförande kan uppfylla kraven och därmed sluta cirkeln från Köpenhamn till Köpenhamn.

Eksempelsætninger "circle" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
Så här ändrar du inställningen för att lägga till sidor automatiskt i cirkeln:
EnglishThat is how we always describe it in the insider circle which meets here tonight.
Så formulerar vi det alltid i den inre kretsen som i kväll är församlad här.
EnglishI myself and my circle of friends have not the faintest idea of our ethnic background.
Jag själv och de vänner jag umgås med har ingen aning om vårt etniska register.
EnglishCountries that do not meet these criteria are not accepted into the members' circle.
Länder som inte uppfyller dessa kriterier accepteras inte i medlemskretsen.
EnglishAs a result of that we will be creating a virtuous circle of investment.
Som ett resultat av detta kommer vi att skapa en exemplarisk investeringscykel.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
De senaste dagarna har den onda våldsspiralen i Mellanöstern fortsatt.
EnglishThis is why the disastrous vicious circle of loans, debts and new loans must be broken.
Därför måste den katastrofala onda cirkeln av lån, skulder och åter nya lån brytas.
EnglishIn turn, lower incomes mean more health problems, and so the vicious circle goes on.
Sämre inkomster innebär i sin tur mer hälsoproblem, och så fortsätter den onda cirkeln.
EnglishOur sanctions must affect President Mugabe and his circle, but not the people of Zimbabwe.
Våra sanktioner måste drabba Mugabe och hans omgivning och inte Zimbabwes folk.
EnglishYou have not said how we are to escape from this tragic vicious circle.
Hur kan ni undvika att se att kvotpolitiken, invandringspolitiken, har misslyckats?
EnglishSuch children can remain in their own cultural circle or they can search out another one.
Dessa barn kan stanna inom sin egen kulturella sfär, eller så kan de välja en annan.
EnglishI should like to pay tribute to them because they have often managed to square the circle.
Jag vill berömma dem, eftersom de till stor del har lyckats med det omöjliga.
EnglishAnd then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.
Sen, bland dem, tänker du dig dina vänner och de du håller kära, cirkeln runt bordet.
EnglishHe has tried many times and he therefore now keeps things strictly within the family circle.
Han har försökt flera gånger men nu begränsar han sig till sin egen familjekrets.
EnglishCuba' s wish to join is welcome and Cuba will be welcome in our circle.
Vi välkomnar Kubas önskan om medlemskap och hälsar Kuba välkommet in i vår gemenskap.
EnglishCuba's wish to join is welcome and Cuba will be welcome in our circle.
Vi välkomnar Kubas önskan om medlemskap och hälsar Kuba välkommet in i vår gemenskap.
English[Clapping] And it's getting louder and louder and they circle and circle and they land.
[Handklappningar] Och det låter mer och mer och de cirklar och cirklar och så landar de.
EnglishHe obviously has a better circle of friends than me, but no matter.
Uppenbarligen har han en mycket bättre vänskapskrets än jag, men det är sak samma.
EnglishBut the rapporteur has very successfully squared this very difficult circle.
Men föredraganden har på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats lösa denna cirkels kvadratur.
EnglishIf the drawing elements are rotated or circle-shaped, the positions of the snap points appear.
Vid roterade eller cirkelformade teckningselement visas stödpunkternas positioner.