EN conditions
volume_up
{flertal}

conditions (også: circumstances)
The situation is caused by socio-economic conditions, not by biological factors.
Orsakerna är socioekonomiska förhållanden, inte biologiska faktorer.
We must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
Vi måste skapa förhållanden som uppmuntrar till initiativrikedom och handlingskraft.
The projects are often carried out in sensitive or dangerous conditions in the field.
Projekten genomförs ofta under känsliga eller farliga förhållanden på fältet.
This could be our response, with a certain number of conditions.
Det skulle kunna vara vårt svar, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
One of the conditions for this is a good training system for PE teachers and sports coaches.
En förutsättning för detta är också bra utbildning av idrottslärare.
These are objectives that should, if achieved, improve living conditions in developing countries.
Detta är mål som bör förbättra levnadsförhållandena i utvecklingsländerna, under förutsättning att de uppnås.
conditions
This programme too was launched under very difficult conditions initially.
Även detta program startades under mycket svåra betingelser.
Furthermore, State aid must not be made contingent upon political conditions such as the site of investment.
Vidare får statligt stöd inte styras av politiska betingelser, till exempel platsen för investeringen.
After that, special conditions and growth factors are needed to turn development anew in the direction of the desired cell type.
Därefter krävs speciella betingelser och tillväxtfaktorer för att på nytt vända utvecklingen i riktning mot den önskade celltypen.

Eksempelsætninger "conditions" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Vi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
EnglishEach of our countries has different climatic conditions and different traditions.
Vart och ett av våra länder har olika klimatförhållanden och olika traditioner.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Denna reformprocess kommer att skapa förutsättningar för ekonomisk återhämtning.
EnglishPictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta.
EnglishAlthough the conditions may be positive, they do not resolve the fundamental issue.
Även om villkoren eventuellt kan vara positiva, så löser de inte grundproblemet.
EnglishSuch conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Sådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
EnglishThey must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
De måste göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla dessa kriterier.
EnglishThere, it was shown that hands behave differently circulatory in cold conditions.
Där visade det sig att händer beter sig på olika sätt cirkulatoriskt vid kyla.
EnglishWorking conditions for drivers have direct economic but also safety implications.
Förarnas arbetsvillkor har direkta ekonomiska, men även säkerhetsmässiga, följder.
EnglishPerhaps favourable economic conditions are masking the importance of this issue.
Den gynnsamma ekonomiska konjunkturen kanske döljer ämnets betydelse för oss.
EnglishOf course, the right conditions for this have still not been created, even now.
Förutsättningarna för detta har naturligtvis fortfarande inte riktigt skapats.
EnglishAsylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.
Asylsökande är utsatta personer som är i behov av lämpliga mottagningsvillkor.
EnglishThe conditions for gaining access to these documents are set out in that regulation.
Villkoren för att få tillgång till dessa dokument framställs i den förordningen.
EnglishCompetition leads to a ruthless race to the bottom in terms of working conditions.
Konkurrensen leder till en hänsynslös nedåtgående spiral i fråga om arbetsvillkor.
EnglishI would like to draw your attention to conditions in the Greek prison of Korydallos.
Jag vill uppmärksamma er på förhållandena i det grekiska fängelset i Korydallos.
EnglishFor Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
För Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
EnglishMy research area within Helix is work conditions in different organization forms.
Mitt forskningsområde inom Helix är olika organisationsformers arbetsvillkor.
EnglishYou cannot change the conditions without honourable Members' rights being abused.
Ni kan inte ändra villkoren utan att de ärade ledamöters rättigheter skymfas.