Engelsk-svensk oversættelse af "consequence"

EN

"consequence" svensk oversættelse

volume_up
consequence {substantiv}

EN consequence
volume_up
{substantiv}

consequence
The latest consequence of that is that we now have Barcelona, 11 September, and water.
De senaste konsekvenserna är alltså nu Barcelona, den 11 september och vattnet.
For that society, and for the regions, the consequence of an armed conflict would be incalculable.
För landet och för regionen skulle konsekvenserna av en väpnad konflikt vara omöjliga att uppskatta.
That was an enormous misinterpretation by the Iraqis and they suffered the consequence.
Detta var en oerhört ödesdiger feltolkning av irakierna, och de fick ta konsekvenserna.
consequence
volume_up
konsekvenser {fæl.køn}
I think we should be asking whether these transactions have an identical consequence.
Jag anser att vi bör fråga oss om transaktionerna har identiska konsekvenser.
Increased prosperity and the creation of jobs in Europe are an important consequence of this.
Ökat välstånd och skapande av arbetsplatser i Europa är betydande konsekvenser av det.
That has a consequence for the developing world.
Det får konsekvenser för utvecklingsvärlden.
consequence (også: bearing, consideration, distinction, effect)
volume_up
betydelse {fæl.køn}
Unfortunately, that speech has been followed up by almost nothing of any consequence.
Detta tal följdes olyckligtvis nästan inte upp av något av betydelse.
Kloka ord, men uppenbarligen utan betydelse.
Turkiet har ingen betydelse för dem.
consequence (også: account, importance, significance, stress)
volume_up
vikt {fæl.køn}
We are opposed to EU meddling in defence, both in principle and in terms of its practical consequences.
I fråga om massförstörelsevapen fäster vi oerhörd vikt vid att bekämpa spridningen och förstärka säkerheten för beståndsdelarna.
The consequence is that evidence indicating the importance of our having a working market economy is very important and must not be allowed to be disregarded.
Därför är konstateranden som visar på vikten av ett fungerande marknadsekonomiskt system mycket viktiga och får inte glömmas bort.
It has proved impossible to remove the fear of unwanted consequences among small enterprises, to whom the following three aspects are of major importance.
Det har visat sig vara omöjligt att få bort rädslan för oönskade konsekvenser bland små företag, för vilka de följande tre aspekterna är av yttersta vikt.
consequence (også: aftermath, attendant, course, cycle)
volume_up
följd {fæl.køn}
As a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
Till följd av detta kommer utgifterna för sjukvård och pensioner att öka drastiskt.
As a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action '.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
As a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action'.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
consequence (også: consistency, issue, upshot)
volume_up
konsekvens {fæl.køn}
One consequence could be to extend the future accession negotiations.
En konsekvens skulle kunna vara att utöka de framtida anslutningsförhandlingarna.
The risk to security is a similarly dangerous consequence of this situation.
Säkerhetsrisken är också en farlig konsekvens av den här situationen.
This would not simply be a consequence of the economic and financial crisis.
Det skulle inte bara vara en konsekvens av den ekonomiska och finansiella krisen.
consequence (også: conclusion, deduction, implication, inference)
volume_up
slutsats {fæl.køn}
Men vilka slutsatser drar ni av det?
 What consequences does the Commission draw from such a brazen budget cosmetic exercise, inter alia with regard to the banks involved?
 Vilka slutsatser drar kommissionen av denna fräcka budgetkosmetik, även när det gäller de inblandade bankerna?
The financial consequences of enlargement were reported on in the Presidency's conclusions arising from last Friday's European Council summit in Copenhagen.
Man redogör i ordförandeskapets slutsatser från rådets möte i fredags i Köpenhamn för de ekonomiska följderna av utvidgningen.

Synonymer (engelsk) for "consequence":

consequence

Eksempelsætninger "consequence" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Dessutom räknas människoliv tydligen inte med och flyktingar bryr man sig inte om.
EnglishParliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
Detta parlament blir en röstmaskin, och detta är den oundvikliga konsekvensen.
EnglishThis debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
Denna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Den logiska konsekvensen av detta är att föroreningen kommer att öka i området.
EnglishHere too, this was the consequence of a drama that had involved Bremen Vulkan.
Även där handlar det om fortsättningen på ett drama som ägt rum med Bremen Vulkan.
EnglishThe overall cost of climate policy to the EU would also remain low as a consequence.
Det totala priset för klimatpolitiken skulle då även förbli lågt för EU: s del.
EnglishAs a consequence, with continuing expenditure we would exceed the 20 % ceiling.
Det skulle leda till att utgifterna i fortsättningen överskrider 20 procentsgränsen.
EnglishAs a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
Detta har lett till man inte har lyckats nå de önskade målen med regleringen.
EnglishThe overall cost of climate policy to the EU would also remain low as a consequence.
Det totala priset för klimatpolitiken skulle då även förbli lågt för EU:s del.
EnglishPrevention, preparedness and consequence management of terrorism (2007-2013) (vote)
Terrorism - förebyggande, beredskap och konsekvenshantering (2007-2013) (omröstning)
EnglishIt is a consequence of a more profound question which we must discuss with Turkey.
Det är följden av en fråga av mer allvarlig natur som vi måste diskutera med Turkiet.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Det vi ser är snarare resultatet av otillräcklig utbildning och brist på erfarenhet.
EnglishThe consequence of this is the despoliation of farmers, which is my third point.
Detta leder till plundring av jordbrukarna - det är den tredje punkten.
EnglishAs a consequence, the European Union's popularity is very low among its people.
Detta har lett till att EU har mycket låg popularitet hos befolkningen.
EnglishThe natural consequence, however, of the demands that we are making is accession.
Den naturliga konsekvensen av de krav vi ställer är dock en anslutning.
EnglishExpanding it is unnecessary and limiting it is of little, if any, practical consequence.
Att utöka den är onödigt och att begränsa den har liten, om någon, praktisk nytta.
EnglishThe consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
Följden av detta blir att det kan dra ut på förfarandet på obestämd tid.
EnglishAs a consequence, necessary structural adjustments will be postponed.
Konsekvensen blir att nödvändiga strukturella omställningar skjuts på framtiden.
EnglishAs a consequence, we remain concerned about the third-world cocoa producers.
Vi är därför fortsatt bekymrade över kakaoproducenterna i tredje världen.
EnglishThat is as a consequence of a complete monopoly on this route to and from London.
Detta beror på att det finns ett fullständigt monopol på denna linje till och från London.