Engelsk-svensk oversættelse af "to consign"

EN

"to consign" svensk oversættelse

EN to consign
volume_up
[consigned|consigned] {verbum}

1. generel

With these thoughts in mind, I would like to consign the Council's budget proposal to a reading in the European Parliament.
Med dessa tankar vill jag för egen del överlämna rådets budgetförslag till behandling av parlamentet.
With these thoughts in mind, I would like to consign the Council' s budget proposal to a reading in the European Parliament.
Med dessa tankar vill jag för egen del överlämna rådets budgetförslag till behandling av parlamentet.
The British Government should be ashamed of itself that, on the strength of a piece of paper, it is prepared to consign British citizens to what can only be described as a shithole.
Den brittiska regeringen borde skämmas över att den på grundval av en bit papper är beredd att överlämna brittiska medborgare till vad som bara kan beskrivas som ett skithus.

2. business

to consign

Eksempelsætninger "to consign" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHarmonisation will consign Europe to the margins of global competition.
En harmonisering kommer att lämna ut Europa till den globala konkurrensens marginaler.
EnglishThe debates in the Netherlands and France have done nothing to consign them to oblivion.
Diskussionerna i Nederländerna och Frankrike har inte på något sätt förpassat dem till glömskan.
EnglishTherefore, I do not believe that the Presidency is trying to neglect Gothenburg or consign it to oblivion.
Denna debatt har visat på behovet av en sammanhängande och konsekvent linje.
EnglishThe technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Vårt gemensamma rop efter bröd för alla hungerdrabbade måste hörsammas.
EnglishToday's world has a chance to consign those diseases to the history books, and we have to succeed.
Dagens värld har en möjlighet att förpassa dessa sjukdomar till historieböckerna, och vi måste lyckas.
EnglishTherefore, I do not believe that the Presidency is trying to neglect Gothenburg or consign it to oblivion.
Därför anser jag inte att ordförandeskapet försöker nonchalera Göteborg eller låta det falla i glömska.
EnglishI will end, Madam President, by saying that adopting this amended directive will consign Bolkestein to oblivion.
Till sist, fru talman, vill jag säga att om vi antar detta ändrade direktiv överlämnar vi Bolkestein åt glömskan.
EnglishThe technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Vi har de tekniska, finansiella och ekonomiska medel som behövs för att eliminera hungersnöden och förpassa den till glömskan.
EnglishDoes that mean we should consign that embryo-human being to the dustbin rather than using it for scientific research?
Betyder det att vi skall kasta embryovarelsen i soptunnan i stället för att använda den för vetenskaplig forskning?
EnglishIt is an attempt to consign any chance of alternative routes to European integration to the dustbin of history.
Förslaget är ett försök att förpassa alla chanser till alternativa vägar för den europeiska integrationen till historiens skräpkammare.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Om alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d'Estaings struntprat falla i glömska.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Om alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d ' Estaings struntprat falla i glömska.
EnglishEurope must henceforth consign such methods of persuading people of the supreme merits of its policies to the scrap-heap.
Denna metod att övertyga medborgarna om den förda politikens förträfflighet är något som Europa borde lämna bakom sig, på historiens skräphög.
EnglishI believe that it is necessary to put pressure also on other countries, such as America and China, to consign this action to history.
Jag anser att det är nödvändigt att också utsätta andra länder, som Förenta staterna och Kina, för påtryckningar för att förpassa dödsstraffet till historien.
EnglishWe either try to improve the product and market it effectively within the court of public opinion, or we consign the whole project to oblivion.
Antingen försöker vi att förbättra produkten och marknaden effektivt såsom den allmänna opinionen önskar, eller så låter vi hela projektet falla i glömska.
EnglishI hope that the revision of EU food legislation incorporating the European Parliament's proposals will help to consign such scares to history.
Jag hoppas att översynen av EU: s livsmedelslagstiftning tillsammans med Europaparlamentets förslag kommer att bidra till att sådana larm förpassas till historien.
EnglishIn that way, Europe is at risk of losing control over the common agricultural policy, for a 35 % reduction in the level of premiums will consign the common market firmly to the history books.
Som den gemensamma marknadens väktare måste parlamentet och kommissionen göra sitt yttersta för att förhindra detta.
EnglishThat is why the immigration issue is something that Member States are keen to consign to the European negotiation tables, and that is how history gets to repeat itself.
Därför är invandringsfrågan något som medlemsstaterna gärna överlämnar till EU:s förhandlingsbord, och det är anledningen till att historien upprepar sig.
EnglishThat is why the immigration issue is something that Member States are keen to consign to the European negotiation tables, and that is how history gets to repeat itself.
Därför är invandringsfrågan något som medlemsstaterna gärna överlämnar till EU: s förhandlingsbord, och det är anledningen till att historien upprepar sig.
EnglishThe Constitution also sets out the measures that we should take, and so it would be a serious mistake to consign women’s issues to the field of social policy.
I konstitutionen fastställs också åtgärder som vi bör vidta; alltså skulle det vara ett allvarligt misstag att överlåta kvinnofrågor till det socialpolitiska området.