EN construct
volume_up
{substantiv}

1. generel

construct
construct (også: percipience)
volume_up
perception {fæl.køn}
construct
volume_up
tankeskapelse {fæl.køn}

2. psykologi

construct
And so, it seems to me, upon a lot of reflection, that the way that I have to work now, in order to continue writing, is that I have to create some sort of protective psychological construct, right?
Efter mycket funderande, verkar det som om- -det jag måste göra nu för att kunna fortsätta- -är att skapa en skyddande psykologisk föreställning.
As Mrs Klamt too emphasised recently, we must not give sustenance to the idea that the EU is constructing walls around itself.
Vi skall inte ge näring åt föreställningen att unionen bygger upp murar omkring sig, vilket även Ewa Klamt underströk nyss.

3. business

Synonymer (engelsk) for "construct":

construct

Eksempelsætninger "construct" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishUntil now, the European construct was based on representative democracy.
Fram till nu har det europeiska bygget baserats på representativ demokrati.
EnglishEach country should decide for itself, how it should like to construct its economy.
Varje land bör själv bestämma, hur deras näringsliv skall utformas.
EnglishWe are quite certain that asbestos was not used to construct the building.
Asbest har inte använts när byggnaden uppfördes. Detta vet vi säkert.
EnglishWe are not now going to construct something which did not already exist.
Det är inte något som inte existerade och nu skall vi ordna till det.
EnglishWith this regulation, we are helping to construct the European home, in this case in a virtual form.
Vi bygger med denna förordning på det europeiska huset, nämligen i virtuell form.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Redan från början var euron ett fullständigt felbedömt påfund som var dömt att misslyckas.
EnglishThe European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Europaparlamentet är en komponent i EU:s reaktionära bygge.
EnglishI would highlight European City Guide, Construct Data, TVV Verlag or Intercable Verlag.
Bland dessa kan framhållas European City Guide, Construct Data, tvV Verlag och Intercable Verlag.
EnglishIt is important that the European Union construct its point of view in exactly this manner.
Det är viktigt att EU uttrycker sina åsikter på exakt samma sätt.
EnglishMy group wishes to see practical European cooperation without wanting to construct a common state.
Min grupp vill ha ett europeiskt samarbete i praktiken, utan att en gemensam stat bildas.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
När man bygger en bana måste man hålla sig till ritningen.
EnglishSimulate spacecraft designs in a computer environment, fit to carry tools that you physically construct and test.
Komplexa tekniska system skall verka i en extrem och fascinerande miljö: rymden.
EnglishEurope needs them to construct a coalition of the coherent.
Det är viktigt för EU att de lyckas enas kring det som kan förenas.
EnglishThe European construct was dreamed up by the Fathers of Europe in order to guarantee peace in Europe.
Den europeiska konstruktionen uppfanns av Europas fäder i syfte att garantera freden i Europa.
EnglishBut our Union is not an abstract construct; it is not just another administrative level of governance.
Men vår union är inte en abstrakt konstruktion, den är inte bara ännu en administrativ förvaltningsnivå.
EnglishIt furthermore rules out the sui generis construct.
Det utesluter dessutom en konstruktion av sui generis-karaktär.
EnglishThis is no way to construct an international order or implement fair and effective multilateralism.
Det är inte rätt sätt att upprätta en internationell ordning eller tillämpa rättvis och effektiv multilateralism.
EnglishHow do we construct an international trade organisation that is in a position to stabilise commodity prices?
Hur skall vi kunna få en internationell handelsorganisation som har förmågan att stabilisera varupriserna?
EnglishThe rapporteur's amendments recognize that and certainly construct a system which would ensure that.
Föredragandens ändringsförslag uppmärksammar detta och visar ett system som konstruerats för att ta itu med detta.
EnglishIt is necessary to construct a connection to the data source before, for example, a copied table can be inserted there.
Du måste skapa en förbindelse till datakällan innan du t.ex. kan infoga en kopierad tabell där.