Engelsk-svensk oversættelse af "conveniently"

EN

"conveniently" svensk oversættelse

EN conveniently
volume_up
{adverbium}

conveniently (også: comfortably, unhurriedly)
At worst it is ignored and at best it is conveniently forgotten.
I värsta fall ignoreras den och i bästa fall glöms den bort på ett bekvämt sätt.
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
Conveniently the author of that act is now head of the Irish Commission for Energy Regulation, which has carte blanche to regulate without any government input or supervision.
Bekvämt nog är författaren till denna lag nu chef för , som har oinskränkt fullmakt att reglera utan någon som helst insats eller överinseende från regeringens sida.
conveniently (også: decently, suitably)

Synonymer (engelsk) for "conveniently":

conveniently
English
convenient
English

Eksempelsætninger "conveniently" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBookmarks in the Navigator allow you to conveniently jump to a certain area of text in your document.
Du kan använda bokmärken till att hoppa till bestämda platser i texten med Navigator.
EnglishThe Point-of-View Gun, conveniently, does precisely what its name suggests.
Synvinkels-geväret, gör helt enkelt vad namnet antyder.
EnglishThis therefore conveniently responds to the objection raised by Mr Fabre-Aubrespy.
Fabre-Aubrespys invändning har därmed besvarats.
EnglishAll of this was conveniently manipulated by the media.
Från massmedias sätt sköttes det hela på ett riktigt sätt.
EnglishThey are located conveniently within the EU 2020 strategy, which defines poverty as one of its five measurable objectives.
De ryms utan vidare inom Europa 2020-strategin, där fattigdomsminskning är ett av fem mätbara mål.
EnglishThis gives you a brief description of how you can easily and conveniently adapt your table to your special requirements with the keyboard.
Här följer en kort beskrivning av hur du kan redigera en tabell i ett textdokument med hjälp av tangentbordet.
EnglishWe had a presentation last year to inform everyone, which we all conveniently forgot, and have had another presentation this year, but now we have the reality of the situation.
För att informera alla fick vi en presentation förra året som vi nu lyckats glömma bort och nu är formatet här.
EnglishAt some point, this 'undermined' identity is then quite conveniently repudiated, and the individual becomes the victim of his own technical reproducibility.
Förr eller senare negeras sedan också en " urholkad" identitet även i praktiken: individen underordnas sin tekniska reproducerbarhet.
EnglishAt some point, this 'undermined ' identity is then quite conveniently repudiated, and the individual becomes the victim of his own technical reproducibility.
Förr eller senare negeras sedan också en " urholkad " identitet även i praktiken: individen underordnas sin tekniska reproducerbarhet.
EnglishAdWords Editor allows you to make changes to your account quickly and conveniently, whether you're editing one keyword or adding hundreds of text ads.
I AdWords Editor kan du snabbt och enkelt göra ändringar i ditt konto, oavsett om du redigerar ett sökord eller lägger till hundratals textannonser.
EnglishThe quota system is complex and would only have worked very well with a company that had a range of products which fitted conveniently into these 20% steps.
Kvotsystemet är komplicerat och skulle bara fungera bra för ett företag med ett produktsortiment som passar ihop med dessa steg på 20 procent.
EnglishThe quota system is complex and would only have worked very well with a company that had a range of products which fitted conveniently into these 20 % steps.
Detta var inte den slutliga lösningen och vi tror att användning av koldioxid, kanske något senare, skulle vara en mycket effektivare kompromiss.
EnglishHe very conveniently overlooked the fact that those against fixed book pricing very probably selected the market mechanism as if it were their " golden calf ".
För enkelhetens skull förbisåg han att motståndarna till det fasta bokpriset med största sannolikhet ser marknadsmekanismen som en " guldkalv ".
EnglishConveniently forgetting that is unhealthy, and stops us from reflecting on our own mistakes, something I have found sadly lacking in our debate on the crisis so far.
Minnesförlusten beträffande detta är osund och hindrar en reflektion över våra egna misstag som jag hittills i debatten om krisen pinsamt nog har saknat.
EnglishHere, the Commission conveniently forgets that before the economic boom the citizens of our country were required to make major sacrifices in order to achieve that boom.
Här glömmer kommissionen gärna att före den ekonomiska högkonjunkturen måste vårt lands medborgare göra stora uppoffringar för att uppnå den högkonjunkturen.
EnglishThe first case was covered up, even though it was known about for months; in the second case, the blame has been conveniently shifted to Spanish cucumbers.
Det första fallet tystades ner, även om det hade varit känt i flera månaders tid. När det gäller det andra fallet var det i stället spanska gurkor som man av bekvämlighetsskäl skyllde på.
EnglishThey often simply seek to convey supposed technical legitimacy and justification on measures that are the result of political choices and evaluations, which are conveniently hidden.
Ofta försöker man bara skänka påstådd teknisk legitimitet åt och rättfärdiga åtgärder som är en följd av politiska val och avväganden som det är enklast att dölja.
EnglishConveniently the author of that act is now head of the Irish Commission for Energy Regulation, which has carte blanche to regulate without any government input or supervision.
Jag önskar kommissionens företrädare Andris Piebalgs alla befogenheter och jag skulle vilja tacka parlamentsledamoten Claude Turmes för att ha tagit ett stort steg i rätt riktning.
EnglishThe wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
Krigen på Balkan under de senaste åren har lämpligen glömts bort när hetsiga förespråkare för ett allsmäktigt Europa talar om för oss att det nya Europa har förebyggt och förhindrat krig.
EnglishThe vulnerability of workers' rights was one of the main reasons for the Irish vote against the Lisbon Treaty, even though EU leaders conveniently prefer to ignore this uncomfortable fact.
Sårbarheten för arbetstagarnas rättigheter var ett av huvudskälen till den irländska rösten mot Lissabonfördraget, trots att EU:s ledare lägligt föredrar att ignorera detta obekväma faktum.