Engelsk-svensk oversættelse af "country"

EN

"country" svensk oversættelse

volume_up
country {substantiv}

EN country
volume_up
{substantiv}

country (også: land, nation, plot, shore)
They live in one country and work in another, a neighbouring country.
De bor i ett land och arbetar i ett annat land, i ett angränsande land.
It is not just an important country; it is in many respects also a fantastic country.
Det är inte bara ett viktigt land, det är i många avseenden ett fantastiskt land.
The way in which this latter 50 % is raised varies from country to country.
Hur man får ihop de sistnämnda 50 procenten varierar från land till land.
country (også: home, homeland)
For example, my own country Sweden has in the past been a very egalitarian country.
Exempelvis mitt hemland Sverige har varit ett mycket jämlikt land.
In my country nicotine replacement therapy is only available by medical prescription.
I mitt hemland finns nikotinersättningsprodukter bara tillgängliga genom recept.
In my own country, the United Kingdom, that cuts across national provisions.
I mitt hemland, Förenade kungariket, går detta tvärtemot nationella bestämmelser.
country (også: area, belt, branch, circuit)
We must recognise the need for an area of security in the field of town and country planning.
Vi måste erkänna behovet av ett europeiskt område för säkerhet inom fysisk planering.
Impact assessment is a particular area of current interest for my country, Ireland.
Konsekvensbedömning är ett särskilt område som nu är av intresse för mitt land, Irland.
My country, for example, has taken a leading role in this area.
Mitt land intar exempelvis en ledande position inom detta område.
country (også: kingdom, land, realm)
Welcome to my country, tamer of the fire and the elements.
Välkommen till mitt rike, Eldens betvingare.
For goodness'sake, do not let this huge country, the 'emerald belt ' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
For goodness' sake, do not let this huge country, the 'emerald belt' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
volume_up
landsbygd {fæl.køn}
The greatest differences continue to be between the town and the country.
Den största skillnaden finns fortfarande mellan städer och landsbygd.
Population developments in several countries are causing unrest with large movements of populations from the country to towns.
Befolkningsutvecklingen i flera länder inger oro med stora befolkningsomflyttningar från landsbygd till stad.
Mr President, in former times, countries were preponderantly rural and cities were the exception.
Förr i världen präglades länderna till största delen av landsbygd och städerna var ett undantag.
country (også: motherland)
Mitt eget fosterland utgör ett bedrövligt exempel.
Most of his fellow-sufferers avoid frank discussions about the abject conditions in their home country.
De flesta av hans gelikar undviker helst öppna samtal om de skriande förhållandena i deras fosterland.
It is the defence of a territory, the protection of a country and in general of interests considered to be vital?
Det är att försvara ett territorium, bevara ett fosterland och rent allmänt intressen som anses som grundläggande.
country (også: area, clime, district, region)
volume_up
trakt {fæl.køn}
The Commission must now resort to drastic remedies - as they say in my country -, otherwise the crisis will persist and drag on.
Kommissionen måste nu ta till hästkurer - som man säger i mina trakter - om vi inte vill se krisen fortsätta och förvärras.
Thirdly, we need a temporary ban on the deportation by EU countries of asylum seekers from this region.
För det tredje, inga utvisningar nu av asylsökande från den trakten av EU: s länder.
The burden imposed by this tax is especially heavy on remoter parts of the country, in particular the Scottish Borders and the Scottish Highlands and Islands.
Denna skattebörda blir speciellt tung i de mer avlägsna delarna av landet, i synnerhet trakterna kring den skotska gränsen, de skotska högländerna och öarna.
country (også: motherland)
We did nothing for Europe, and I saved my home country. '
Vi har inte gjort någonting för Europa, och jag har räddat mitt fädernesland.
More than 100 000 people from Latvia have already left their native country.
Över 100 000 letter har redan lämnat sitt fädernesland.
We did nothing for Europe, and I saved my home country.'
Vi har inte gjort någonting för Europa, och jag har räddat mitt fädernesland."
country
volume_up
landsort {fæl.køn}
country (også: clime)
volume_up
nejd {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "country":

country

Eksempelsætninger "country" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThird country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
Import från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
EnglishBut as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
EnglishI ask for your continued support in this critical time in our country' s history.
Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.
EnglishWe urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
Audiovisuella verk bör så snart som möjligt ges spridning i alla Europas länder.
EnglishA democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
Ett demokratiskt lands framtid ska inte kontrolleras av dess totalitära förflutna.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Privata utbildningsinitiativ behövs för att befria landet från sin stelbenthet.
EnglishWe have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
Vi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
EnglishThe representative need not necessarily be physically present in the host country.
Representanten behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt närvarande i värdlandet.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Vi intresserar oss för Azerbajdzjan och har en välvillig inställning till landet.
EnglishItaly is the only country not to have implemented the European arrest warrant.
Italien är det enda landet som inte har infört den europeiska arresteringsordern.
EnglishStorm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
Stormen Klaus orsakade förödelse, i synnerhet i fråga om landets infrastruktur.
EnglishWe most certainly do not want one country to shift its responsibility to another.
Vi vill absolut inte att det ena landet skjuter över sitt ansvar på det andra.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
För dig som arbetar utomlands om din familj fortfarande bor i ursprungslandet.
EnglishAs a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
EnglishIt is up to the government and parliament of each country to overcome the crisis.
Det är regeringarna och parlamenten i dessa länder som måste ta sig ur krisen.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Det så kallade tjänstedirektivet skulle kunna ha hjälpt till att förbättra detta.
EnglishEstonia was the only occupied country where provoking programmes did not succeed.
Estland var det enda ockuperade landet där provokationsåtgärder inte lyckades.
EnglishGuernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country ’ s history.
Guernica och Condorlegionen är och förblir en skamfläck i mitt lands historia.
EnglishThese difficulties have been significant in every country from the Soviet sphere.
Dessa problem har varit mycket stora i alla länder som tillhört Sovjetblocket.
EnglishDr Supachai Panitchpakdi is the first Director-General from a developing country.
Dr Supachai Panitchpakdi är den första generaldirektören från ett utvecklingsland.