EN credit
volume_up
{substantiv}

1. generel

credit (også: celebration, plaudit, kudos)
The Commissioner deserves much credit for having averted a failure.
Kommissionsledamoten förtjänar mycket beröm för att ha avstyrt ett misslyckande.
The Finnish Presidency also deserves credit for the conciliation process.
Det finska ordförandeskapet förtjänar också beröm för förlikningsförfarandet.
I have to say that on many occasions they never received the credit they deserved.
Jag måste säga att de vid många tillfällen inte fick det beröm den förtjänade.
credit (også: honor, honour, kudos)
volume_up
heder {fæl.køn}
This is of great credit to the rapporteur and he deserves our congratulations.
Detta är till hans stora heder och han förtjänar våra gratulationer.
The response to this technological challenge does credit to our engineers.
Denna tekniska utmaning är en heder för våra ingenjörer.
It is very much to your credit that you have stood up for it so clearly.
Ni ska ha oerhört stor heder för att ni stod upp för det så tydligt.
This is a huge step forward, and great credit is due to this Parliament.
Detta är ett enormt steg framåt, och parlamentet skall ha ett stort erkännande för detta.
The Commission Green Paper is certainly not before time, and deserves particular credit.
Kommissionens grönbok kommer inte alls för tidigt och förtjänar ett stort erkännande.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to give Mrs Lucas credit for her report.
Jag vill ge Lucas erkännande för hennes betänkande.
credit (også: credits, credit hours)
volume_up
poäng {k.fl}
University studies are graded according to a credits system, where one study credit is equivalent to a week’s full-time study.
Universitetsstudier anges i ett poängsystem, där en veckas heltidsstudier motsvarar en poäng.
A full-time course will generally be worth 30 study credits and is one term long.
En kurs på heltid omfattar ofta 30 poäng och pågår en termin.
For licentiate degree of 80 credits the thesis work is about 40-50 credits and the rest courses.
För licentiatexamen är totalsumman 80 poäng och avhandlingsdelen skall vara mellan 40 och 50 poäng av denna.
credit (også: glory, honor, honour, kudos)
volume_up
ära {fæl.køn}
The Member State that implemented it - to give credit where credit is due - was Holland.
Den medlemsstat som genomfört den - för att ära den som äras bör - är Nederländerna.
Detective Foley deserves all the credit for the arrests, sir.
Kriminalassistent Foley förtjänar all ära för gripandet, sir.
I congratulate the Commission on the way it was run: credit where credit is due.
Jag gratulerar kommissionen till hur man skötte det: Ära den som äras bör.
This raises a vital question about the democratic credit granted to the Members of the European Parliament.
Det här handlar om en viktig fråga, nämligen det demokratiska inflytande som man anförtror Europaparlamentets ledamöter.
Yet, although credit rating agencies were not the main cause of the recent financial crisis, they did have a harmful influence.
Även om kreditvärderingsinstituten inte var huvudorsaken till den senaste tidens finanskris hade de ett skadligt inflytande.
Credit rating agencies are extremely powerful organisations and have the ability to move the markets with a change of rating.
Kreditvärderingsinstitut är ytterst mäktiga organisationer som kan utöva inflytande på marknaden genom ändring av kreditbetygen.
credit (også: profit, virtue, worthiness, earnings)
volume_up
förtjänst {fæl.køn}
That will then definitely be to the credit of Mrs van den Burg too.
Om så sker, kommer det till stora delar att vara Ieke van den Burgs förtjänst.
To his credit I must say that this is the second modification of the Rules of Procedure.
Till hans förtjänst måste jag säga att detta är den andra ändringen av arbetsordningen.
It is to your credit and during your period of office that this visible improvement has taken place.
Det är er förtjänst och under er mandattid som denna märkbara förbättring har skett.
credit (også: buzz, character, fame, hearsay)
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
I believe that Parliament has done itself credit and has aided the Timorese cause.
Jag tycker att parlamentet har gett anseende åt och tjänat Östtimors sak.
Only this Parliament has emerged with some of its credit intact.
Det var bara parlamentet som kom ur detta med ett visst anseende i behåll.
Betänkandet stärker parlamentets anseende.
credit (også: belief, faith)
volume_up
tilltro {fæl.køn}
Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him.
Därför måste vi nu ge honom tilltro och arbeta med honom och stödja honom.
I am aware that there are a number of points on which I have to thank the rapporteur for giving the credit to the Commission and its services.
Jag är medveten om att jag måste tacka föredraganden för att ha satt tilltro till kommissionen och dess tjänster på en rad punkter.
We are prepared, though, to give credit to the reform of European development policy, since reform is a must after so many years of inefficiency.
Vi är dock villiga att sätta vår tilltro till reformen av den europeiska utvecklingspolitiken eftersom reformer är ett måste efter så många år av ineffektivitet.
credit
volume_up
cred {fæl.køn} [hverd.]
credit
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
credit (også: balance)
credit
volume_up
kurspoäng {fæl.køn}
He gave me 150 dollars, and he said, "Register for one credit.
Han gav mig 150 dollar, och sade "Registrera dig för några kurspoäng.
I have taken course credits in Australia, Spain, Italy and Belgium.
Jag har tagit kurspoäng i Australien, Spanien, Italien och Belgien.

2. handel

credit
volume_up
kredit {fæl.køn}
Accepting credit/debit cards from various countries is determined by the seller.
Säljaren väljer själv om kredit-/betalkort från andra länder ska godkännas.
Supplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
Amendment No 12 seeks to introduce a specific definition of credit.
Ändringsförslag 12 vill införa en mer exakt definition av vad som avses med kredit.

3. business

credit (også: call, amount due, claim, debt due)
volume_up
fordran {fæl.køn}
Each national central bank shall be credited by the European Central Bank with a claim equivalent to its contribution.
    Europeiska centralbanken skall kreditera varje nationell centralbank med en fordran som motsvarar dess bidrag.

Eksempelsætninger "credit" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Vi måste öka de medel som anslås till dessa strukturer till stöd för mikrokrediter.
EnglishIt really is time for a standard European driving licence in credit-card format.
Det är verkligen dags för ett standardiserat EU-körkort i kreditkortsformat.
EnglishThe car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
Bilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.
EnglishThere are at least four issues to be resolved regarding credit rating agencies.
Det finns minst fyra problem som måste lösas beträffande kreditvärderingsinstituten.
EnglishWe all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
Vi vet alla att kreditåtstramningen har fått direkta effekter på strategiska projekt.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Särskilt små och medelstora företag behöver få underlättad kredittillgång.
EnglishFinally, we have to organise clearing houses for derivatives and credit default swaps.
Slutligen måste vi organisera clearingcentralerna för derivat och kreditswappar.
EnglishMoreover, the French police do not seem to have heard of credit cards yet.
Dessutom tycks den franska polisen fortfarande inte ha hört talas om kreditkort.
EnglishI think that this proposal reflects no credit on the European Union or on this House.
Jag anser inte att det här förslaget gagnar Europeiska unionen eller parlamentet.
EnglishLower fees for credit cards and other electronic means of payment have been mentioned.
Lägre avgifter för kreditkort och andra elektroniska betalningsmedel har nämnts.
EnglishEurope's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
EU:s konsumentkreditmarknad är fragmentiserad, indelad i 27 ”småmarknader”.
EnglishThe Consumer Credit Directive focuses on transparency and consumer rights.
Direktivet om konsumentkrediter är inriktat på öppenhet och konsumenträttigheter.
EnglishCredit-rating agencies are referred to in this particular in the Rasmussen report.
Det hänvisas särskilt till kreditvärderingsinstitut i Rasmussenbetänkandet.
EnglishWhat kind of solutions has the Commission in mind for this type of credit institution?
Vilka lösningar har kommissionen tänkt sig för den här typen av kreditinstitut?
EnglishWith regard to access to credit, a great deal has been done, but we can do more.
När det gäller tillgången till krediter har det gjorts en hel del, men vi kan göra mer.
EnglishShe therefore deserves all credit for the emphatic result that is now before us.
Hon förtjänar därför alla gratulationer för det starka resultat som vi har framför oss.
English. - The situation with credit ratings agencies must be addressed in Europe.
skriftlig. - (EN) Situationen i EU med kreditvärderingsinstitut måste tas upp.
EnglishThis shows a great desire to participate, which is to the credit of this House.
Detta visar att det finns ett stort intresse av att delta, vilket hedrar denna kammare.
EnglishAnd, to his credit, Katie called him up after this op-ed piece came out.
Och, i aktning för honom, ringde Katie upp efter att debattartikeln publicerats.