Engelsk-svensk oversættelse af "criterion"

EN

"criterion" svensk oversættelse

volume_up
criterion {substantiv}

EN criterion
volume_up
{substantiv}

criterion (også: criteria, touchstone)
Any meat preparation produced within the Community must meet that criterion.
Alla köttberedningar som produceras inom gemenskapen måste uppfylla detta kriterium.
One essential criterion, and a discussion point, is the European dimension.
Ett viktigt kriterium och en punkt att diskutera är den europeiska dimensionen.
The cross-border consideration must not be an overriding criterion.
Den gränsöverskridande aspekten får inte bli ett dominerande kriterium.
criterion (også: benchmark, norm, standard)
volume_up
norm {fæl.køn}
That is the standard, the criterion, that should be used to assess the usefulness, necessity and merit of any decision, legislation or action.
Det är den norm, det kriterium, som bör användas för att bedöma nyttan, nödvändigheten och värdet av varje beslut, rättsakt eller åtgärd.
That characteristic and criterion is, I believe, a good basis for a real increase in the efficiency of ports.
Det är, tror jag, ett bra kännetecken och ett bra kriterium, för att faktiskt fortsätta att stärka hamnarnas effektivitet.
criterion

Synonymer (engelsk) for "criterion":

criterion

Eksempelsætninger "criterion" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishGray entries cannot be accepted or rejected and do not match the filter criterion.
Gråa poster kan inte accepteras eller avslås och motsvarar inte filterkriteriet.
EnglishIt is a text the basic criterion of which is the protection of individual rights.
Det är en text som i grunden handlar om skyddet av individuella rättigheter.
EnglishLet us return, however, to stocking density, which is the main criterion at stake.
Låt oss dock återgå till beläggningsgraden, som är den huvudfråga som står på spel.
EnglishAfter all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
När allt kommer omkring kan inte språkkunskaper vara ytterligare ett urvalskriterium.
EnglishThe European Parliament has also gone one step further on the salary criterion.
Europaparlamentet har också gått ett steg längre i fråga om lönekriteriet.
EnglishA criterion of brain death emerged - defined for the first time in 1968 in Boston.
Kriteriet för hjärndödhet kom upp och definierades för första gången i Boston år 1968.
EnglishFor example, a search criterion may be formulated as 17, " 17 " " >100 " or blue.
Ett sökkriterium kan t ex formuleras som 17, " 17", ">100 " eller "blå ".
EnglishMost importantly, what is the criterion for assessing the seriousness of an incident?
Viktigast av allt, vilket är kriteriet för att bedöma hur allvarlig en händelse är?
EnglishThe subentry can be accepted or rejected but does correspond to the filter criterion.
Underposten kan inte accepteras eller avböjas men motsvarar filterkriteriet.
EnglishIf the search criterion is found more than once, the function returns the first one found.
Om sökkriteriet hittas flera gånger returnerar funktionen den första sökträffen.
EnglishShould we not be told the political criterion so that we can act accordingly?
Jag tror att vi bör känna till det politiska kriteriet för att kunna agera utifrån det.
English(ES) Madam President, competitiveness is important, but it cannot be the only criterion.
(ES) Fru talman! Konkurrenskraft är viktigt, men får inte vara det enda kriteriet.
EnglishImmigration cannot be regulated according to the criterion of its usefulness as EU capital.
Invandring kan inte regleras enligt kriteriet om dess brukbarhet som EU-kapital.
EnglishMrs Fraga Estévez's outline report met that criterion of a coherent view.
Fraga Estévez preliminära betänkande uppfyllde kravet på sammanhängande syn.
EnglishThe subentry can be accepted or rejected and does not correspond to the filter criterion.
Underposten kan inte accepteras eller avböjas samt motsvarar inte filterkriteriet.
EnglishMr President, public institutions must not accept only the economic criterion.
Herr ordförande, de offentliga institutionerna skall inte bara följa ekonomiska kriterier.
EnglishThe only fair criterion on which to base our decision is respect for human dignity.
Det enda rättvisa kriteriet som vårt beslut bör grundas på är respekt för människovärdet.
EnglishOf course, what we need is to ensure that safety is our key criterion.
Vi måste naturligtvis se till att säkerhet utgör vårt huvudsakliga rättesnöre.
EnglishI should like to add a brief comment about the noise emission criterion.
Jag vill tillägga en kort kommentar angående kriterierna för bullerutsläpp.
EnglishAs far as I can see, the 75 % criterion is mostly undisputed throughout the Community.
Så vitt jag ser är 75 %-kriteriet i stor utsträckning inte ifrågasatt inom gemenskapen.