Engelsk-svensk oversættelse af "diligence"

EN

"diligence" svensk oversættelse

volume_up
diligence {substantiv}

EN diligence
volume_up
{substantiv}

volume_up
uthållighet {fæl.køn}
I would like to thank them for their help and for their diligence.
Jag skulle vilja tacka dem för deras hjälp och för deras uthållighet.
Such principles include due diligence, non-discrimination, advisability, participation and accountability.
Sådana principer innefattar vederbörlig uthållighet, icke-diskriminering, tillrådlighet, delaktighet och ansvarighet.
In some ways, for very good reasons, the Council showed a good degree of diligence in its considerations of this proposal.
Rådet demonstrerade i vissa avseenden stor uthållighet i samband med bedömningen av förslaget, av mycket goda anledningar.
diligence (også: application, assiduity, industry)
volume_up
flit {fæl.køn}
Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
Mrs Oomen-Ruijten rightly pointed out that it was not as a result of any lack of diligence on the part of the Commission.
Oomen-Ruijten påpekade mycket riktigt att det inte berodde på bristande flit hos kommissionen.
Madam President, I should firstly like to congratulate the rapporteurs for their hard work and diligence in preparing the reports.
Jag vill först av allt tacka de föredragande för deras hårda arbete och flit i utarbetandet av dessa betänkanden.
diligence (også: ambitiousness)
volume_up
arbetsamhet {fæl.køn}
Rightly, the temporary committee had identified this lamentable lack of diligence on the part of the Commission.
Det tillfälliga utskottet hade helt riktigt fastställt denna bedrövliga brist på arbetsamhet från kommissionens sida.
The Committee on Petitions supports the view taken by the rapporteur, Mr Deprez, and thanks him for his diligence in this matter.
Utskottet för framställningar stöder föredragande Deprez ställning, och tackar honom för hans arbetsamhet i denna fråga.
Consumers' faith in the diligence of food producers and, not least, in the professional operation of supervisory authorities, was shaken once more.
Konsumenternas förtroende för livsmedelsproducenternas arbetsamhet och inte minst tillsynsmyndigheternas professionella verksamhet har rubbats än en gång.
diligence (også: assiduity, insistence, perseverance)
volume_up
ihärdighet {fæl.køn}
Along with colleagues, I will get down to this work, with an open mind and with diligence.
Jag kommer tillsammans med mina kolleger att ta itu med detta arbete med ett öppet sinne och ihärdighet.

Synonymer (engelsk) for "diligence":

diligence

Eksempelsætninger "diligence" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI had the opportunity of seeing the astonishing diligence of cheap labour.
Jag fick möjlighet att få se den förunderliga arbetsamheten hos billig arbetskraft.
EnglishOf course, adequate due diligence by other market players is also essential.
Andra marknadsaktörer måste naturligtvis också kontrolleras noggrant.
EnglishThat is precisely why we adopted a proposal based on the principle of due diligence.
Det var just därför vi antog ett förslag som var baserat på principen om tillbörlig aktsamhet.
EnglishThis may require more due diligence in assessing bank account requests from non-residents.
Det kan krävas en noggrannare bedömning av en kontoansökan från någon som inte bor i landet.
EnglishI would ask you to request that the services show diligence in the processing of this question.
Vänligen se till att sessionstjänsten skyndsamt behandlar den här frågan.
EnglishNow it has at least been put into practice once, thanks to the diligence of the Europe of Nations Group.
Nu har den åtminstone aktiverats en gång, på Gruppen Nationernas Europas uppmaning.
EnglishThe rapporteur has shown great diligence in his application to this task.
Föredraganden har ägnat sig åt sin uppgift med stor omsorg.
EnglishA due diligence exercise may be carried out by an auditor, a lawyer or another expert on company acquisitions.
En Due Diligence utförs av en revisor, jurist eller annan expert på företagsköp.
EnglishWe should like to thank the rapporteur, Mr Skinner, for his diligence in carrying out this important task.
Vi vill tacka föredragande Skinner för hans engagemang i ett viktigt ärende.
EnglishI have been extremely impressed by the diligence and commitment of the entire Montenegrin Government.
Jag har imponerats av den beslutsamhet och noggrannhet som visas av Montenegros hela regering.
EnglishInstead, post-approval should be granted after certain due diligence exercises have been carried out.
I stället bör vi kunna bevilja ett godkännande efter det att vissa ingående undersökningar genomförts.
EnglishIn some ways, for very good reasons, the Council showed a good degree of diligence in its considerations of this proposal.
Det finns emellertid även viktiga förändringar som berör förfarandet, vilket har effektiviserats och förenklats.
EnglishA thorough analysis of the position within a company is called 'due diligence' and is conducted on behalf of the buyer.
En omfattande genomgång av alla förhållanden i ett företag kallas Due Diligence och görs på uppdrag av dig som köpare.
EnglishI give an assurance to the honourable Member that the matter will be pursued with all diligence as she has indicated it should be.
Jag kan försäkra parlamentsledamoten, att denna fråga kommer att följas med all den iver som hon efterlyste.
EnglishThe diligence with which we pursue these policies is not always as popular with some Member States as it might be.
Den noggrannhet som vi iakttar för att fullfölja denna politik uppskattas inte alltid efter förtjänst av vissa medlemsstater.
EnglishFirstly I would like to refer to the due-diligence approach, which is more comprehensive than just a certificate of legality.
För det första vill jag ta upp kontrollstrategin, som omfattar lite mer än att bara utfärda ett intyg om laglighet.
EnglishSecondly, the Unfair Commercial Practices Directive obliges traders to live up to the standard of professional diligence.
För det andra tvingar direktivet om otillbörliga affärsmetoder försäljare att leva upp till standarden för god yrkessed.
EnglishHowever, it is extremely regrettable that the diligence which Sweden has displayed in this matter is particularly ahead of its time.
Det är dock mycket beklagansvärt att den iver som svenskarna visat här framför allt går verkligheten i förväg.
EnglishIn some cases a certificate of legality will only be a starting point, the first measure included in the due diligence procedure.
I vissa fall kommer ett intyg om laglighet bara att bli en utgångspunkt, den första åtgärden i kontrollförfarandet.
EnglishLithuania needs these young people's talents, experience and diligence to overcome the demographic challenges mentioned.
Litauen behöver dessa unga människors kunskap, erfarenhet och arbetsförmåga för att kunna övervinna de demografiska utmaningar som nämnts.