Engelsk-svensk oversættelse af "dim"

EN

"dim" svensk oversættelse

volume_up
dim {adj.}

EN dim
volume_up
{adjektiv}

dim (også: asthenic, bad, dead, distant)
volume_up
svag {adj.}
In too many cases, the light which they emit is dimmer than promised and becomes dimmer still as the lamp ages.
Det ljus som de utstrålar är i alltför många fall svagare än utlovat och försvagas ju äldre lampan blir.
dim (også: dead, depressed, downcast, dull)
volume_up
matt {adj.}
Then the disease, which has hitherto been a dim and distant concept, suddenly becomes very real.
Då blir sjukdomen som dittills varit en vag och avlägsen företeelse, plötsligt mycket verklig.
The Member States, unfortunately, take a different view, and a much dimmer one, and that is why this evening is mainly intended as a debate with the Council.
Tyvärr är medlemsstaterna av en annan åsikt, en mycket vagare sådan, och därför är kvällens diskussion främst tänkt som en debatt med rådet.
dim (også: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
volume_up
dunkel {adj.}
dim (også: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
In addition, the Pasko case raises concern due to the dim and unclear circumstances surrounding his trial, including the lack of any public incriminating evidence.
Dessutom inger fallet Pasko bekymmer till följd av de dunkla och oklara omständigheterna kring hans rättegång, däribland avsaknaden av offentliggjorda bevis på brottslig verksamhet.
Moreover, we take a very dim view of the contempt with which the new Member States are treated; you intended to deprive them of resources in terms of recruitment and structural policies.
Vi har dessutom en mycket oklar bild av hur ringaktande de nya medlemsstaterna behandlas.
dim (også: daft, jerky)
volume_up
korkad {adj.} [hverd.]

Eksempelsætninger "dim" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr President, in the dim and distant past - 1963 - I met Mr Turchi's father.
Herr talman! Så långt tillbaka som 1963 lärde jag personligen känna Turchis far.
EnglishThe dim-witted French and Dutch had not got the message and had to be re-educated.
De dumma fransmännen och nederländarna hade inte begripit det hela och måste läras upp.
EnglishJust how dim do the governments of the Member States really think their own citizens are?
Hur dumma tror medlemsstaternas regeringar att deras medborgare egentligen är?
English. - This future is dim, especially now, on the eve of the Africa-EU Summit.
skriftlig. - (EN) Framtiden är oviss, framför allt före toppmötet mellan EU och Afrika.
EnglishI take a very dim view of the Union's failure to present a united front.
Mitt omdöme om unionen är hårt, den har inte lyckats uppvisa en enad front.
EnglishWe must basically take a dim view of ransom demands for hostages.
Vi måste i princip förhålla oss skeptiska till krav på lösensummor för gisslan.
EnglishThe committee of inquiry will not dim this reputation in any way.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.
EnglishOur group takes a mainly dim view of Europarty support and its abuse in the future.
Vår grupp förhåller sig huvudsakligen negativt till europartistödet och det presumtiva missbruket av detta.
EnglishNevertheless, I take a very dim view of the exemption for solar panels.
Ändå ogillar jag i hög grad undantaget för solpaneler.
EnglishI would also have voted against paragraph 44, which takes a dim view of the 'Strasbourg experience'.
Jag skulle också ha röstat mot punkt 44, där man inte ger mycket för ”Strasbourgerfarenheterna”.
EnglishHowever, the Commission takes a dim view of the outcome of the Council's discussions on Budget 2001.
Däremot är kommissionen inte tillfreds med rådets resultat av samrådet beträffande budgeten 2001.
EnglishHowever, the Commission takes a dim view of the outcome of the Council' s discussions on Budget 2001.
Däremot är kommissionen inte tillfreds med rådets resultat av samrådet beträffande budgeten 2001.
EnglishIt does seem to me that there are some people in this House who are a little bit dim in grasping that.
För mig förefaller det onekligen som om vissa personer här i parlamentet har lite svårt att fatta detta.
EnglishFewer girls come in contact with porn sites than they once did, and they take a dim view of porn on the Net.
Färre flickor kommer i kontakt med porrsajter än tidigare, men de är mycket negativa till porr på nätet.
EnglishTherefore, we take a dim view of the fact that since the introduction of the euro, the prime lending rate has doubled.
Därför ger vi inte mycket för att det officiella diskontot har fördubblats sedan euron infördes.
EnglishSome members of our group therefore take a dim view of parliamentary funds being spent on supporting European political parties.
I den polska politiken finns det en princip som säger: ” ingenting som rör oss skall göras utan oss ”.
English– and to take a dim view of Member States’ requiring workers to take early retirement as a consequence of restructuring.
– ha synpunkter på det faktum att medlemsstaterna förtidspensionerar arbetstagare som en konsekvens av omstruktureringar.
EnglishThe period within which mail is distributed should not be several days, a state of affairs of which Europeans would take a very dim view.
Utdelningstiden får inte bli flera dagar, vilket skulle vara mycket negativt ur ett medborgarperspektiv.
English– and to take a dim view of Member States ’ requiring workers to take early retirement as a consequence of restructuring.
– ha synpunkter på det faktum att medlemsstaterna förtidspensionerar arbetstagare som en konsekvens av omstruktureringar.
EnglishOur group takes a dim view of the militarisation of the Galileo project, which was originally meant exclusively for civil use.
Vår grupp är tveksam till militariseringen av Galileoprojektet, som ursprungligen var avsett endast för civil användning.