Engelsk-svensk oversættelse af "enforceable"

EN

"enforceable" svensk oversættelse

EN enforceable
volume_up
{adjektiv}

1. generel

enforceable
I had, however, expected a more ambitious proposal from the Commission and the Council and in particular a clearer, more targeted and more enforceable common position.
Jag hade dock förväntat mig ett mer ambitiöst förslag från kommissionen och rådet och särskilt en tydligare, mer målinriktad och mer genomdrivbar gemensam ståndpunkt.

2. business

enforceable

Eksempelsætninger "enforceable" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSimilarly, the GSP schemes should be given proper teeth and be enforceable.
På samma sätt bör de allmänna preferenssystemen förstärkas och vara genomförbara.
EnglishWhy should not environmental law be enforceable within the Commission itself?
Varför måste inte genomförandet av miljölagstiftningen också gälla inom kommissionen?
EnglishHuman rights should be enforceable in law in every country of the world.
De mänskliga rättigheterna borde vara lagligt bindande i alla världens länder.
EnglishThe Greens and their supporters are putting it about that the targets are not enforceable.
De gröna och deras anhängare sprider rykten om att målen inte kan tvingas fram.
EnglishClaims for such payments should be enforceable in a court of law by both farmers and clients.
Både jordbrukare och bönder bör kunna vända sig till domstol med betalningskrav.
EnglishThe Charter should be legally binding and enforceable under EU law.
Stadgan bör vara rättsligt bindande och verkställbar i enlighet med EU: s lagar.
EnglishAgreements must be made which are enforceable and can be monitored.
Det måste träffas överenskommelser som är förpliktande och som kan kontrolleras.
EnglishThe Charter should be legally binding and enforceable under EU law.
Stadgan bör vara rättsligt bindande och verkställbar i enlighet med EU:s lagar.
EnglishThis, it seems to me, is how we will end up with balanced and enforceable legislation.
Kommissionen kan godta följande ändringsförslag, med vissa omformuleringar: 1, 7 och 26.
EnglishIts function must accordingly be made more transparent and enforceable.
Därför måste dess verksamhet präglas av större öppenhet och tillgänglighet.
EnglishWill the decisions of the authority currently being established be enforceable?
Kommer besluten från den myndighet som håller på att inrättas verkligen att kunna verkställas?
EnglishThis, it seems to me, is how we will end up with balanced and enforceable legislation.
På så sätt kommer vi att få en väl avvägd och genomförbar lagstiftning.
EnglishThey need patent protection that is affordable and enforceable against industry giants.
De behöver patentskydd till ett överkomligt pris och som går att hävda mot industrijättar.
EnglishIt would be better if we had something that was enforceable throughout the world.
Det skulle vara bättre om vi hade något som gällde för alltihop.
EnglishWe need concrete, enforceable and binding targets, both for household and industrial waste.
Vi behöver konkreta, genomförbara och bindande mål både för hushålls- och industriavfall.
EnglishOur quest for better regulation as a Parliament must start with enforceable legislation.
Vår strävan, som parlament, för ett bättre regelverk måste börja med genomförbar lagstiftning.
EnglishThe rules need to be enforceable, because they must be enforced.
Bestämmelserna måste vara möjliga att tillämpa eftersom de måste införas.
EnglishOnce this law becomes enforceable, it should act as a real deterrent.
När denna lag väl har trätt i kraft, borde den fungera som en verkligt avskräckande påföljd.
EnglishIt needs clear and enforceable rules within the new comitology.
Det kräver tydliga och tillämpbara regler i det nya kommittéförfarandet.
EnglishWe need to have, at the centre, clear enforceable rights that define European citizenship.
I centrum måste stå tydliga bindande rättigheter, som det europeiska medborgarskapet utmärks av.