EN engaged
volume_up
{adjektiv}

engaged (også: busy, preoccupied, tied up)
Mr President, I was unable to hear the Commissioner's speech because I was engaged in other parliamentary business.
Jag kunde inte ta del av kommissionsledamotens anförande eftersom jag var upptagen med andra parlamentsangelägenheter.
President Ahtisaari has just started his work and is engaged in shuttle diplomacy in Belgrade, Pristina and with the international community.
. – President Martti Ahtisaari har just inlett sitt arbete och är upptagen med skytteldiplomati i Belgrad, Pristina och med världssamfundet.
Secondly I would like to place on record the apologies of our shadow-rapporteur, Mr Rothley, who is unfortunately engaged on other important business.
För det andra vill jag att protokollet noterar ursäkten från vår skugg-föredragande, Rothley, som tyvärr är upptagen av andra viktiga frågor.
engaged (også: busy)
This brings me to the third area which has engaged our attention today and throughout our cooperation: the means.
Jag kommer nu till den tredje frågan som har sysselsatt oss i dag, och också under hela vår samarbetsperiod: medlen.
During the last few months, the Commission has been fully engaged in a constant dialogue with the beneficiaries and other donors on how to increase our support for the region.
Under de senaste månaderna har kommissionen varit fullt sysselsatt i en fortlöpande dialog med förmånstagarna och med andra bidragsgivare om sättet att öka vårt stöd till regionen.
engaged
Brenda... what if you were engaged to a doctor?
Men om du var förlovad, med en läkare?
Now you two are engaged, I'm in town because two frat brothers are getting married.
Ni är förlovade och jag är här för att två gamla kompisar ska gifta sig.
live together for nine months, and now you're engaged.
lever tillsammans i nio månader, och sedan är ni förlovade.
engaged
engaged (også: concerned)

Synonymer (engelsk) for "engaged":

engaged

Eksempelsætninger "engaged" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
Jag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
EnglishMy main point of criticism, Mr Prodi, is that you have engaged in party politics.
Min huvudsakliga kritik, herr Prodi, är att ni har engagerat er i partipolitik.
EnglishHowever, we are not engaged in a race, for which endeavour alone can suffice.
Men vi befinner oss inte på en idrottsstadion, där det räcker att bara försöka.
EnglishThere are, in Germany, many businesses engaged in the manufacture of bio-gelatine.
I Tyskland finns det många företag som ägnar sig åt att producera biogelatin.
EnglishLast week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
Förra veckan höll jag, så att säga, en egen turné och mini-toppmöte i Berlin.
EnglishWhat we are currently engaged in is tokenism and symbolic expenditure only.
Vad vi är engagerade i för tillfället är bara symbolism och symboliska utgifter.
EnglishFrankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Det ni har ägnat er åt är uppriktigt sagt ingenting annat än ett gigantiskt bedrägeri.
English2010 is an election year and some political leaders are engaged in divisive rhetoric.
2010 är det valår och vissa politiska ledare ägnar sig åt splittrande retorik.
EnglishAbout 10% - around about 40 people - are actually engaged in professional activities.
Omkring 10 procent, det vill säga ca 40 personer, deltar i yrkesmässig verksamhet.
EnglishI admire the way that Commissioner Wulf-Mathies has engaged with Northern Ireland.
Jag beundrar det sätt som kommissionär Wulf-Mathies har engagerat sig för Nordirland.
EnglishGround targets are only engaged if there is a threat to coalition aircraft.
Målen på marken angrips bara om det finns ett hot mot de allierades flygplan.
EnglishMany colleagues are engaged in debates on subsidiarity in the ambit of the convention.
Många kolleger är engagerade i debatter om subsidiariteten inom konventets område.
EnglishAbout 10 % - around about 40 people - are actually engaged in professional activities.
Omkring 10 procent, det vill säga ca 40 personer, deltar i yrkesmässig verksamhet.
EnglishThere were, however, Mr President, many revolutions we could have engaged in.
Herr talman! Ändå fanns det många revolutioner som vi hade kunnat delta i.
EnglishWhat you just said is absolutely true: people want more engaged democracy.
Det ni nyss sade oss är alldeles sant: Människorna vill ha en mera aktiv demokrati.
EnglishWe are actively engaged in the aid-for-trade debate taking place in the WTO.
Vi är aktivt engagerade i den debatt om stöd för handel som pågår inom WTO.
EnglishObviously, you are very engaged and delighted with the response you are getting.
Ni är uppenbarligen mycket engagerad och glad över den respons ni får.
EnglishMr Alyssandrakis said that we are engaged in an effort of levelling down.
Konstantinos Alyssandrakis sade att vår insats handlar om att sänka nivåerna.
EnglishSmall businesses represent a world of people engaged on practical activities.
De små och medelstora företagen är en värld av praktiskt lagda människor.