Engelsk-svensk oversættelse af "falls below"

EN

"falls below" svensk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "falls below" i kontekst.

Lignende oversættelser "falls below" på svensk

to fall verbum
fall substantiv
below adverbium
below præposition

Eksempelsætninger "falls below" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTheir capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
EnglishIt falls well below positions adopted previously by the EP and proposed by the PCP;
Den lever inte alls upp till de ståndpunkter som tidigare antagits av Europaparlamentet och föreslagits av Portugisiska kommunistpartiet (PCP).
EnglishCurrently, the standard of living in all the Polish voivodships falls below 75% of the European Union average.
För närvarande är levnadsstandarden i alla polska vojvodskap lägre än 75 procent av genomsnittet i Europeiska unionen.
EnglishAt the moment Vietnam falls below 50%.
Just nu hamnar Vietnam precis under 50 procent.
EnglishIt is also worthy of note that nickel-metal hybrid batteries do not function when the temperature falls below 10° Celsius.
Det bör också noteras att batterier som innehåller nickel-metallhybrider inte fungerar när temperaturen understiger 10 °C.
EnglishIt is also worthy of note that nickel-metal hybrid batteries do not function when the temperature falls below 10° Celsius.
Det bör också noteras att batterier som innehåller nickel-metallhybrider inte fungerar när temperaturen understiger 10° C.
EnglishIf the price falls below a specific margin, the meat from male cattle at least, must be compulsorily purchased by the European Union.
När priset faller under en viss nivå, är Europeiska unionen tvungen att åtminstone köpa upp köttet från handjuren.
EnglishBut on the other hand, the willingness of the Member States to contribute to financing the Balkans falls far below the mark.
Men å andra sidan är beredvilligheten bland medlemsstaterna att hjälpa till att finansiera stödet till Balkan under all kritik.
EnglishThat burden includes the financial losses suffered in areas where water quality temporarily falls below the required standard.
Den bördan omfattar de ekonomiska förluster som drabbar områden där vattenkvaliteten tillfälligt understiger erforderliga normer.
EnglishIt should also put in place a safety net to guarantee a remunerative price so that the price never falls below the production costs.
Man bör även införa ett skyddsnät som garanterar en viss ersättning så att priset aldrig blir lägre än produktionskostnaderna.
EnglishHowever, if expenditure falls below a certain level, it becomes pointless: if goals remain dreams, then every euro spent will just be thrown down the drain.
Men om utgifterna faller under en viss nivå blir det meningslöst: om målen förblir drömmar kommer varje spenderad euro att ha kastats i sjön.
EnglishHowever, you also call for increased aid per hectare where the cotton area falls below the defined area at national level, and this poses a problem.
Dock kräver ni också ett ökat stöd per hektar när bomullsarealen understiger den fastställda arealen på nationell nivå, och detta innebär ett problem.
EnglishOn the other hand, the committee rejected the proposal to set up a private storage regime whenever the price of rice falls below the effective support price.
Vi har emellertid förkastat förslaget om att skapa ett system för privat lagring varje gång som priset på ris faller under det effektiva stödpriset.
EnglishWe must engage with these countries in an honest dialogue about human rights, being frank where performance falls below international standards, but also recognising improvements where they occur.
Vi måste skapa en öppen dialog med dessa länder om mänskliga rättigheter och vara uppriktiga i de fall de inte når upp till de internationella normerna, men också erkänna de förbättringar som sker.

Andre ord i vores ordbog

English
  • falls below

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.