EN favour
volume_up
{substantiv}

1. britisk engelsk

volume_up
förmån {fæl.køn}
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (
The Commission is promoting initiatives in favour of regional and local authorities.
Kommissionen förordar initiativ till förmån för regionala och lokala myndigheter.
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (debatt)
favour (også: employment, favor, office, place)
volume_up
tjänst {fæl.køn}
Earlier this year the Commission did a similar favour for the Dutch.
Tidigare samma år gjorde kommissionen nederländarna samma tjänst.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Det kan snarare verka som om vi ber rådet och medlemsstaterna om en tjänst.
You will be doing us all a favour if you keep more or less to the time allowed.
Ni gör oss alla en tjänst om ni i någon mån håller er till talartiden.
favour (også: account, advantage, asset, benefit)
volume_up
fördel {fæl.køn}
However, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
Det faktiska resultatet är emellertid 3-1 till fördragsmotståndarnas fördel.
This calls for redirecting resources in favour of investment in human capital.
För detta krävs det att resurser omfördelas till fördel för investeringar i mänskligt kapital.
The court found in its favour and this matter has nothing to do with the European Union.
Domstolen dömde till regeringens fördel och detta ärende har inget med EU att göra.
favour
volume_up
favör {fæl.køn}
As was evident later in the vote, the final result was marginally in favour of the candidate.
Resultatet av slutomröstningen gick senare marginellt i kandidatens favör.
In its favour, this Agency has the political will of those who are creating it and placing it alongside the Council of Ministers.
Till sin favör har organet den politiska viljan hos dem som inrättar det och inordnar det vid sidan av ministerrådet.
However, the proposals being discussed from the recent negotiations perpetuate an imbalance favouring the United States.
Men de förslag som har diskuterats under den senaste tidens förhandlingar innebär att man permanentar en obalans till USA:s favör.
favour (også: bias)
volume_up
partiskhet {fæl.køn}
I think there is a bias at work here and a double standard, where those in favour of the EU are allowed to say what they want and those who are not in favour of it are cut off.
Jag anser att det råder partiskhet här och även dubbelmoral såtillvida att de som är för EU får säga vad de vill men de som inte är för blir avbrutna.
favour (også: bow, bow tie, favor, knot)
volume_up
rosett {fæl.køn}
Would anyone here dare to say that if he does not wear this white ribbon, it is because he is in favour of violence against women?
Skulle någon här ha modet att säga: " om jag inte bär denna vita rosett beror det på att jag förespråkar våld mot kvinnor" ?
favour (også: good will, goodwill)
volume_up
välvilja {fæl.køn}
This is not a case of the Council granting a favour but of observing the terms of the treaty.
Det är inte fråga om välvilja från rådets sida, utan om att följa fördragets bestämmelser.
favour (også: favor, grace, indulgence)
volume_up
ynnest {fæl.køn}
We are not doing these people a favour. We are granting them their legal rights.
Vi beviljar ju inte dessa människor en ynnest, vi ger dem bara vad de har rätt till enligt lag.
Naturally, we welcome the promise of transparency, but I would rather have a right to transparency than be assured of it as a favour by the President of the Commission.
Vi tackar naturligtvis för löftet om insyn, men jag vill hellre ha rätt till insyn än att få tillstånd till den som en ynnest från kommissionen.
favour (også: grace)
volume_up
gunst {fæl.køn}
The EU must be a Europe of freedom, in which people and businesses compete for the favour of consumers and not for that of the protectionists.
EU måste bli ett frihetens Europa där människor och företag kämpar om konsumenternas gunst, inte om protektionisternas.
favour (også: approbation, approval)
favour
volume_up
kokard {fæl.køn}
favour
volume_up
bevågenhet {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "favour":

favour

Eksempelsætninger "favour" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
EnglishI would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
Jag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Om vi röstar för ändringförslag 85 försvinner denna minskning av transporttiden.
EnglishI voted in favour of the report by Mr Katiforis because I believe in this Europe.
Eftersom jag tror på detta slags Europa har jag röstat för Katiforis betänkande.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
EnglishI voted in favour of this resolution on EU agriculture and international trade.
Jag röstade för den här resolutionen om EU:s jordbruk och internationell handel.
EnglishThe report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.
I betänkandet föreslås att detta ska ändras och därför röstar vi för betänkandet.
EnglishShe has spoken in favour of the resumption of talks, following colleague Hökmark.
Hon har talat om att återuppta samtalen, i kollegan Gunnar Hökmarks efterföljd.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
EnglishAllow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
Låt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
EnglishWithout these amendments, I will not be able to vote in favour of this report.
Utan dessa ändringsförslag kommer jag inte att kunna rösta för detta betänkande.
EnglishI also voted in favour of Amendment 15, which notes the margin under heading 2.
Jag röstade också för ändringsförslag 15, vari påpekas marginalen under rubrik 2.
EnglishI was shadow rapporteur for the PPE-DE Group and voted in favour of this report.
Jag var skuggföredragande för PPE-DE-gruppen och röstade för detta betänkande.
EnglishMr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
Barón Crespo kan sägas vara för, förutsatt att betänkandet skjuts upp till i juli.
EnglishIn my opinion, the only argument in favour is that the public is better informed.
Enligt min åsikt är det enda argumentet att allmänheten får bättre information.
EnglishWe see no reason not to endorse this conclusion and therefore voted in favour.
Vi ser ingen anledning att inte stödja denna slutsats och har därför röstat för.
EnglishThat is why I am very much in favour of the best available technology being used.
Därför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
EnglishWe have voted in favour of the report aimed at establishing a European Prosecutor.
Vi har röstat för betänkandet som syftar till att inrätta en europeisk åklagare.