Engelsk-svensk oversættelse af "fear"

EN

"fear" svensk oversættelse

volume_up
fear {substantiv}

EN fear
volume_up
{substantiv}

fear (også: funk, nervousness, chariness, dread)
volume_up
rädsla {fæl.køn}
Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Rädsla inför framtiden och rädsla för framsteg är roten till Europas misslyckanden.
Terrorism is essentially about fear, it generates fear.
Terrorism handlar i grund och botten om rädsla; den föder rädsla.
It is a European Council typified by the fear of the leaders in the face of the fear of the citizens.
Detta möte i Europeiska rådet exemplifierar ledarnas rädsla inför medborgarnas rädsla.
fear (også: dread, fearfulness)
volume_up
rädslan {fæl.køn}
Unfortunately, fear of distorting competition often hinders even rational action.
Tyvärr hindrar ofta rädslan för konkurrenssnedvridning även de vettiga åtgärderna.
These amendments seem to be inspired by the fear of the assessment being duplicated.
Dessa ändringsförslag tycks komma ur rädslan att fördubbla bedömningarna.
Fear, particularly financial fear, comes free of charge.
Rädslan, ärade kollegor, är självstyrande, och den finansiella rädslan är det i än högre grad.
fear (også: danger, hazard, menace, risk)
volume_up
fara {fæl.køn}
Otherwise I fear that accession is in a bad way.
Annars är jag rädd för att anslutningen är i fara.
Är Kejsarens säkerhet i fara.
However, I fear that we could easily fall back into old moulds when it comes to ways of achieving them.
Jag ser en uppenbar fara i det.
fear (også: apprehension, misgiving)
volume_up
farhåga {fæl.køn}
My other fear is the involvement of states in NATO that do not wish to be involved.
Min andra farhåga gäller de länder som blir indragna i Nato mot sin vilja.
Denna farhåga är för närvarande helt befogad.
My worst fear is that once again in issues relating to the developing countries there will be fewer deeds than words.
Min värsta farhåga är att man återigen när det gäller utvecklingsfrågor pratar mer än man gör.
fear
volume_up
anledning till fruktan {fæl.køn} [eks.]
fear (også: phobia)
volume_up
fobi {fæl.køn}
I consider what has been happening of late to be extremely serious: this is political exploitation of fear, for example of Romaphobia, to win electoral consensus; fear as a basis of vote-winning.
Det handlar om politisk exploatering av rädsla - i detta fall fobi för romer - för att vinna enighet inför valet.

Synonymer (engelsk) for "fear":

fear

Eksempelsætninger "fear" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAn economic crisis, a political crisis and also, I fear, a crisis of confidence.
En ekonomisk kris, en politisk kris och också, befarar jag, en förtroendekris.
EnglishI fear that legal protection in this European Union will continue to be limited.
Jag befarar att rättsskyddet i denna Europeiska union blir allt mer begränsat.
EnglishSome in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
En del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.
EnglishI fear, however, that it is not possible to achieve this extension immediately.
Jag är dock rädd för att det inte är omöjligt att utvidga förordningen omedelbart.
EnglishAnd I fear we must ask the Commission to take its proposal away and start again.
Och jag fruktar att vi måste be kommissionen dra tillbaka sitt förslag och börja om.
EnglishI fear greatly that the system of the presidency of the Council will upset it.
Jag fruktar verkligen att systemet för rådets ordförandeskap kommer att rubba den.
EnglishMr President, there are, I fear, two problems with the debate this afternoon.
(EN) Herr talman! Jag är rädd att det finns två problem med eftermiddagens debatt.
EnglishI fear, moreover, that I cannot totally allay the disillusionment or disappointment.
Jag är dessutom rädd att jag inte helt kan dämpa desillusionen eller besvikelsen.
EnglishWe fear that these substances could be mutagenic, carcinogenic and addictive.
Vi fruktar att dessa ämnen kan vara mutagena, carcinogena och beroendeframkallande.
EnglishHowever, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.
Jag befarar emellertid att problemet trots denna cell kommer att finnas kvar.
EnglishThey will also make it possible now to overcome fear, prejudice, and hatred.
De kommer också att göra det möjligt att nu besegra fruktan, fördomar och hat.
EnglishDo you fear the diplomatic consequences in relation to certain sensitive countries?
Är ni rädda för de diplomatiska konsekvenserna när det gäller vissa känsliga länder?
EnglishI fear that, with the Brussels European Council, we are falling far short of them.
Efter Europeiska rådet i Bryssel är jag rädd för att vi har långt kvar dit.
EnglishOtherwise the fear is that you will re-live the difficulties of your predecessor.
I annat fall riskerar ni att hamna i samma svårigheter som er företrädare.
EnglishI fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
Jag fruktar att krisen kommer att fortsätta under många år, vilket inte är vad vi vill.
EnglishMr Juncker, I fear you find yourself once more the victim of high expectations.
Herr Juncker! Jag är rädd att ni ännu en gång har för höga förväntningar.
EnglishI fear that this policy first creates crises which it then endeavours to control.
Denna politik, befarar jag, börjar med att skapa de kriser som den sedan vill bemästra.
EnglishI think and fear that this is the case with the study we are looking at today.
Jag tror och fruktar att det förhåller sig på samma sätt i det här fallet.
EnglishI fear that today defence is too serious a business to be left to politicians.
Jag är rädd att försvar i dag är något alltför viktigt för att överlåtas på politiker.
EnglishIt is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.