EN feature
volume_up
{substantiv}

feature (også: commodity, subsection, article)
volume_up
artikel {fæl.køn}
Learn how to enable or disable the Translate feature or change your Toolbar language.
Om du vill ändra språk för Google Verktygsfält läser du den här artikeln i Hjälpcentret.
The desire to see the content of this article feature in the future Constitution, is indeed legitimate but there was no guarantee that it would happen.
Önskan att se innehållet i denna artikel i den framtida konstitutionen är sannerligen legitim, men det fanns ingen garanti för att detta skulle ske.
As a result of this, an article featuring him recently appeared, in good faith, in a national Sunday newspaper.
Med anledning av detta publicerade en nationell tidning i all välmening nyligen en artikel om honom.
feature (også: air, draft, draught, draw)
That is not a feature common to all the agreements signed in the past or hitherto.
Det är ett drag, som inte är gemensamt för alla tidigare eller hittills slutna avtal.
A positive feature of the resolution is the mention of the creation of a water market.
Som ett positivt drag i resolutionen finns bland annat ett omnämnande av att skapa vattenmarknader.
Another new feature of the 2004 budget is activity-based budgeting.
Ett annat nytt drag i 2004 års budget är verksamhetsbaserad budgetering.
(ET) Ladies and gentlemen, freedom of speech is the most important feature of democracy.
Yttrandefriheten är demokratins viktigaste kännetecken.
A feature of the regulation, which I have just quoted, is simplicity.
Ett kännetecken för den förordning som jag nyss nämnde är enkelhet.
One specific feature is small-scale coastal fishing.
Ett särskilt kännetecken är det småskaliga kustfisket.
feature (også: characteristic)
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
Innovative measures can also help us to strengthen special regional and local features.
Med innovativa åtgärder kan både regionala och lokala särdrag förstärkas.
A permanent feature of this policy should be an ongoing struggle to defend the principles of freedom and democracy.
Ett ständigt särdrag i denna politik borde vara en pågående kamp för att försvara principerna om frihet och demokrati.
feature (også: air, appearance, aspect, complexion)
feature
volume_up
feature {fæl.køn} (tidningsartikel)
feature (også: feature film)
volume_up
långfilm {fæl.køn}
Det där är min långfilm.
feature (også: characteristic, stamp)
   Mr President, emphasis on the importance of human rights has been a special feature of pan-European organisations during the entire period since the Second World War.
Att lägga vikt vid de mänskliga rättigheterna har varit ett särskilt kännemärke för alleuropeiska organisationer hela tiden efter andra världskriget.
feature
feature (også: film)
volume_up
biofilm {fæl.køn}
feature
volume_up
huvudfilm {fæl.køn}
Despite their differences, diversity and individual features, the Union's mountain areas have one thing in common: conditions that make development difficult.
Trots att unionens bergsregioner är olika sinsemellan och var och en har sin särprägel, har de ett gemensamt karakteristiskt drag: de svåra omständigheterna för utvecklingen.
Stability is a characteristic feature of EU policies, hence, the proposal to maintain the current budget for cohesion policy and the common agricultural policy.
Stabilitet är ett karakteristiskt drag i EU-politiken, vilket förklarar förslaget att behålla den nuvarande budgeten för sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken.
feature

Eksempelsætninger "feature" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
Firefox har en inbyggd funktion för positionsbestämd webbläsning i webbläsaren.
EnglishThese two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
Dessa två punkter förekommer i de betänkanden som parlamentet just nu diskuterar.
EnglishA particular feature of that is your House’s dialogue with the Ukrainian parliament.
Ett särskilt inslag i detta är Europaparlamentets dialog med Ukrainas parlament.
EnglishYou can only start this feature if at least one drawing element has been activated.
Denna funktion kan du bara använda när minst ett teckningselement är aktiverat.
EnglishA feature of a good multilingual policy would be to protect these languages.
En av aspekterna med en god flerspråkighetspolitik vore att skydda dessa språk.
EnglishWhen you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.
När du är klar klickar du på Stavningskontroll igen så att funktionen inaktiveras.
EnglishThis issue should, as far as I am concerned, feature high on the political agenda.
Denna fråga måste enligt min åsikt sättas högt på den politiska dagordningen.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year's UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year' s UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishThe risk reduction methods that feature in the recommendation are well established.
De metoder för riskbegränsning som ingår i rekommendationen är väletablerade.
English. - The pluralism of interests is an important feature of democracy.
skriftlig. - Mångfalden av intressen är ett viktigt grunddrag i demokratin.
EnglishA major feature is the low or even falling birth rates throughout Europe.
En viktig aspekt är de låga eller till och med minskande födelsetalen i hela EU.
EnglishI would take the liberty of drawing your attention to this feature of my reply.
Jag tar mig friheten att fästa er uppmärksamhet på denna del av mitt svar.
EnglishFor example a feature of paedophilia and pornography is large areas of flesh tone.
Till exempel kännetecknas pedofili och pornografi av stora hudfärgade fält.
EnglishThe rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
Föredraganden påminde om de områden som förväntas införlivas i unionsmedborgarskapet.
EnglishI intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
Jag tänker föra in detta som ett regelbundet inslag vid Europeiska rådets möten.
EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Detta är huvuddragen i ordförandeskapets utkast till Stockholmsprogrammet.
EnglishThis legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
Lagstiftningspaketet måste även anges i Europeiska unionen 2020-strategi.
EnglishTasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
Listor är en Google Mail-funktion som hjälper dig att hålla koll på vad du behöver göra.
EnglishA new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
En ny punkt är att medlemsstaterna uppmanas att iaktta större disciplin.