Engelsk-svensk oversættelse af "file"


Mente du:filé
EN

"file" svensk oversættelse

volume_up
file {substantiv}
SV

"fil" engelsk oversættelse

volume_up
fil {fæl.køn}

EN file
volume_up
{substantiv}

1. generel

file (også: archive)
Make sure that your printer has been setup under File - Printer Setup.
Kontrollera att rätt skrivare är inställd under Arkiv - Skrivarinställning....
To do this, choose Offline from the file menu and then select Synchronize.
Välj då Nedkopplat på menyn Arkiv och välj Synkronisera.
To reconnect, choose Offlinefrom the File Menu and then select Work Online.
Om du vill koppla upp igen väljerdu Nedkopplat läge på menyn Arkiv och sedan Arbeta uppkopplad.
file (også: bank, line, range, rank)
volume_up
rad {fæl.køn}
Each entry in the concordance file is a separate row.
Varje post står på en egen rad i konkordansfilen.
Mark this box if the first line of the file contains the field names.
Markera den här rutan om den första raden i filen innehåller fältnamnen.
I believe that the European Parliament and the Council can now start moving towards agreement on this file.
Jag anser att Europaparlamentet och rådet nu kan börja gå mot en överenskommelse om denna akt.
Interpol has acknowledged having a file of 800 photos.
Interpol erkände att man hade ett register med 800 foton.
There is an increase from 3.5 to 7 years of the time during which data are kept in an active file.
Det blir en förlängning från 3,5 till 7 år av den tid då uppgifterna bevaras i ett aktivt register.
My second question is this. What additional interlinking of files is envisaged with Schengen II?
Min andra fråga är följande: Vilken ytterligare samkörning av register planeras i Schengen II?
file (også: binder)
volume_up
mapp {fæl.køn}
Select this command to rename the marked file or folder.
Om du väljer det här kommandot kan du byta namn på en markerad fil eller mapp.
New target files are written (with the new file name extension) in the same or a new folder.
Nya målfiler skrivs (med nytt filnamnstillägg), i samma eller en annan mapp.
In this directory, the Export creates an HTML file that can be named, for example, as " secret.htm ".
I denna mapp skapar exportfunktionen en HTML-fil som t ex kan få filnamnet hemlig.htm.
file (også: document, service)
volume_up
akt {fæl.køn}
Every suspect must be able to restudy all the elements of his or her file at leisure.
Varje misstänkt måste kunna gå igenom alla delar av sin akt på nytt när han eller hon vill.
I would like to thank the rapporteur, Mr Cappato, who has put a lot of time and energy into this file.
Jag vill tacka föredraganden, Cappato, som har lagt ner mycket tid och energi på denna akt.
The Swedish Presidency also ensured that this file was processed quickly, for which it earns my praise.
Även det svenska ordförandeskapet har sörjt för att denna akt behandlades snabbt, och jag visar min uppskattning för detta.
file (også: direction, line, pass)
Russian menace lives, and has already penetrated our everyday consciousness, not only through energy prices but also in the image of columns of tanks filing into Georgia.
Det ryska hotet lever och har redan trängt in i vårt dagliga medvetande, inte bara genom energipriser utan också i form av bilder på långa led av stridsvagnar som väller in i Georgien.
file
volume_up
dossier {fæl.køn}
We shall let him sit down in peace and open the right file.
Vi hälsar herr Fischler välkommen, och låter honom lugnt sätta sig och öppna sin dossier .
I have a file full of casework on airlines which are not paying compensation that people are clearly entitled to.
Jag har en hel dossier med dokumentation om flygbolag som inte betalar ut ersättning som folk uppenbarligen har rätt till.
The usual procedure is to send a very basic file to the ministry and ignore the rest of the provisions of the Seveso directive.
Vanligtvis sänds helt enkelt någon ofullständig dossier till ministeriet, utan att tillämpning av Seveso-direktivets bestämmelser förbättras.
file
volume_up
samlingspärm {fæl.køn}

2. IT

file
volume_up
fil {fæl.køn}
A file has been selected using Insert - File and now you can see the dialog.
Om du har valt en fil under Infoga - Fil visas den här dialogrutan.
This icon opens the dialog Open File where you can select a file.
Den här ikonen öppnar dialogrutan Öppna fil, där du kan välja en fil.
If the saving is permanent in a file, the file is protected by the master password.
Om du sparar permanent i en fil spärras filen med huvudlösenordet.

Eksempelsætninger "file" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English., in the *.sxg file.
Alla förteckningar skapar du direkt i samlingsdokumentet, d.v.s. i *.sxg-filen.
EnglishI thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Jag tackar för er uppmärksamhet och för era konstruktiva bidrag till betänkandet.
EnglishThis is the relative path, starting from the location of the file " index.htm ".
Det är den relativa sökvägen som utgår från platsen för filen " index.htm ".
EnglishThe file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
Filen måste uttryckligen utesluta sidan från systemets besök på följande sätt:
EnglishThe Swedish courts' website contains details of how to file for bankruptcy.
På Sveriges Domstolars webbplats finns information om hur du ansöker om konkurs.
EnglishThis is where you can choose to flip the graphic or update a link to a graphic file.
Här kan du spegelvända ditt grafikobjekt samt uppdatera länken till en grafikfil.
EnglishFile size: 745 KB Supported devices: 8900, 9000, 9630, 9700 Supported operators: All
Filstorlek: 745 KB Stödda enheter: 8900, 9000, 9630, 9700 Stödda operatörer: Alla
EnglishThe file system at LTU is based on AFS to give global access possibilities.
Filsystemet vid LTU baseras på filsystemet AFS som är nåbart från hela världen.
EnglishSelect this field if you want to import all the data records from the Filemaker file.
Markera den här rutan om du vill importera samtliga dataposter i Filemaker-filen.
EnglishA file sharer gets his computer searched and all his private information perused.
En fildelare får sin dator genomsökt och all privat information genomsökt.
EnglishClick here if you want a sound file to be played while the object is faded out.
Klicka här om du vill att en ljudfil ska spelas upp när objektet tonas ut.
EnglishYou can also insert a table from a different document via the temporary file.
Du kan även infoga en tabell från ett annat dokument med hjälp av urklippet.
EnglishCopyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.
Upphovsrättsbrott och illegal fildelning är exempel på sådana utmaningar.
EnglishHere, I'm looking at the Hex dump of an image file, which contains an exploit.
Här tittar jag på en hexadecimal skärmdump från en bildfil. som innehåller en exploit.
EnglishI would like to thank the Belgian Presidency for unblocking this file in the Council.
Jag vill tacka det belgiska ordförandeskapet för att de hävde blockeringen i rådet.
EnglishWe put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.
Vi registrerar medborgare och förstärker polisen, ibland också den hemliga polisen.
EnglishThe Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file.
Kommissionen har redan ägnat mycket tid och ansträngning åt detta ärende.
EnglishI should also like to thank the commissioner for the file he submitted to us.
Jag vill också tacka kommissionsledamoten för den dokumentation han skickade till oss.
EnglishWhether people like it or not, the 'Echelon' file is now open and it will remain open.
Vare sig man gillar det eller inte är Echelon-frågan nu öppen och kommer så förbli.
EnglishIn this way documents are saved and opened more quickly and the file size is smaller.
Då går det snabbare att spara och öppna dokumentet och filstorleken minskar.