EN

frequent {adjektiv}

volume_up
frequent
Your frequent attendance in Strasbourg is ample demonstration of the continued importance of farming in Europe.
Ert frekventa deltagande i Strasbourg är ett tydligt tecken på att jordbruket fortfarande är viktigt i Europa.
We are talking about the frequent use of the death penalty and the opposition mounted against freedom of expression on the Internet.
Det handlar om det frekventa användandet av dödsstraffet och kampen mot yttrandefriheten på Internet.
There must be clearer objectives and more frequent evaluations and the recipients themselves must take more responsibility.
Det måste finnas tydligare mål och mer frekventa utvärderingar, och mottagarna själva måste ta mer ansvar.
Sadly, trafficking in women is also a familiar and frequent phenomenon.
Tråkigt nog är kvinnohandel också en vanlig och ofta förekommande företeelse.
It is indeed a worrying and all too frequent cause of occupational health problems.
Det är verkligen en oroande och alldeles för ofta förekommande orsak till hälsoproblem på arbetet.
These days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
Nuförtiden är arbetstagarna utelämnade på nåd och onåd till ofta förekommande och riskabla sysselsättningsförändringar.
frequent (også: close, compact, dense, lousy)
In the short-term, as soon as the closure was announced, Commission officials reacted, and we were in close and frequent contact with our counterparts in the West Midlands.
På kort sikt reagerade kommissionstjänstemännen så snart nedläggningen tillkännagavs, och stod i nära och tät kontakt med våra motsvarigheter i West Midlands.
frequent
Indeed, we should be aware that frequent exposure to low doses of radiation can cause cancers and malformations.
Vi bör vara medvetna om att upprepad exponering för små doser av strålning kan orsaka cancer och missbildningar.
If we try to define this concept in the directive, the directive will become subject to frequent modifications.
Om man skulle försöka definiera detta begrepp i direktivet, så skulle det komma att utsättas för upprepade ändringar.
We have likewise tried to have an influence on the proceedings through frequent discussions with the Russian authorities.
Likaså har man via upprepade samtal med de ryska myndigheterna försökt påverka ärendet.

Synonymer (engelsk) for "frequent":

frequent

Eksempelsætninger "frequent" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis truly is an unfortunate country, which has experienced frequent name changes.
Detta är verkligen ett olycksdrabbat land, som har genomgått talrika namnändringar.
EnglishMr Helmer's frequent repetition of his assertions does not make them correct.
Roger Helmers ideliga upprepningar av sina argument gör dem inte riktigare.
EnglishMr Poettering’s references to Nikita Khrushchev are getting more frequent.
Hans-Gert Poetterings hänvisningar till Nikita Chrusjtjov blir allt vanligare.
EnglishHarsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
Stränga straff utdöms fortfarande, inklusive en frekvent tillämpning av dödsstraffet.
EnglishThe most frequent causes of death are haemorrhaging, infections and illegal abortions.
De vanligaste dödsorsakerna är blödningar, infektioner och illegala aborter.
EnglishHowever, a frequent complaint is that objections were raised but nothing happened.
Ett vanligt klagomål är emellertid att invändningar har uttryckts, men att ingenting hände.
EnglishWe are already seeing the effects of high prices in the ever more frequent protests in Europe.
Vi ser redan följderna av de höga priserna i de allt tätare protesterna i Europa.
EnglishIt is certainly causing some of us who frequent it to become unwell.
Den är säkert orsaken till att några av oss som besöker den ofta blir dåliga.
EnglishThere should be a more frequent rotation of employees, especially at the top of the hierarchy.
Det måste vara en större rotation av anställda, särskilt i toppen av hierarkin.
EnglishSuch adjustments within the euro area have been larger and more frequent than anticipated.
Sådana anpassningar har varit mer omfattande och vanligare än förväntat i euroområdet.
EnglishThis is a frequent tendency and, unfortunately, it also has its adherents in this Parliament.
Det händer ofta, och det finns olyckligtvis också anhängare av detta i parlamentet.
EnglishSuch natural disasters have become all too frequent in recent years.
Naturkatastrofer av det här slaget har blivit alltför vanliga på senare år.
EnglishIntimidation of political opponents and the murder of journalists are becoming more frequent.
Trakasserier mot politiska motståndare och mord på journalister blir allt vanligare.
EnglishDespite frequent promises by the Turkish Government, human rights violations continue there.
Trots många löften fortgår där överträdelser av de mänskliga rättigheterna.
EnglishIt has long been known that rape and torture are frequent occurrences.
Det har länge varit känt att våldtäkt och tortyr är vanligt förekommande.
EnglishMr Medina Ortega, the migration issue has been the subject of frequent discussions in past rounds.
Herr Medina Ortega! Migrationsfrågan har diskuterats ofta under tidigare rundor.
EnglishThere are frequent announcements of good intentions to simplify tax rules.
Mycket ofta meddelar man att man vill förenkla skattebestämmelserna.
EnglishThere are frequent power cuts and there is no secure source of energy available.
Strömavbrott är vanliga och det finns inga säkra energikällor.
English(PL) Mr President, teenagers weighing over 150 kg are a frequent sight in American cities.
(PL) Herr talman! Tonåringar som väger över 150 kg är en vanlig syn i amerikanska städer.
EnglishNatural disasters have been an ever-frequent occurrence recently due to climate change.
Naturkatastrofer har blivit allt vanligare på senare tid till följd av klimatförändringarna.