Engelsk-svensk oversættelse af "to fulfil"

EN

"to fulfil" svensk oversættelse

EN to fulfil
volume_up
[fulfilled|fulfilled] {verbum}

1. britisk engelsk

This underlines once again that Turkey is failing to fulfil the Copenhagen criteria.
Detta visar återigen att Turkiet misslyckas med att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
Turkey must fulfil its commitments, just as the European Union must fulfil its commitments.
Turkiet måste uppfylla sina åtaganden, precis som Europeiska unionen måste uppfylla sina åtaganden.
However, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
Men det har inte visat sig ha de resurser som krävs för att uppfylla detta åtagande.
But for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.
Men för att en förordning skall fylla sin funktion måste den anpassas till verkligheten.
Now we must fulfil the Article in the Treaty through practical action.
Nu gäller det att fylla fördragsartikeln med praktisk handling.
Europol naturally has an important role to fulfil in this area.
På detta område har naturligtvis Europol en viktig roll att fylla.
The Commission will continue to fulfil its role in seeking to realise the forum ’ s full potential.
Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att försöka förverkliga forumets fulla potential.
Although this report contains some good proposals, it cannot fulfil the specified aims.
Betänkandet innehåller en del bra förslag, men det räcker inte för att förverkliga de mål som anges.
The Commission will continue to fulfil its role in seeking to realise the forum’s full potential.
Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att försöka förverkliga forumets fulla potential.
to fulfil (også: to live up to, to meet, to pay off)
The Labour government has acted swiftly to fulfil this commitment.
Labourregeringen har agerat snabbt för att infria detta åtagande.
We now have to fulfil the promise Turkey was given during the Finnish Presidency.
Vi måste nu infria det löfte som vi gav Turkiet under det finländska ordförandeskapet.
It is our job to fulfil these expectations.
Det är vårt arbete att infria dessa förväntningar.
I want the directive to fulfil those needs and I will endeavour to help the rapporteur to ensure, through the conciliation process, that it does so.
Jag vill att direktivet skall tillfredsställa dessa behov och jag skall arbeta för att hjälpa föredraganden att, genom samrådsförfarandet, se till att det blir verklighet.

2. britisk engelsk, formel

to fulfil
This is really the only way to fulfil and to square the second phase of the internal market.
Detta är verkligen det enda sättet att fullborda och avsluta den andra fasen av den inre marknaden.
That is the task that this strategy must allow us to fulfil.
Genom denna strategi måste vi ges möjlighet att fullborda denna uppgift.
Without the Constitution, the Union will fail to have the capacity to act to fulfil the Commission’ s ambitions for it.
Utan konstitutionen kommer unionen inte att ha kapacitet att agera för att fullborda kommissionens ambition med den.

Eksempelsætninger "to fulfil" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
Europeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Det är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Slutligen uppfyller inte heller vi i parlamentet detta krav på flerspråkighet.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
EnglishIt is absolutely essential that you fulfil the promise you made on this point.
Det är absolut nödvändigt att ni förverkligar löftet som ni givit på den punkten.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Jag tror att detta krav säkert kan tillgodoses vid en framtida kommissionsombildning.
EnglishAll those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
Alla de åtgärder som uppfyller dessa kriterier kan utföras utan en rättslig grund.
EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
Det är nödvändigt i sammanhanget att medlemsstaterna verkligen fullgör sina uppgifter.
EnglishWithout these companies, Eurostat would not have been able to fulfil its tasks.
Utan dessa bolag skulle inte Eurostat ha klarat av att utföra sina uppdrag.
EnglishOne candidate did not fulfil all requirements, in the view of our interviewers.
En av kandidaterna uppfyllde inte kraven enligt många av oss frågeställare.
EnglishI believe that Europe will not ignore, but fulfil these recommendations.
Jag tror inte att EU kommer att ignorera dessa rekommendationer, utan följa dem.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Denna text uppfyller naturligtvis inte de ursprungliga ambitionerna i alla avseenden.
EnglishIt is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Det är nu vår skyldighet, Europeiska unionens skyldighet, att fullfölja vårt löfte.
EnglishI hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
Jag hoppas att Rumänien kommer att fullgöra sina skyldigheter och bli medlemsstat 2007.
EnglishIn this case it is essential that the nation states finally fulfil their obligations.
I detta fall är det viktigt att nationalstaterna äntligen fullgör sina skyldigheter.
EnglishIt will in fact be the only country in the euro zone to fulfil these famous criteria.
Att vi avstod i den här frågan innebär inte att vi tillbakavisar Sloveniens ansökan.
EnglishA liberalisation of trade with OCTs could fulfil the objectives we have set ourselves.
En liberalisering av utbytet med ULT kan göra att de mål vi fastställer kan uppnås.
EnglishThat is quite incomprehensible, because Swedish fishermen do not even fulfil their quotas.
Detta är helt obegripligt, eftersom svenska fiskare inte ens fyller sina kvoter.
EnglishHowever we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.
Vi måste dock även reformera systemet så att det effektivt kan utföra sina uppgifter.
EnglishLet us therefore ask the question: does this directive fulfil these expectations?
Låt oss därför ställa frågan: motsvarar direktivet dessa förväntningar?