EN

to get in {verbum}

volume_up
Only on this basis will developing countries, such as China and India, get involved.
Det är endast på den grunden som länder som Kina och Indien kommer vara med.
They only get to do the work; they don't get to decide.
De får bara göra jobbet utan att vara med och bestämma.
But it was good, too, to get an insight into something like that.
Men det var ju också skönt att få vara med om det.
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
Vi borde kanske ta in på ett rum.
Så du vill ta in på ett hotel?
to get in (også: to arrive, to return)
I've risked my ass to get you home, and it's still not enough?
Jag har jobbat häcken av mig för att du ska komma hem, räcker inte det?
You know, I never thought I'd get back home alive.
Jag trodde aldrig att jag skulle komma hem levande.
(Laughter) You want to get home alive, that's on you.
(skratt) Vill du komma hem levande, är det upp till dig.
I need you to fax me a copy of the papers take the originals down to the courthouse and get your butt back here.
Jag behöver kopior på alla papper faxade till mig...... lämna in originalen i tingshuset, och skynda dig tillbaka hit.
How are members of the public meant to submit applications if they have to get a consultant to do it for them?
Hur är det tänkt att allmänheten skall kunna lämna in ansökningshandlingar om de måste ha en konsult för att göra det åt dem?
To prove your working periods abroad, get an U1 form from the national employment service of the country where you work and submit it in the country where you live.
Om du behöver bevis på dina arbetsperioder utomlands kan du ansöka om ett U1-intyg hos arbetsförmedlingen i landet där du arbetade och lämna in det i landet där du bor.
to get in (også: to arrive, to come, to get)
Now in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action.
Och i vår stad, där de frivilliga kompletterar en mycket tränad yrkesstab så måste du anlända till branden ganska tidigt för att få någon action.
For colleagues who are not aware of it, there is yet another general strike in France tomorrow, so the trains will not be able to get here.
Till de kolleger som inte känner till det vill jag säga att det är ytterligare en generalstrejk i Frankrike i morgon, så tågen kommer inte att kunna anlända hit.
to get in (også: to bring home)
to get in (også: to sound)

Eksempelsætninger "to get in" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishThis is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishThis makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishWe should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Ändå måste medlemsstaterna och deras privata och offentliga parter bli delaktiga.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishIt has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
EnglishThey do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
De söker inte behandling och de testar sig inte, med alla negativa följder det får.
EnglishThe important issue for me is regional airports and that they get full support.
Den viktiga frågan för mig är regionala flygplatser och att de får fullt stöd.
EnglishTo get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
För att gå tillbaka till frågan om vuxenutbildning har jag ett förslag till er.
EnglishWe now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
Nu måste vi sätta igång, eftersom det är viktigt att kommissionen är samordnad.