EN give
volume_up
{substantiv}

give (også: elasticity, flexibility)
volume_up
elasticitet {fæl.køn}

Eksempelsætninger "give" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishGive the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Överlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv så räddar den liv.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Jag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishNew electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
Nya elektroniska tekniker ger dessa grupper immunitet, ofta med vårt godkännande.
EnglishWill she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
Kommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Därför kan jag till fullo stödja idén om en europeisk folk- och bostadsräkning.
EnglishAs I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
Som jag sade anser jag att vi verkligen borde överväga dessa frågor allvarligt.
EnglishThe Council is prepared to give favourable consideration to the GSP+ proposal.
Rådet är berett att välvilligt granska förslaget om Allmänna preferenssystemet+.
EnglishMany cities give bicycles and trains more space and restrict the freedom of cars.
I många städer får cykel och spårvägar mer utrymme och begränsas bilens frihet.
EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Som exempel vill jag bara nämna den förestående harmoniseringen av civilrätten.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Nu förväntar jag mig att vi i morgondagens omröstning gör en tydlig markering.
EnglishThe apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Den apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
EnglishI believe that it is essential that you give an explanation regarding the content.
Jag anser att det är viktigt att du ger en förklaring när det gäller innehållet.
EnglishMust all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
Måste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
EnglishIn this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
EU kommer på så sätt att till hela världen förmedla en bild av enighet och styrka.
EnglishThank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
Som väl är befinner han sig fortfarande här i kammaren så att jag kan svara honom.
EnglishOnly a small number of EU Member States give legal recognition to the latter.
Det är endast ett litet antal EU-medlemsstater som juridiskt erkänner dessa par.
EnglishFailure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.
Underlåtenhet att göra så kommer att leda till obalans och snedvriden konkurrens.