Engelsk-svensk oversættelse af "harnessing"

EN

"harnessing" svensk oversættelse

EN harnessing
volume_up
{gerundium}

harnessing
We should have no fears about harnessing this force for the general good.
Vi borde inte vara rädda för att utnyttja denna kraft för det allmännas bästa.
Harnessing the planet’s natural sources of energy is one way of combating climate change.
Genom att utnyttja vår planets naturliga energikällor kan klimatförändringen motverkas.
By harnessing Euro-Flower power, we can all contribute to a cleaner, greener world.
Genom att utnyttja potentialen i Euroblomman, kan vi alla bidra till en renare, grönare värld.
harnessing
volume_up
tämja {ger.}
harnessing
volume_up
tygla {ger.}
harnessing

Eksempelsætninger "harnessing" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have seen cuts in appropriations and problems in harnessing these appropriations.
Vi upplever sänkta anslag och framför allt svårigheter att skaffa fram dessa anslag.
EnglishThe second idea which was restored was the harnessing of financial resources that were adequate to the challenges.
Den andra idén som togs upp: Möjlighet till finansiering i nivå med utmaningen.
EnglishThe second is about harnessing globalisation.
Det andra avsnittet handlar om att kontrollera globaliseringen.
EnglishFurthermore, as my fellow Members have said, this is not only a question of harnessing the Solidarity Fund.
Som flera andra ledamöter också har sagt handlar det inte heller enbart om att få pengar ur solidaritetsfonden.
EnglishOver the autumn the eight students worked hard to create a prototype to test the harnessing of energy at high altitude.
De åtta studenterna har under hösten arbetat hårt med att få en prototyp klar för att testa energiutvinning på hög höjd.
EnglishWe need to create a network capable of harnessing all kinds of talent in European society and of driving development forward.
Vi måste skapa ett nätverk som kan fånga upp alla slags kompetenser i det europeiska samhället och driva utvecklingen framåt.
EnglishWe need to create a network capable of harnessing all kinds of talent in European society and of driving development forward.
Enligt min åsikt måste vi se den europeiska sociala modellen som ett valfrihetens område och inte som en fråga om likriktning.
EnglishWe're harnessing energy from the sun.
EnglishI particularly welcome Mrs Hermange's Amendment 6 on better harnessing of the structural funds for delivery of the guidelines.
Jag välkomnar särskilt Marie-Thérèse Hermanges ändringsförslag 6 om bättre utnyttjande av strukturfonderna för att förverkliga riktlinjerna.
EnglishThe group selected developed into a five‑person team which showed itself particularly adept at harnessing the techniques and went on to stage an exhibition in 2007.
Kursinnehållet är inlärning och användning av guldsmidestekniker samt återanvändning av den antika traditionen inom sektorn.
EnglishTo this end, more information needs to be given on the possibilities for harnessing and disseminating the Structural Funds throughout the rural world.
Det är i detta sammanhang nödvändigt att lämna mer information om strukturfondernas möjligheter att agera och sprida åtgärderna på landsbygden.
EnglishIts objectives were achieved and what was lacking in funds was compensated for by the harnessing of goodwill and by the number of people who signed up to it.
Dess syften har uppnåtts, det som saknades i pengar har kompenserats genom mobiliseringen av den goda viljan och av den uppslutning det har fått.
EnglishI therefore call on Parliament’s services and the Conference of Presidents to consider harnessing funding for such a positive, results-focused organisation.
Därför uppmanar jag parlamentets avdelningar och ordförandekonferensen att överväga att avsätta medel för en sådan positiv och resultatinriktad organisation.
EnglishI therefore call on Parliament’ s services and the Conference of Presidents to consider harnessing funding for such a positive, results-focused organisation.
Därför uppmanar jag parlamentets avdelningar och ordförandekonferensen att överväga att avsätta medel för en sådan positiv och resultatinriktad organisation.
EnglishIt is a matter of finding responses that can be applied at Community level and of harnessing all instruments with the capacity to help support the European economic cycle.
Det handlar om att hitta insatser som går att genomföra på gemenskapsnivå och att ta vara på alla instrument som kan bidra till att stödja den europeiska konjunkturen.
EnglishIt is essential for immediate measures to be taken aimed at gaining acceptance for the Roma and harnessing their economic capacity in the service of European development.
Det är oerhört viktigt att vi vidtar omedelbara åtgärder för att bidra till att romerna accepteras, och att vi låter deras ekonomiska kapacitet bidra till EU:s utveckling.
EnglishThe bottom-up decision-making process, with the involvement of the regions concerned, ensures support for development by harnessing specific regional aspects.
Genom ett beslutsförfarande som arbetar nedifrån och upp och involverar berörda regioner kan man se till att stödja utvecklingen genom att ta hänsyn till specifika regionala aspekter.
EnglishThe Council regulation of 1995 perhaps focused in too exclusive a manner on the protection of tropical forests and not sufficiently closely on the harnessing of their productive potential.
Rådets förordning från 1995 var kanske alltför koncentrerad på skyddet av tropiska skogar och inte tillräckligt på en uppvärdering av deras produktiva potential.
EnglishWorking together, the EU and its Member States have shown that they can address common problems and common challenges by harnessing their experience of 50 years of integration.
EU och dess medlemsstater har visat att de genom att samarbeta kan lösa gemensamma problem och ta sig an gemensamma utmaningar med utnyttjande av sin 50-åriga erfarenhet av integration.
EnglishWe simply have doubts about establishing a permanent financial reserve for emergency actions to respond to disasters of this type by harnessing some of the structural funds.
Men vi har våra tvivel om det lämpliga i att upprätta en permanent ekonomisk reserv för krisåtgärder till svar på katastrofer av detta slag genom att ta en del av strukturfonderna i anspråk.