Engelsk-svensk oversættelse af "hive"

EN

"hive" svensk oversættelse

volume_up
hive {substantiv}

EN hive
volume_up
{substantiv}

1. generel

hive (også: swarm, throng)
In the midst of this hive of political pressure and secret negotiations, it is encouraging, Commissioner, that you have responded today.
Mitt i detta myller av politiska påtryckningar och hemliga förhandlingar är det uppmuntrande att ni har gett svar idag, herr kommissionsledamot.

2. zoologi

hive (også: apiary)
volume_up
bikupa {fæl.køn}
Här har vi bikupan.
Production costs are regularly rising, the number of hive constantly dropping and imports from non-Community countries rocketing.
Produktionskostnaderna stiger regelbundet, antalet bikupor minskar stadigt och, naturligtvis, importerna från tredje land ökar mycket starkt.
In the UK, one in five honey bee hives is falling and, around the world, commercial beekeepers are reporting losses of up to 90% since 2006.
I Storbritannien faller var femte bikupa bort och globalt rapporterar kommersiella biodlare förluster på upp till 90 procent sedan 2006.

3. figurativ

hive (også: bevy, cloud, drove, swarm)
volume_up
svärm {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "hive":

hive
English

Eksempelsætninger "hive" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
Hon kommer in i kupan, hittar en tom honungscell, kräks, och där har vi honungen.
EnglishDidn't realize that bitch of a computer had defense systems outside the Hive.
Jag insåg inte att att slynan till dator hade försvarssystem utanför Kupan.
EnglishAnd they go back and forth between this hive and the arena, via this tube.
De går fram och tillbaka mellan den här kupan och arenan, via det här röret.
EnglishSince he has taken office, the second pillar has been a hive of activity.
Sedan han tackade ja till sin anställning sjuder det av aktivitet i den andra pelaren.
EnglishThere is now the problem of the small hive beetle, which is causing havoc for bee-keepers.
Nu har vi problemet med den lilla kupskalbaggen som orsakar ödeläggelse för biodlare.
EnglishFor the rest of its life the bee stays in the hive, as a guard or nurse.
Resten av livet stannar biet i kupan, som väktare eller barnskötare.
EnglishUniversal service forces companies to serve the whole market and not hive off the best bits.
Allmänna tjänster tvingar företag att betjäna hela marknaden och inte att plocka russinen ur kakan.
EnglishOne of the Hive's early experiments... produced by injecting the T-virus directly into living tissue.
En av Kupans tidiga experiment, framtagen genom att injicera T-virus direkt i levande vävnad.
EnglishJust part of your cover to protect the secrecy of the Hive.
En del av hemlighetsmakeriet för att skydda Kupan.
EnglishThe mansion above us is an emergency entrance to the Hive.
Huset ovanför oss är en nödingång till Kupan.
EnglishThe Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France.
Kommissionen har redan ålagt det fusionerade företaget att avyttra ett antal belgiska och franska verksamheter.
EnglishFor a country like France, that means 14 million francs in aid, 10 francs per hive (there are 1 434 000).
För ett land som Frankrike representerar det ett stöd på 14 miljoner franc, eller, för 1 434 000 bikupor, tio franc per kupa.
EnglishThere's no way I could've infiltrated the Hive.
Jag skulle aldrig kunnat infiltrera Kupan.
EnglishSealed the Hive and killed everyone down here.
EnglishShe is the computer that controls the Hive.
EnglishWe're reopening The Hive.
EnglishPrep for entry to the Hive.
EnglishIn Austria we are shortly to hive off the Central Statistical Office, making it into an independent profit-making operation.
I Österrike kommer vi inom kort att sälja ut Statistiska centralbyrån och omvandla den till ett självständigt och effektivt organiserat företag.
EnglishProduction costs are regularly rising, the number of hive constantly dropping and imports from non-Community countries rocketing.
Produktionskostnaderna stiger regelbundet, antalet bikupor minskar stadigt och, naturligtvis, importerna från tredje land ökar mycket starkt.
EnglishAnd here you have the hive.