Engelsk-svensk oversættelse af "I"

EN

"I" svensk oversættelse

volume_up
I {substantiv}
volume_up
I {pron.}
SV
SV

"I" engelsk oversættelse

volume_up
I {k.ent}
EN
volume_up
i {prp.}
EN

I {substantiv}

volume_up
Articles I-11 to I-16 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-11 till I-16 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj :
Articles I-12 to I-17 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-12 till I-17 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj:
I mean, people -- Pamela Anderson has more prosthetic in her body than I do.
Jag menar -- Pamela Anderson har fler proteser i sin kropp än jag har i min.
I
volume_up
bokstaven I {k.ent} (bestämd form)
Finally, allow me to remind you that the third letter of the EDD Group to which I belong stands for 'difference' .
För att avsluta vill jag påminna om att den tredje bokstaven i namnet på min grupp, EDD, som jag tillhör, betyder "mångfald (différence)".
I wish to say to you that what I did in the negotiations with you was precisely to convey the spirit and the letter of the Treaty of Lisbon.
Till er vill jag säga att vad jag gjorde i förhandlingarna med er var just att förmedla andan och bokstaven i Lissabonfördraget.
Mr President, so that the Minutes are correct, I should like to point out that the last letter of my name is an 'r' and not an 'n'.
För att protokollet skall bli korrekt, vill jag påpeka att den sista bokstaven i mitt namn är ett " r" och inte ett " n" .
SV

I {kun ental}

volume_up
I (også: bokstaven I)
volume_up
I {substantiv}
I artiklarna I-11 till I-16 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj :
Articles I-11 to I-16 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-12 till I-17 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj:
Articles I-12 to I-17 describe in detail the various types of competence:
Jag menar -- Pamela Anderson har fler proteser i sin kropp än jag har i min.
I mean, people -- Pamela Anderson has more prosthetic in her body than I do.

Synonymer (engelsk) for "I":

I

Synonymer (svensk) for "i":

i
Swedish

Eksempelsætninger "I" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am satisfied that we are finally taking the initiative and discussing Moldova.
Det gläder mig att vi äntligen har tagit initiativ till att diskutera Moldavien.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Det gläder mig att de punkterna också framgår klart av Zita Gurmais betänkande.
EnglishThat is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
Därför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
EnglishI have received a request from the representatives of the two groups concerned.
Det finns en begäran som lagts fram av företrädare för de två berörda grupperna.
EnglishAs a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
Resultat blir förhoppningsvis att vi snabbt kan anta och förverkliga direktivet.
EnglishTherefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
Därför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
EnglishI am going to ask you, President Sarkozy: what kind of European Union do you want?
Låt mig ställa en fråga till er, president Sarkozy. Vilken typ av EU vill ni ha?
EnglishI need to check whether there is indeed one Member State that has not responded.
Låt mig kontrollera om det verkligen är så att en medlemsstat inte har svarat.
EnglishI should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
Låt mig emellertid få säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.
EnglishI just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
Låt mig bara upprepa argumenten igen, så att det inte blir några missförstånd.
EnglishI enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
Det var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Omröstning skall ske om Europeiska socialdemokratiska partiets grupps förslag.
EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishThe Council Presidency will support this, and so, I am sure will the Commission.
President Pervez Musharrafs löfte att bekämpa terrorism måste också välkomnas.
EnglishI would say that the divisions now also extend to the various political groups.
Man kan säga att splittringen just nu även omfattar de olika politiska grupperna.
EnglishMr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
Med detta svar, herr Lomas, har ni nu, med denna förklaring, högst 60 sekunder.
EnglishThis is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
Det är vår roll, vilket för övrigt på nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.
EnglishI have been asked if we already have proof that these processes are effective.
Man har frågat mig om vi redan har belägg för att dessa förfaranden är effektiva.