Engelsk-svensk oversættelse af "to impel"

EN

"to impel" svensk oversættelse

EN to impel
volume_up
[impelled|impelled] {verbum}

My fundamental question here is whether a directive which would impel such a universal switch in emphasis fully respects the principle of subsidiarity.
Min grundläggande fråga här är om ett direktiv som skulle driva fram en sådan tvärvändning till fullo respekterar subsidiaritetsprincipen.
to impel (også: to animate, to carry, to force)
My fundamental question here is whether a directive which would impel such a universal switch in emphasis fully respects the principle of subsidiarity.
Min grundläggande fråga här är om ett direktiv som skulle driva fram en sådan tvärvändning till fullo respekterar subsidiaritetsprincipen.

Eksempelsætninger "to impel" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Commission still takes the view that it is better to preserve IMPEL as it is.
Kommissionen anser fortfarande att det är bättre att behålla Impel som det är.
EnglishThis year IMPEL was transformed from an informal network into an international association.
I år omvandlades Impel från ett informellt nätvek till ett internationellt förbund.
EnglishThey all concern the involvement of the EEA and/or IMPEL in certain activities relating to inspections.
De avser alla medverkan av EEA och/eller IMPEL i vissa aktiviteter som gäller inspektioner.
EnglishFrom the Commission's side we will continue our support to IMPEL and reinforce our successful cooperation.
Kommissionen kommer att fortsätta att stödja Impel och stärka vårt framgångsrika samarbete.
EnglishThey all concern the involvement of the EEA and/ or IMPEL in certain activities relating to inspections.
De avser alla medverkan av EEA och / eller IMPEL i vissa aktiviteter som gäller inspektioner.
EnglishThis will not only give IMPEL more visibility but also open new possibilities of activities for IMPEL.
Detta kommer inte bara att göra Impel mer synligt utan även innebära att fler verksamhetsmöjligheter öppnas.
EnglishFourth, why is the Commission not prepared to transform IMPEL into an effective EU environmental inspection force?
Varför är kommissionen för det fjärde inte beredd att omvandla Impel till ett effektivt EU-organ för miljötillsyn?
EnglishThe question is where to have those binding requirements as regards the transformation of IMPEL into a European inspection force.
Frågan är vad dessa bindande krav ska omfatta när det gäller omvandlingen av Impel till ett EU-organ för tillsyn.
EnglishI should like to acknowledge IMPEL's role.
Jag skulle vilja tillstå den roll som nätverket för genomförande av miljölagstiftning och kontroll av efterlevnaden har (IMPEL).
EnglishThere is clear evidence of illegal shipments recorded during joint EU waste shipment inspections coordinated by IMPEL.
Vid den gemensamma tillsynen av avfallstransporter som samordnats av Impel har man funnit klara belägg för att det förekommer olagliga transporter.
EnglishHowever, Russia faces a number of intractable problems, which ought to impel it towards the West, but Moscow's dislike of the EU persists.
Ryssland står dock inför en rad svårlösta problem som borde få landet att vända sig mot väst, men Moskvas motvilja mot EU håller i sig.
EnglishLooking ahead to the millennium, I think it would do us good to have a European wind or even gale behind us to impel us to resolve the airspace problems.
Inför millenieskiftet skulle en europeisk vind eller t.o.m. en storm, för lösandet av luftrumsproblemet göra oss alla gott.
EnglishWe know that is so from inspections carried out in Member States by their network of implementation and enforcement agencies, IMPEL.
Detta vet vi från inspektioner som genomförts i medlemsstaterna av byråerna i deras nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen, IMPEL.
EnglishWe often deal with unwelcome developments in Europe, but this is a welcome one, namely the Impel network, or 'implementation of environmental legislation ' network.
Vi talar ofta om dystra utvecklingar i Europa, men det finns även en bra och det är Impelnetwerk, nätverket för genomförande av miljölagstiftning.
EnglishI think we should preserve this role of IMPEL of bringing together the expertise of inspectors and allowing for an informal exchange of ideas at European level.
Jag anser att Impel bör behålla denna roll som handlar om att samla inspektörers sakkunskaper och möjliggöra ett informellt utbyte av idéer på EU-nivå.
EnglishIMPEL now has a mandate under the recommendation to review inspectorates, inspection practices and best practices in the training and qualification of inspectors.
IMPEL har nu mandat i enlighet med rekommendationen att se över inspektorat, inspektionsmetoder och bästa metoder för inspektörers utbildning och behörighet.
EnglishI would like to ask the Commission to continue the enforcement campaigns in the framework of the IMPEL network and to embed them structurally in the organisation.
Jag skulle vilja uppmana kommissionen att fortsätta med genomförandekampanjerna inom ramen för IMPEL-nätverket och att inlemma dem strukturellt i organisationen.
EnglishHow can our farmers farm ecologically when the industries that supply them and those which are their customers impel them towards anti-ecological practices?
Hur skall våra jordbrukare kunna bedriva ett ekologiskt jordbruk, när de drivs till anti-ekologiska produktionsmetoder av de industrier som är både deras leverantörer och deras kunder?
EnglishThe Agency can play an important part in collecting data and monitoring compliance with Community law once the use of the IMPEL network has been reinforced and extended.
Byrån kan spela en viktig roll i insamlingen av information samt i övervakningen av efterlevnaden av gemenskapsrätten efter förstärkning och breddning av användningen av IMPEL-nätverket.
EnglishThis important legal advance should impel Member States to ensure that this principle is also fulfilled in the case of their own citizens who speak a national minority language.
Detta viktiga rättsliga framsteg bör inspirera medlemsstaterna att se till att principen även tillämpas när det gäller deras egna medborgare som talar ett nationellt minoritetsspråk.