Engelsk-svensk oversættelse af "impetus"

EN

"impetus" svensk oversættelse

volume_up
impetus {substantiv}

EN impetus
volume_up
{substantiv}

impetus (også: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {fæl.køn}
This proposal thus gives added impetus to the stabilisation and association process.
Detta förslag ger alltså större kraft åt stabiliserings- och associeringsprocessen.
This prospect should give new impetus to strengthening the regional integration process.
Denna möjlighet skulle ge ny kraft åt den regionala integrationsprocessen.
However, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Ensamma är de inte tillräckliga för att ge förnyad kraft åt reformtakten.
impetus (også: impulse, suggestion)
volume_up
impuls {fæl.køn}
Indeed, South Africa must give impetus to the development of the whole region.
Sydafrika måste bara ge en impuls till utvecklingen i hela regionen.
The promotion of regional cooperation should also be given new impetus.
Främjandet av det regionala samarbetet måste också få en ny impuls.
This is the impetus we wish to take with us into the second half of our Presidency.
Det är den impuls vi vill ta med oss in i den andra halvleken av vårt ordförandeskap.
impetus (også: incentive, inducement, spur, spurs)
volume_up
sporre {fæl.køn}
The forthcoming visit of the prisons by a delegation from the European Parliament will give new impetus to the reform of the criminal justice system in Turkey.
Det besök som en delegation från Europaparlamentet kommer att avlägga ute på fängelserna kommer att bli en ytterligare sporre till att reformera straffrätten i Turkiet.

Synonymer (engelsk) for "impetus":

impetus

Eksempelsætninger "impetus" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
Inte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
EnglishIn short, we are expecting an additional impetus to the efforts in this area.
Vi förväntar oss kort sagt att insatserna på detta område ska få en skjuts framåt.
EnglishAnd we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Och vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
EnglishI expect measures that provide an even greater impetus to personal initiative.
Jag förväntar mig åtgärder som ger ännu större incitament till personliga initiativ.
EnglishThis should give fresh impetus to the country's efforts to join the European Union.
Det bör ge ny stimulans åt landets arbete med att bli medlem av Europeiska unionen.
EnglishThe EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
EU får inte gynna denna tendens ytterligare genom systemet med ”blå kort”.
EnglishThe Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Kommissionen gav detta ett tillbörligt incitament, men det strandade på rådsnivå.
EnglishIn my opinion, impetus from the EU would be particularly valuable for my country.
Enligt min åsikt skulle ett incitament från EU vara särskilt värdefullt för mitt land.
EnglishThat will provide encouraging impetus for the work that still lies ahead of us.
Den kommer att ge en uppmuntrande knuff framåt för det arbete som fortfarande återstår.
EnglishWe hope that it will provide a strong impetus for others to follow our example.
Vi hoppas att det kommer att ge ett starkt incitament för andra att följa vårt exempel.
EnglishIt is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
Det är vår fasta avsikt att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna.
English(FR) Mr President, in this time of crisis, we need a strong impetus at European level.
(FR) Herr talman! I dessa kristider behöver vi en stark stimulans på EU-nivå.
EnglishThis is a chance to give fresh impetus to the accession process in several key areas.
Det är en chans att ge ny energi till anslutningsprocessen inom flera nyckelområden.
EnglishEnlargement gives renewed impetus to the Union’s strategic relationship with Russia.
Utvidgningen ger förnyad drivkraft åt unionens strategiska förbindelser med Ryssland.
EnglishAs you know, the Amsterdam Treaty gave impetus to the process of integration.
Amsterdamfördraget innebär som bekant att integrationsprocessen påskyndas.
EnglishThe Presidency attaches great importance to ensuring impetus in this matter.
Ordförandeskapet lägger stor vikt vid att garantera framgång i denna fråga.
EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Den drivkraften kommer inte att komma från en sliten och vanryktad amerikansk president.
EnglishA new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture (
Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (
EnglishSo I would ask you to give an impetus in that direction, together with Parliament.
Jag ber er därför att tillsammans med parlamentet sätta igång med detta.
EnglishIt is consumers who, through their choices, have given impetus to this development.
Det är konsumenterna som genom sitt val har drivit fram denna utveckling.