EN to impose
volume_up
[imposed|imposed] {verbum}

1. generel

I understand that conditions are imposed on countries that have to make use of the European Financial Stability Mechanism.
Jag förstår att det ställs villkor för länder som måste utnyttja den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen.
Madam President, can I impose on your goodwill and Parliament's goodwill for a moment in welcoming to the diplomatic gallery a delegation from Kazakhstan?
Får jag utnyttja er och parlamentets välvilja ett ögonblick och välkomna en delegation från Kazakstan på diplomatläktaren?
It would be only right for the costs of the fisheries agreements to be imposed in full on those parties who choose to make use of them.
Det naturliga vore att kostnaderna för fiskeriavtalen till fullo läggs på de parter som väljer att utnyttja dessa.
to impose (også: to intrude)
Europe does not need the EU to impose a common set of labour laws on all.
Europa behöver inte EU för att tvinga oss alla en gemensam uppsättning arbetsmarknadsregler.
There is nothing wrong with that, although we should not impose anything.
Det är inget fel med det, men vi bör inte tvinga någon något.
Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.
Givetvis ska inte vi i den rika världen tvinga andra människor ett särskilt levnadssätt.
to impose (også: to charge)
They are trying to impose their ideas about agricultural production and food on us.
De försöker, att pådyvla oss sina idéer om lantbruksproduktion och mat.
It was an attempt to impose upon the people of Europe something they did not want.
Det var ett försök att pådyvla Europas folk någonting som de inte ville ha.
We differ as to the way in which we should handle that and we object to the United States trying to impose on us its policy.
Vi skiljer oss åt med avseende på hur vi anser att vi bör hantera detta, och vi ogillar att USA försöker pådyvla oss sitt synsätt.
to impose (også: to defraud)
The USA has stated that it is determined to proceed with its attack on Iraq, its aim being to control the oil supply in the area and impose its supremacy.
Förenta staterna har förklarat att man är fast besluten att fullfölja attacken mot Irak, och syftena är att kontrollera oljeförsörjningen i området och att begagna sig av sin ledarställning.
In spite of the formal progress made, little by little, the liberal reality will impose itself with this text, and our social model will be jeopardised.
Trots de tidigare framsteg som sakta men säkert gjorts kommer den liberala verkligheten att tränga sig i och med den här texten och vår sociala modell kommer att äventyras.
to impose

2. "impose some form of punishment"

If you are to impose these kinds of sanctions on Cuba, then impose them on China as well.
Om ni skall införa sådana sanktioner mot Kuba, inför dem mot Kina också.
The Commission decides whether the Member States may impose certain rules of their own.
EU-kommissionen avgör huruvida medlemsländerna kan införa egna särskilda bestämmelser.
Accordingly, the Commission does not wish to impose any particular model under the review.
Kommissionen önskar därför inte införa någon särskild modell under översynen.
It need not necessarily impose a major burden on the European Union budget.
Den behöver inte nödvändigtvis lägga en stor börda på Europeiska unionens budget.
I agree with you in recognising that the European Union must not impose diktats.
Jag håller med er och inser att EU inte får lägga fram diktat.
In my country, the minister intends to impose employment assessment on labour regulations.
I mitt land är det den behöriga ministerns avsikt att lägga till funktionsvärderingen till arbetsreglementet som en förpliktelse.
It will also be able to impose fines if safety is not properly implemented.
Den kommer dessutom att kunna ålägga böter om dessa krav inte efterlevs ordentligt.
You cannot impose sanctions that go against some of the things to which we subscribe.
Man kan inte ålägga sanktioner som strider emot vissa saker som vi skriver under.
The Commission is not empowered to impose sanctions.
Kommissionen är inte berättigad att ålägga sanktioner.
We must not impose additional burdens on railways if we want to prevent them going back into decline.
Vi får inte lägga järnvägarna ytterligare bördor om vi vill förhindra att de erfar en ny nedgång.
In this sense, a balance between consumer rights and the cost that these may impose on businesses is crucial.
I denna mening är en balans mellan konsumenträttigheter och den kostnad som dessa får lägga företagen avgörande.
You are aware that some countries have already decided to operate a levy or to impose a surcharge on air tickets.
Ni är medveten om att en del länder redan har beslutat att införa avgifter eller lägga extraavgifter på flygbiljetter.
However, if Canada continues to impose a unilateral visa requirement against Czech citizens, this partnership will have a very bitter taste to it.
Men om Kanada fortsätter att belägga tjeckiska medborgare med ett unilateralt viseringskrav, kommer detta partnerskap att få en mycket bitter eftersmak.
We call on the peoples to step up their fight against the European Union and the new bonds which it is trying to impose on us through the ‘Euro-constitution’.
Vi uppmanar folket att trappa upp sin kamp mot Europeiska unionen och de nya bojor den försöker att belägga oss med genom den nya ”Euro-konstitutionen”.
But to react to that by immediately declaring war, by imposing a 100 % duty on candles, weapons, pullovers and suchlike, is not, in my view, the right answer.
Men att genast reagera i form av krig, och belägga ljus, vapen, tröjor och annat med 100 procent i tull, är ur min synvinkel inte det rätta svaret.
to impose

3. business

to impose (også: to coerce, to force, to oblige)
But it is not in a position to impose any of these criteria on anyone.
Men det är inte i den ställningen att den kan påtvinga någon dessa kriterier.
The truth is that they want to impose their hygienic will on all of us.
Sanningen är att de vill påtvinga oss alla sin hälsovårdsvilja.
If we try to impose our rules on other countries, they, for their part, are then hit.
Om vi försöker påtvinga andra länder våra regler, drabbas.

4. print

to impose

5. religion

to impose

Eksempelsætninger "to impose" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt should also be possible for individual Member States to impose tighter rules.
Det borde även vara möjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare regler.
EnglishThese impose unacceptable barriers when people seek to change jobs or residence.
De medför oacceptabla hinder när människor försöker byta arbete eller hemvist.
EnglishThe EU, through the ECB, cannot impose fiscal criteria on these Member States.
EU kan inte genom ECB pålägga de här medlemsstaterna finanspolitiska kriterier.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Datainsamlingen kommer inte att medföra ytterligare bördor för uppgiftslämnarna.
EnglishOn services, the EU does not impose trade liberalisation on developing countries.
När det gäller tjänster tvingar inte EU utvecklingsländer att liberalisera handeln.
EnglishEuro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Genom Euro 6-standardiseringen införs med rätta ytterligare krav på motorerna.
EnglishHer message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
Hennes budskap var helt kristallklart: Sluta investera i Burma; inför sanktioner.
EnglishWe should consider that lesson when we try to impose peace agreements in the future.
Vi måste använda den lärdomen när vi försöker upprätta fredsavtal i framtiden.
EnglishIt is not very appropriate to impose separate restrictions on refinery fuels.
Det är inte ändamålsenligt att sätta separata begränsningar för raffinaderibränslen.
EnglishThis does not impose disproportionate costs upon manufacturers. Far from it.
Det lägger inte oproportionerliga kostnader på tillverkarna, långt därifrån.
EnglishI do not impose my religion on you and you do not impose your religion on me.
Jag påtvingar inte er min religion, och ni påtvingar inte mig er religion.
EnglishThe least both parties could do is to impose an absolute freeze on military activity.
Det minsta båda parter kan göra är att helt frysa den militära verksamheten.
EnglishThe new instruments should not impose yet another set of new conditions.
De nya instrumenten bör inte vara förenade med ännu en uppsättning nya villkor.
EnglishMy own question here is what criteria should be used to impose sanctions.
Jag undrar själv vilka kriterier som bör gälla vid tillämpning av sanktioner.
EnglishWe do not impose any sanctions - or next to no sanctions - on Turkey.
Vi har inte infört några sanktioner - eller i det närmaste inte - mot Turkiet.
EnglishVAT on fuel is a French proposal; I do not want to impose it on anyone.
Momsen på bränsle är ett franskt förslag. Jag vill inte tvinga det på någon.
English Will the EU seek to impose a ban on the three Monsanto genetically modified maize varieties?
 Kommer EU att sträva efter ett förbud mot de tre genmajssorterna från Monsanto?
EnglishThe point, however, is not to impose mutual recognition at all costs.
Vi skyggar heller inte för att hänga ut medlemsstaternas smutsiga byk på tork.
EnglishThose who strive towards freer world trade should not impose new rules at the same time.
Min grupp anser det helt oacceptabelt att detta skulle göras utan att villkor ställs.
EnglishTo impose a target date for a ban on animal experiments could lead to several measures.
Införandet av ett stoppdatum för att förbjuda djurförsök skulle medföra flera åtgärder.