Engelsk-svensk oversættelse af "in between"

EN

"in between" svensk oversættelse

EN in between
volume_up
{adverbium}

in between (også: between)
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Förbindelser stater emellan förhandlas naturligtvis mellan regeringar.
In addition, this system poses a problem of solidarity between Member States.
Systemet innebär dessutom ett solidaritetsproblem medlemsstaterna emellan.
Between you and me, Madam President, this is hardly earth-shattering news.
Oss emellan, fru ordförande, så är detta knappast världsomskakande nyheter.
in between
There is a tension between these two elements which must be carefully balanced.
Däremellan finns spänningar och därför måste en avvägning ske.
Director–general by day; now, in between times, chairperson of the board of Linköping University.
Till vardags generaldirektör, däremellan nu styrelseordförande för Linköpings universitet.
Everything that lies in between is ignored and is not printed out.
Allt som står däremellan ignoreras och visas inte.
in between
As always, the truth is somewhere between the two extremes.
Som alltid ligger sanningen någonstans mittemellan de två ytterligheterna.
We propose that the figure be somewhere between the two.
Vi presenterar ett förslag som ligger mittemellan.
In practice, something between these two extremes is likely.
I praktiken skulle något mittemellan dessa två extrema linjer vara troligt.

Lignende oversættelser "in between" på svensk

in adjektiv
in præposition
between adverbium
Swedish
between præposition

Eksempelsætninger "in between" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishHence the political bonds between Beijing and Sudan, Chad, Zimbabwe and Somalia.
Därav de politiska banden mellan Peking och Sudan, Tchad, Zimbabwe och Somalia.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Först och främst behöver vi bättre samordning mellan de nationella rättssystemen.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
EnglishThis would, however, mean maintaining differences between national legislations.
Det skulle emellertid innebära att skillnaderna mellan nationella lagar består.
EnglishThere should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.
Det måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.
EnglishThis must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
Detta måsta göras klart i de bilaterala kontakterna mellan unionen och Bahrein.
EnglishIn our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.
EnglishThe distinction between therapeutic and reproductive cloning is a semantic ploy.
Särskiljandet mellan terapeutisk och reproduktiv kloning är ett semantiskt trick.
EnglishThere must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
Det måste finnas tungt vägande skäl för informationsutbyte mellan EU-länderna.
EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishFirst of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
För det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
EnglishIt was not simply a question of the voters deciding between the two candidates.
Det handlade inte bara om att väljarna skulle välja mellan de två kandidaterna.
EnglishA good working relationship between research centres and industry is essential.
Det är viktigt med en bra relation mellan forskningscentrumen och näringslivet.
EnglishThe right balance must also be struck between democratic rights and obligations.
Vi måste också hitta rätt balans mellan demokratiska rättigheter och skyldigheter.
EnglishBetween 1996 and 2006 the number of farms has dropped from 30 000 to just 3 200.
Mellan 1996 och 2006 har antalet jordbruk minskat från 30 000 till bara 3 200.