Engelsk-svensk oversættelse af "industrialisation"

EN

"industrialisation" svensk oversættelse

EN industrialisation
volume_up
{substantiv}

1. generel

industrialisation (også: industrialization)
Industrialisation, atomic energy and biotechnology have not brought freedom and prosperity for all.
Industrialisering, kärnkraft och bioteknik har inte gett välstånd och frihet åt alla.
In contrast, the countries of the former Comecon underwent rapid industrialisation.
Däremot undergick länderna i det tidigare Comecon en snabb industrialisering.
Provisions on the implementation of the policy of industrialisation and economic development in Ireland
Bestämmelser om genomförandet av en politik för industrialisering och ekonomisk utveckling på Irland

2. industri

industrialisation
volume_up
industrialism {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "industrialisation":

industrialisation
industrialization

Eksempelsætninger "industrialisation" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is why we cannot give in to the mirages of the market and industrialisation.
Det är därför som vi inte får falla för marknadens och industrialiseringens bländverk.
EnglishFinally, the Third World is only in the very early stages of industrialisation.
Till sist, tredje världen befinner sig ännu i initialskedet av den industriella utvecklingen.
EnglishUNICE is already talking in terms of the threat of de-industrialisation.
UNICE talar redan i termer av ett hot om avindustrialisering.
EnglishThirdly, it is advisable to launch a huge European plan against de-industrialisation.
För det tredje är det tillrådligt att utarbeta en omfattande europeisk plan mot avindustrialiseringen.
EnglishHowever, it also brought about massive de-industrialisation and a squandering of state assets.
Men man ledde även en massiv avindustrialisering och orsakade ett enormt slöseri med statliga medel.
EnglishThey are attempting to promote industrialisation in the pig sector, where possible with public funds.
Här försöker man att driva industrialiseringen av grissektorn framåt, om möjligt med statliga medel.
EnglishOr have industrialisation, nuclear power and biotechnology led to greater justice in the past?
Eller är det kanske så att industrialiseringen, atomkraften och biotekniken hittills har medfört ökad rättvisa?
EnglishTo talk of climate protection, but still continue along the path of industrialisation cannot be the answer!
Att tala om klimatskydd och ändå fortsätta industrialiseringsprocessen kan inte vara den rätta vägen!
EnglishWhy refuse the protection that has enabled developing countries to implement their own industrialisation?
Varför neka dem det skydd som hjälpt industriländerna själva att trygga sin egen industriella utveckling?
EnglishWe must resume the re-industrialisation of Europe.
Vi måste återuppta industrialiseringen i Europa.
EnglishYou said, Commissioner, that small businesses have been affected, and that this could provide the impetus for industrialisation.
Herr kommissionär! Ni sade att småföretagen har påverkats, och att detta skulle kunna öka industrialiseringen.
EnglishTwo hundred years after the industrial revolution, a new paradigm is needed, different from that of the age of industrialisation.
Tvåhundra år efter den industriella revolutionen behöver vi ett nytt paradigm som skiljer sig från industriålderns.
EnglishMuch of this is due to the continued industrialisation of the sector, developing even larger vessels which require fewer people.
Mycket av detta beror på den fortsatta industrialiseringen av sektorn, som utvecklar allt större fartyg som kräver allt mindre besättning.
EnglishSince industrialisation, food prices have been kept artificially low, which has also enabled industrial wages to remain low.
Ända sedan industrialiseringen har livsmedelspriserna hållits nere på konstgjord väg, och på så sätt har man även kunnat hålla industriarbetarnas löner nere.
English(NL) Since industrialisation, food prices have been kept artificially low, which has also enabled industrial wages to remain low.
Ända sedan industrialiseringen har livsmedelspriserna hållits nere på konstgjord väg, och på så sätt har man även kunnat hålla industriarbetarnas löner nere.
EnglishWhenever we speak about health and safety at work we immediately think of how far we have come since the beginning of the industrialisation process.
När vi talar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, tänker vi genast på hur långt vi har kommit sedan industrialiseringsprocessens början.
EnglishHowever, that model is causing problems for Boeing, as illustrated by the very serious difficulties it is experiencing with the industrialisation of its 787 Dreamliner.
Denna modell orsakar emellertid problem för Boeing, vilket åskådliggörs av de mycket allvarliga svårigheter som Boeing har med industrialiseringen av sin 787 Dreamliner.
EnglishThe top priority must now be the conclusion of the international agreement in Copenhagen, whilst avoiding de-industrialisation and unnecessary burdens on the European economy.
Den högsta prioriteten nu måste vara att sluta ett internationellt avtal i Köpenhamn, och samtidigt undvika avindustrialisering och onödig belastning av Europas ekonomi.
EnglishConsumers will be misled in their choices, wine-growers will see their incomes collapse, and the industrialisation of the sector will lead to the loss of specialist know-how.
Konsumenterna kommer att vilseledas i sina val, vinodlarna kommer att se sina inkomster rasa och industrialiseringen av sektorn kommer att leda till att sakkunskap går förlorad.
English   Mr President, the European Union must raise concerns about the unhealthy practices that have developed alongside the industrialisation and mass transportation of livestock in parts of Asia.
   – Herr talman! Europeiska unionen måste uttrycka sin oro inför de ohälsosamma förfaranden som har utvecklats i takt med industrialiseringen och masstransporten av boskap i delar av Asien.