EN list
volume_up
{substantiv}

list (også: bill, card, chart, register)
volume_up
lista {fæl.køn}
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
En positiv lista innebär att de ämnen som inte står upptagna på listan är förbjudna.
A full list of these will be communicated to the honourable Members.
En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna.
Parliament has drawn up an extensive list of recommendations for improvements.
Parlamentet har sammanställt en omfattande lista med rekommendationer till förbättringar.
list (også: bill, calendar, catalog, catalogue)
volume_up
förteckning {fæl.køn}
This list can be modified with the approval of Parliament.
Denna förteckning kommer att kunna ändras i överenskommelse med Europaparlamentet.
I would therefore prefer it if there were no list of these occupations.
Därför skulle jag föredra att det inte fanns någon förteckning över dessa yrken.
The report contains an extensive list of issues that must be settled.
Betänkandet innehåller en omfattande förteckning över frågor som måste lösas.
list (også: art, bead, craft, cunning)
volume_up
list {fæl.køn}
LIST distributes about 1 MSEK (100 000 euro) each year to support research projects at LiU.
Varje år delar LIST ut ca 1 MSEK i stöd till forskning vid LiU.
Mark the desired toolbar from the Toolbars list and select the desired view in the Contents field.
Markera önskad list i listrutan Symbollister och välj önskat visningssätt i listrutan Innehåll.
LIST is headed by a steering group with representatives from the University, the County Council in Östergötland and HNV.
LIST leds av en styrgrupp med representanter från universitetet, landstinget och HNV.
list (også: border, brim, brink, brow)
volume_up
kant {fæl.køn}
Select the appropriate scenario in the list box appearing at the top of every frame.
Du väljer ut respektive giltigt scenario i listrutan som finns i övre kanten på varje ram.
We are aware, in particular, of a number of appeals which have been lodged against the list in question.
Inte minst är det allmänt känt att denna rangordning i flera fall har överklagats.
list (også: preponderance, tilt)
volume_up
slagsida {fæl.køn}
Madam President, Commissioner, I get the impression that the EU's way of conducting negotiations is listing to one side.
Jag får känslan av att förhandlingarna och hur de leds från EU:s sida har börjat få slagsida.
list
volume_up
stadkant {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "list":

list

Synonymer (svensk) for "list":

list
Swedish

Eksempelsætninger "list" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
EnglishIn this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
I den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
EnglishCalls a submenu in which you select the column by which the list is to be sorted.
En undermeny öppnas där du kan välja vilken kolumn som listan ska sorteras efter.
EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/Muslim.
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
EnglishFrom the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.
Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.
EnglishI myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.
Jag röstade själv emot, eftersom jag stod på röstlistan för föregående betänkande.
EnglishThe Compromised Key List you are trying to load is notlater than the current one.
Nyckelåterkallningslistan som du försöker hämtaär inte senare än den aktuella.
English- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
– Förteckningen över prioriterade projekt i bilaga III måste godtas utan ändringar.
EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
EnglishAmendment 1 is placed first on the voting list, and I recommend support for it.
Ändringsförslag 1 står överst på omröstningslistan, och jag förordar stöd för det.
EnglishMr Rogalski, you were not on the list, and I have closed the explanations of vote.
Herr Rogalski! Ni stod inte på listan och jag har avslutat röstförklaringarna.
English‘No’, finally, to drawing up a positive list for the whole range of new substances.
Vi bör slutligen säga nej till att upprätta en positivlista för alla nya ämnen.
EnglishOnce a person's name is on the list, it is very difficult to have it removed.
När väl en persons namn finns på listan är det mycket svårt att få det borttaget.
EnglishSelect a category to view the appropriate functions in the list field below.
Om du väljer en kategori visas de tillhörande funktionerna i listrutan nedanför.
EnglishThere is no point in repeating the list of shortcomings in the action plan adopted.
Det är onödigt att återigen rada upp alla brister i den handlingsplan som antogs.
EnglishThe list of the poorest countries has remained virtually unchanged for decades.
Listan över de fattigaste länderna har praktiskt taget sett likadan ut i årtionden.
EnglishLet me, in response to the rapporteur's analysis, list three points in favour.
Låt mig framföra tre mycket positiva punkter i motsats till föredragandens analys.
EnglishCrisis conditions, to put it mildly, prevail in a long list of developing countries.
Det är frågan om milt sagt krisartade tillstånd i en lång rad utvecklingsländer.
Englishselect an existing query from the list and click the Enter SQL Command icon.
välj en befintlig sökning från listan och klicka på ikonen Mata in SQL-kommando.
EnglishParliament’s report offers a list of proposed measures for the strategy after 2012.
Parlamentets betänkande ger en rad förslag till åtgärder för strategin efter 2012.