Engelsk-svensk oversættelse af "load"

EN

"load" svensk oversættelse

volume_up
load {substantiv}
EN

load {substantiv}

volume_up
1. generel
load (også: loading, charging)
:name is a parameter that must be filled out when loading.
Här är:name en parameter som måste fyllas vid laddning.
Font replacement can be helpful even when loading foreign documents (e.g.
Även vid laddning av externa dokument (t.ex. HTML-dokument) kan ersättningen av teckensnitt vara till hjälp.
... if the loading of the graphics has been terminated by the user (e.g. when downloading).
... när laddningen av grafikobjektet avbröts av användaren (t.ex. vid en nedladdning).
load (også: truckload)
It cannot, for example, be the intention that every load of minerals be analysed individually.
Det kan t.ex. inte vara meningen att varje lass mineral skall analyseras för sig.
There are some naked images I enjoy looking at, but I do not enjoy the visual image of lorry-loads of naked, unstamped eggs leaving foreign battery cage units en route to the UK in 2012.
Det finns vissa nakenbilder jag tycker om att titta på, men jag tycker inte om bilden av lass med nakna, ostämplade ägg som lämnar utländska buranläggningar på väg till Storbritannien 2012.
2. "the amount of work expected"
They take the load off, and it becomes, again, compliant.
Vid lägre belastning lättar greppet igen.
And we can start talking about things like electrical load.
Och vi kan börja prata om saker som belastning.
The pollution load from transport has to be lowered.
Det är nödvändigt att minska den belastning för miljön som föroreningarna från transporter innebär.
3. byggeri
load
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU: s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU:s hamnar om några veckor?
He only gets paid for deliveries and not while waiting hours at a depot to be given a load to deliver.
Han får bara betalt för leveranser och inte när han väntar i depån på att få en last att leverera.
load
They take the load off, and it becomes, again, compliant.
Vid lägre belastning lättar greppet igen.
And we can start talking about things like electrical load.
Och vi kan börja prata om saker som belastning.
The pollution load from transport has to be lowered.
Det är nödvändigt att minska den belastning för miljön som föroreningarna från transporter innebär.

Eksempelsætninger "load" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Compromised Key List you are trying to load is notlater than the current one.
Nyckelåterkallningslistan som du försöker hämtaär inte senare än den aktuella.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Vi måste göra mer på arbetsmarknaden och, som ni säger, tidigarelägga investeringar.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Förbud mot utspädning kommer att minska den totala föroreningen av djurfoder.
EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishDilution does not reduce the overall load of contamination in the food and feed chain.
Utspädning minskar inte den totala föroreningsgraden i livsmedels- och foderkedjan.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Förbudet mot utspädning kommer att minska den samlade mängden föroreningar i djurfoder.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Därför är detta magin: när du laddar tvätten, och vad får du ut av maskinen?
EnglishThe system is refusing to load and I cannot tell you how long it may take.
Under de omständigheterna tror jag att det är förnuftigt att inte fortsätta att vänta.
EnglishPresident Prodi, it was heroic to declare this Stability Pact a load of nonsense.
Ordförande Prodi! Det var hjältemodigt att förklara att denna stabilitetspakt bara är skräp.
EnglishIt will have considerable importance for reducing the waste load in the Baltic Sea.
Det kommer att ha stor betydelse för att minska utsläppen i Östersjön.
EnglishLawrence says, right, he's going to be carrying..... a load of drugs, right?
Lawrence sa att han kommer bära med sig - - en massa knark, eller hur?
EnglishBecause of that, I have had an increasingly heavy work load in relation to this issue.
På grund av detta, så har jag fått en allt tyngre arbetsbörda i samband med denna fråga.
EnglishThe certificate revocation list you are trying to load is notlater than the current one.
Listan med återkallade certifikat som du försöker hämta är inte senare än den nuvarande.
EnglishIf you have an older qualification to the occupational therapist and want to load a bachelor?
Har du en äldre yrkesexamen till arbetsterapeut och vill läsa in en kandidatexamen?
EnglishDouble-click a document in the Navigator to load it for editing.
Du laddar ett dokument för redigering genom att dubbelklicka på det i Navigator.
EnglishGet the Kalinka over here, load all your light balls on a sled, and...
Släpa hit Kalinka och skicka alla era ljuskulor till Omstart på en kälke.
EnglishThis is a great load off our minds and we are naturally overjoyed.
Detta innebär att en börda lyfts från våra axlar och naturligtvis är vi överlyckliga.
EnglishAn error message reading 'Some Google Mail features failed to load.
Felmeddelandet 'Det gick inte att läsa in vissa funktioner i Google Mail.
EnglishI think we are going to end up in a whole load of difficulties if we carry on as we are doing.
Jag misstänker att vi kommer att råka ut för en mängd problem om vi fortsätter som nu.