Engelsk-svensk oversættelse af "to nominate"

EN

"to nominate" svensk oversættelse

EN to nominate
volume_up
[nominated|nominated] {verbum}

1. generel

Each Member State will nominate a member of the Commission until 2014.
Varje medlemsstat kommer att utse en medlem av kommissionen fram till 2014.
It was absolutely right to nominate Winfried Menrad as rapporteur of the 2000 report.
Det var helt riktigt att utse Winfried Menrad till författare av betänkandet för år 2000.
However, I am appalled at your decision to nominate Mr McCreevy as Irish Commissioner.
Jag är dock bestört över ert beslut att utse Charlie McCreevy till irländsk kommissionär.
Nominate the person you think deserves to be recognized!
Nominera den du tycker förtjänar att bli uppmärksammad!
You can nominate both yourself as others and the nomination must be sent to the Election committee by Friday, 1 March.
Du kan nominera både dig själv och andra till valberedningen senast fredag 1 mars.
The European Council stated a long time ago that it would nominate the new Commission President before the elections.
Europeiska rådet har redan sedan länge sagt att det skulle nominera den nye ordföranden före valet.
As I said, Member States will nominate their own representatives.
Som jag sade, kommer medlemsstaterna att utnämna sina egna företrädare.
Parliament has gained the right to nominate two of the members of the administrative board.
Parlamentet har fått rätt att utnämna två av ledamöterna i styrelsen.
This would also apply if the EU were to nominate a special envoy.
Detta gäller också om EU skulle utnämna ett särskilt sändebud.

2. business

to nominate (også: to designate)

Eksempelsætninger "to nominate" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnyone they nominate will - unless he or she withdraws - become an EU commissioner.
Alla som nomineras kommer att bli ledamöter av Europeiska kommissionen - om inte han eller hon drar sig ur.
EnglishI hope that, in the future, Member States and governments will nominate both a man and a woman.
Förhoppningsvis nominerar medlemsstaterna och regeringarna i framtiden både en man och en kvinna.
EnglishBut Liberals and Democrats did not nominate the Commissioners rejected by Parliament's committees.
Men Liberaler och demokrater nominerade inte de kommissionärer som avvisats av parlamentets utskott.
EnglishIt is, therefore, with good reason that the report does not nominate many concrete matters for coordination.
Därför är det rätt att det i betänkandet inte tas upp så många konkreta saker för samordning.
EnglishAs regards the President, it would actually be nice if Parliament could nominate a candidate.
När det gäller valet av ordförande skulle det vara fint om vi som parlament skulle kunna föreslå en kandidat.
EnglishSo, we have a wonderful solution - we will nominate the commissioner initially on the basis of the Treaty of Nice.
Så vi har en perfekt lösning - inledningsvis utser vi kommissionsledamoten på grundval av Nicefördraget.
EnglishMany of you have helped me to impress upon the Member States the importance of this request to nominate more women.
Många av er har hjälpt mig att få medlemsstaterna att inse hur viktig vår begäran om fler kvinnliga nomineringar var.
EnglishAnd if they nominate the party host as their friend, that party host has a hundred friends, therefore, has more friends than they do.
Och om de kallar festfixaren sin vän, så har festfixaren hundra vänner och har därigenom fler vänner än de har.
EnglishWe had to agree on high-ranking positions - on the President of the European Council, and to nominate the High Representative.
Vi måste enas om de höga befattningarna - om posten som Europeiska rådets ordförande och om nomineringen till hög representant.
EnglishI would also like to announce that I am going to nominate certain members of certain governments for the Nobel Prize in Chemistry and in Physics.
Jag vill också meddela att jag kommer att föreslå vissa regeringsdelegater till Nobelpriset i kemi och fysik.
EnglishWhatever the reform, it is vitally important that smaller Member States retain their right to nominate a Member of the Commission.
För närvarande har de fem största medlemsstaterna två tjänster inom Europeiska kommissionen och det finns en var för de mindre medlemsstaterna.
EnglishI would not, however, think it would be a good thing to nominate five, six, seven or eight of them – that would be too much.
Men vad vi verkligen behöver är identiska urvalskriterier i medlemsstaterna och i Europeiska unionen, så att juryn måste arbeta enligt samma kriterier.
EnglishMy second feeling is that the more we nominate, the more we create functions and titles, the less we exist, and this should prompt us to ask ourselves some questions.
Jag har också en känsla av att ju fler personer vi utser, desto fler funktioner och titlar vi skapar, desto mindre existerar vi.
EnglishNext time, please can we have a process where all Member States nominate a woman and a man as candidates, so that we do not have the last-minute rush.
Nästa gång hoppas jag på ett förfarande där medlemsstaterna nominerar en kvinnlig och en manlig kandidat, så att vi slipper den här sistaminuten-paniken.
EnglishThe Treaty states: the governments of the Member States shall nominate the other individuals they intend to appoint in agreement with the President-designate.
Det står i fördraget att medlemsstaternas regeringar i samförstånd med den designerade ordföranden utser de övriga personer som kommer att utnämnas.
EnglishCertainly after the goings-on of this Spring, the Council should have the sense not to nominate candidates whose incorruptibility and integrity are debatable.
Särskilt efter hela affären i början av det här året borde rådet vara tillräckligt klokt för att inte föreslå kandidater vars oantastlighet och integritet är tvivelaktig.
EnglishThe loss of an automatic right to nominate a Commissioner would certainly be a very difficult, if not impossible, proposal to sell to an Irish electorate in this referendum.
Vi bör också komma ihåg att vissa medlemsstater, inklusive mitt hemland, måste hålla folkomröstning om alla fördragsändringar som den kommande regeringskonferensen resulterar i.
EnglishIf Socialists, Christian Democrats, Liberals and Greens each nominate a candidate for the Chairmanship of the European Commission, then this might give the European elections a new dynamic impetus.
Om socialdemokrater, kristdemokrater, liberaler och gröna ställer upp en kandidat var till posten som ordförande för kommissionen kan det ge de europeiska valen en ny dynamik.