EN

opening {substantiv}

volume_up
Subject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
Angående: Öppnande av energikapitlet i EU-förhandlingarna med Turkiet
Opening of the sitting (first sitting of the newly elected Parliament)
Öppnande av sammanträdet (det nyvalda parlamentets första sammanträde)
Of course, market opening cannot as such stop oil prices from increasing.
Marknadens öppnande kan som sådant inte hindra att oljepriserna stiger.
opening (også: aperture, break, gap, intake)
The dialogue in itself is not an opening for negotiations on new commitments.
Dialogen i sig innebär ingen öppning av förhandlingar om nya åtaganden.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
Such areas are useful if they reflect a desire for controlled opening.
Dessa områden är användbara om de är ett uttryck för strävan efter en kontrollerad öppning.
opening (også: breach, dent, gap, hole)
We know that a fiscal black hole is opening up in the area of pension provision and we just cannot ignore it.
Vi vet att ett fiskalt svart hål håller på att öppna sig på pensionsområdet och vi kan inte bara nonchalera det.
It is quite unacceptable for Europe’s regulatory and control mechanisms to have as many holes as a Swiss cheese, opening the door to fraud.
Det är fullständigt oacceptabelt att Europas lagstiftnings- och kontrollmekanismer är lika fulla av hål som en schweizerost och öppnar för bedrägerier.
opening (også: blank, breach, break, chasm)
In a globalised marketplace, the only way to stay competitive is to stay loose, ready to fill the gap, ready to exploit an opening, ready for anything.
På en globaliserad marknad är det enda sättet att behålla sin konkurrenskraft att hålla sig ledig, redo att fylla en lucka, redo att utnyttja en möjlighet, redo för vad som helst.
opening
opening
opening (også: inauguration)

Eksempelsætninger "opening" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Det var den första invigningen av ett Europahus i en av de nya medlemsstaterna.
EnglishIn conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
EnglishOf course, we have had the accession negotiations with Turkey and Croatia opening.
Givetvis har vi också inlett anslutningsförhandlingarna med Turkiet och Kroatien.
EnglishThis is one of the essential market-opening principles of the internal market.
Detta är en av de väsentliga marknadsöppnande principerna för den inre marknaden.
EnglishThat is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.
Det är min första kommentar till statsministerns inledningstal i parlamentet.
EnglishThere are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
Icke desto mindre finns det enorma risker med att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishIn addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
Dessutom tog vi de nya kollektiva steg som jag beskrev i mitt inledningsanförande.
EnglishThe aim is development, not reciprocity when it comes to opening up markets.
Syftet är utveckling, inte reciprocitet, när det gäller öppnandet av marknader.
EnglishThis may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
Detta kan snart komma att bli ett stort problem vid öppnandet av järnvägsmarknaden.
EnglishDark vistas are opening up for the refugees and for the neighbouring countries!
Det är dystra perspektiv som öppnar sig både för flyktingarna och för grannländerna!
EnglishWe are facing a time of historical change, which is opening up new horizons.
Vi befinner oss i en tid av historiska omvälvningar som öppnar nya dimensioner.
EnglishWe welcome the Green Paper, which has the merit of opening a debate on this subject.
Vi välkomnar grönboken, vars förtjänst det är att debatten i det här ämnet inleds.
EnglishSo please allow for a few more seconds between opening and closing the vote.
Så var snäll och ge oss ytterligare några sekunder innan ni avslutar omröstningen.
EnglishI voted in favour of opening the process of Turkey’s accession to the EU.
   .– Jag röstade för att inleda processen för ett turkiskt medlemskap i EU.
EnglishJust to move forward on some of the issues related to opening up the market.
Bara för att gå framåt med vissa av frågorna i samband med öppnandet av marknaden.
English   I take note of that for the opening of tomorrow's sitting, Mrs Kinnock.
   – Jag noterar detta inför öppnandet av morgondagens sammanträde, fru Kinnock.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Öppnandet av marknaden för posttjänster har hittills varit en framgångssaga.
English   I fully support the opening of accession negotiations with Turkey this autumn.
   Jag stöder helt att anslutningsförhandlingar inleds med Turkiet i höst.
EnglishBefore opening a bank account, the bank needs to get to know its potential clients.
Innan banken öppnar ett bankkonto måste den lära känna sina framtida kunder.
EnglishThe opening up of the markets means that the sector has evolved in very diverse ways.
Öppnandet av marknaderna påverkar sektorns utveckling i många olika avseenden.