Engelsk-svensk oversættelse af "page"

EN

"page" svensk oversættelse

volume_up
page {substantiv}
SV

"page" engelsk oversættelse

volume_up
page {fæl.køn}

EN page
volume_up
{substantiv}

1. generel

page (også: aspect, flank, part, point of view)
volume_up
sida {fæl.køn}
Start a new page based on another page or using Netscape's Template Website.
Börjar på en ny sida baserad på en annan sida eller använder Netscapes webbplats för mallar.
To insert or remove a page, click once with your mouse on the desired page.
Genom att klicka på en sida infogar du den eller tar bort den från dokumentet.
Create a new page using New Page Wizard at Netscpape Web site
Skapar en ny sida med guiden för ny sida från Netscapes webbplats
page (også: blade, leaf, pad, broadsheet)
Zimbabwe has undoubtedly turned a new page in its young history.
Ingen betvivlar att Zimbabwe i och med detta val vänder ett blad i sin unga historia.
It has been said that the EU-Africa Summit turned a 'new page'.
Det har sagts att toppmötet mellan EU och Afrika bidrog till att vi vände blad.
We cannot just turn the page and pretend that nothing has happened.
Vi kan inte vända blad och låtsas som om ingenting har hänt.
page (også: stooge, pageboy, errand-boy, gofer)
volume_up
springpojke {fæl.køn}
page (også: bellboy, bellhop, pageboy)
volume_up
piccolo {fæl.køn}
page
volume_up
brudnäbb {fæl.køn}
page
volume_up
hovsven {fæl.køn}

2. historie

page
volume_up
page {fæl.køn}
Press (Page Up) or (Page Down) keys to display the first or the last document from the list.
Med tangenterna PageUp och PageDown visar du det första respektive sista dokumentet i listan.
In the Condition field, enter: " Page > 1 " (but without inverted commas).
I fältet Villkor matar du in: " Page > 1 " (utan citationstecken).
Page, Plant, Mick, Keith -- but somehow it's all turning around.
Page, Plant, Mick, Keith... men av någon anledning. tog allt en vändning.

Synonymer (engelsk) for "page":

page

Eksempelsætninger "page" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishClick here to align the table centered between the left and right page margins.
Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
EnglishOn the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
EnglishOn the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishThis button will be active when you have reached the second page of the AutoPilot.
Den här kommandoknappen är bara tillgänglig fr.o.m. det andra redigeringssteget.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishDefine the indentation distance between the paragraph and the right page margin.
Här ställer du in hur långt texten ska dras in från högermarginalen på sidan.
English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(skratt) Men låt mig bara få läsa upp några slumpvalda stycken från sidan 217.
EnglishRemember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
Kom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
EnglishMeta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
Metataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:
EnglishOn the Values tab page, enter the conditions for new values entered into cells.
Klicka på fliken Kriterier och ange de villkor som värdena i cellen måste uppfylla.
EnglishIt is, therefore, possible to show a page layout template on different page formats.
På så sätt är det t ex möjligt att avbilda en mall-sidlayout på olika sidformat.
EnglishTo do so, open the dialog used to edit objects, and select the Type page tab.
Öppna dialogrutan för redigering av objektegenskaper och välj sidan fliken Typ.
EnglishOn the Background tab page, select the background color or a background graphic.
Klicka på fliken Bakgrund och välj en bakgrundsfärg eller ett bakgrundsgrafikobjekt.
EnglishThe promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page.
Löftena från de senaste toppmötena inom G8 och G20 blev en skrivbordsprodukt.
EnglishThe file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
Filen måste uttryckligen utesluta sidan från systemets besök på följande sätt:
EnglishOn the very first page, Mr Kellett-Bowman summarizes the record of those forty years.
Redan på första sidan gjorde Kellett-Bowman en sammanfattning av de fyrtio åren.
EnglishHere you can see all the table fields chosen on the previous AutoPilot page.
Här visas alla datafält i tabellen som du har valt i föregående steg i AutoPilot.
EnglishOnceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
När spårningskoden har installerats aktiveras den varje gång en besökare visar sidan.