Engelsk-svensk oversættelse af "people"

EN

"people" svensk oversættelse

volume_up
people {substantiv}

EN people
volume_up
{substantiv}

people
volume_up
man {prp.}
People call this decentralization, and say they want to bring EU cooperation closer to the people.
Man kallar det decentralisering, man säger, att man vill föra EU-samarbetet närmare medborgarna.
There really is a feeling that people are finally beginning to ask the right questions.
Man har verkligen en känsla av att man äntligen börjar ta upp de rätta frågorna.
The people-to-people direct contact means sharing values and realities.
Direktkontakt mellan människor innebär att man delar värden och verkligheter.
people
Almost 60 people died, and hundreds of thousands of people sustained considerable damage.
Nästan 60 människor omkom och hundratusentals människor blev allvarligt skadade.
And some of the people that you meet on the road... are really amazing people.
Och en del av de människor du träffar ute på vägarna... är helt fantastiska människor.
However, the EU is failing to outlaw hate crimes against people as people.
EU misslyckas dock med att förbjuda hatbrott mot människor som människor.
people (også: folk, population, folks)
And it's not because people were happy or people were not frustrated.
Och det var inte för att folk var lyckliga eller att folk inte var frustrerade.
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
People do not understand this, neither do they want or accept this.
Folk begriper det inte, folk vill det inte, folk förstår det inte, folk accepterar det inte.
people (også: characters)
People lists certificates from other people or organizations.
I listan Personer finns certifikat från andra personer och organisationer.
Movement, activity and health in older people and people down severe disability
Rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning
This means more than 800 people a week and over 115 people this very day.
Det innebär mer än 800 personer i veckan och drygt 115 personer bara i dag.
people
Europe must be for the people; it must be about the real issues that concern people.
Europa måste vara för människorna, det måste handla om verkliga frågor som berör människorna.
We think about aid, like these people here giving aid to these people here.
Vi tänker på bistånd som att människorna här hjälper människorna här.
Because referendums were organised, people had a proper grasp of the document.
Eftersom det organiserades folkomröstningar hade människorna grepp om dokumentet.
people (også: nation)
volume_up
nation {fæl.køn}
I am not therefore accusing the Americans as a people and as a great nation.
Följaktligen anklagar jag inte alls amerikanerna som folk och som en framstående nation.
We are witnessing the slow strangulation of a wonderful nation and a wonderful people.
Vi bevittnar en långsam kvävning av en underbar nation och ett underbart folk.
We cannot isolate a nation-state of 1.3 billion people.
Vi kan inte isolera oss ifrån en nation med 1,3 miljarder människor.
people
volume_up
anhöriga {fl} [hverd.]
We also extend our condolences to his family and relatives and to the Irish people.
Vi framför också våra kondoleanser till hans familj och till de anhöriga och det irländska folket.
This represents some 100,000 people per year including their dependants coming into my country.
Detta motsvarar omkring 100 000 människor om året, om man räknar med deras anhöriga, som kommer in i mitt land.
Hundreds of thousands of people lost their lives, millions lost close relatives or their livelihoods.
Hundratusentals människor förlorade livet, miljoner förlorade nära anhöriga och sitt levebröd.
people (også: nation)
Dialogue promotes mutual understanding among peoples in the cause of peace.
Dialogen stöder den ömsesidiga förståelsen för fred olika folkslag emellan.
There are perhaps 30 different peoples in Dagestan with just as many different languages.
Det finns kanske 30 olika folkslag i Dagestan, med lika många olika språk.
But there are many peoples, languages and cultural groups which are also facing grave threats.
Men det finns många folkslag, språk och kulturella grupper som också är allvarligt hotade.
people

Synonymer (engelsk) for "people":

people

Eksempelsætninger "people" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
Under de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
EnglishThis shows that the EU has global political ambitions, at other people's expense.
Det visar att EU har globala politiska ambitioner på andra människors bekostnad.
EnglishEuropean policy must focus consistently on the interests of the people of Europe.
Europeisk politik måste konsekvent inriktas på det europeiska folkets intressen.
EnglishI am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.
Jag är bekymrad, liksom de övriga talarna, över befolkningens belägenhet i Irak.
EnglishThere is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
Det råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishSix months ago, wanting to regain people’ s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishThe people of both countries strongly supported their governments in this work.
Medborgarna i båda länderna har gett sina regeringar starkt stöd i detta arbete.
EnglishEven now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
Redan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishThe people of Bulgaria gave a mixed message in their general election on 25 June.
Bulgariens medborgare gav ett blandat budskap i det allmänna valet den 25 juni.
EnglishIt is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Det handlar om miljarder människors dagliga liv och sysselsättningsmöjligheter.
EnglishSix months ago, wanting to regain people’s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishIn my region, where more than one million people live, over 80% are Catholics.
I min region, som har mer än en miljon invånare, är mer än 80 procent katoliker.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishWe have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
Vi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
EnglishThe black people of Zimbabwe are still suffering under the legacy of colonialism.
Den svarta befolkningen i Zimbabwe lider fortfarande av arvet från kolonialismen.