Engelsk-svensk oversættelse af "performance based"

EN

"performance based" svensk oversættelse

EN performance based
volume_up
{adjektiv}

performance based
The third option would be a performance-based payment, in other words, an up-front payment and then the final payment only once it is clear how good the rating is.
Den tredje möjligheten är prestationsbaserad ersättning, det vill säga en förskottsbetalning och sedan en slutbetalning när det framgår hur rättvisande kreditbetyget har varit.

Eksempelsætninger "performance based" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe are going to try and introduce a performance-based approach by the first half of 2008.
Vi ska försöka att införa en resultatbaserad strategi senast under första halvåret 2008.
EnglishThere is a special performance based salary scale for PhD students.
Lönen höjs stegvis allt eftersom fordringarna för doktorsexamen uppnåtts.
EnglishOur process of enlargement, as everyone has been pointing out, is performance-based.
Vår utvidgningsprocess är som alla har påpekat resultatbaserad.
EnglishGermany’s so-called performance-based system is a disgrace and needs to be reviewed at the European level.
Tysklands så kallade prestationsbaserade system är en skam och måste granskas på EU-nivå.
EnglishGermany ’ s so-called performance-based system is a disgrace and needs to be reviewed at the European level.
Tysklands så kallade prestationsbaserade system är en skam och måste granskas på EU-nivå.
EnglishWe support the move to a new personnel policy under which promotion would be performance based.
Vi stöder omvändningen till en ny personalpolitik som innebär att befordringar sker på grundval av prestationer.
EnglishIf necessary, the processes of the two candidate countries should be separated and they should receive individual performance-based evaluation.
Tillräckligt mycket har inte gjorts för att nå upp till de normer som tillämpas inom hela Europeiska unionen.
EnglishIf necessary, the processes of the two candidate countries should be separated and they should receive individual performance-based evaluation.
Om det behövs, bör behandlingen av de två kandidatländerna delas upp och deras prestationer bedömas var för sig.
EnglishNevertheless, although contributions to the budget are indeed more or less based on performance, Member States are still demanding reduced contributions!
Ändå, trots att man i allmänhet betalar in till budgeten utifrån den kapacitet man har, kommer det uppmaningar från medlemsstaterna om lägre avgifter!
EnglishIt therefore represents a first and ambitious step to establish internationally scientifically-based performance standards which currently do not exist.
Därför utgör detta ett första och ambitiöst steg mot ett införande av normer baserade på internationell forskning, något som för närvarande inte existerar.
EnglishAt a general level, the Human Rights Working Group, COHOM, has been working since last autumn on improving the Union's performance, based on our experience from last year's session.
COHOM kommer antagligen även att be om detaljerade rapporter från cheferna för EU: s uppdrag när det gäller mänskliga rättigheter i de länderna.
EnglishThe third sets out some doubts - entirely reasonably in my view - as to the effectiveness of an estimate criterion based on performance in the previous year.
Den tredje gäller en del betänkligheter - enligt min mening helt rimliga - i fråga om effektiviteten hos ett beräkningskriterium som baseras på föregående års resultat.
EnglishI believe that that performance-based approach will speed up the creation of functional blocks, because they will be essential to the achievement of the performance targets.
Jag tror att en resultatbaserad strategi kommer att påskynda inrättandet av funktionella block, eftersom de kommer att bli nödvändiga för att nå resultatmålen.
EnglishWork is ongoing at the Commission for a more systematic assessment of quality of public finance developments including aspects of performance-based budgeting.
Kommissionen arbetar med en mer systematisk utvärdering för att mäta kvaliteten på utvecklingen av de offentliga finanserna där man även beaktar aspekterna på resultatbaserad budgetering.
EnglishIn the light of positive experiences in Switzerland since the introduction of the performance-based HGV levy in 2001, there are no objections to the new directive.
Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Schweiz ända sedan införandet av prestandabaserade avgifter för tunga godsfordon 2001 finns det inga invändningar mot det nya direktivet.
EnglishAs of October 2005 and pursuant to the provisions currently in force, certain vehicles have to pass a series of performance tests based on the recommendations of the Joint Research Centre.
Från och med oktober 2005 och enligt de säkerhetsåtgärder som antagits måste vissa fordon klara ett antal prestandatest enligt rekommendationer från Gemensamma forskningscentret.