Engelsk-svensk oversættelse af "production"

EN

"production" svensk oversættelse

volume_up
production {substantiv}
volume_up
product {substantiv}

EN production
volume_up
{substantiv}

1. generel

production
volume_up
produktion {fæl.køn} (tillverkning av varor)
In the same way it favours extensive production to the detriment of labour-intensive production.
Likaså gynnar frikopplingen extensiv produktion till nackdel för arbetsintensiv produktion.
People want ethical standards in production; they also want ecological standards in production.
Människor vill ha etiska normer för produktion, och de vill ha ekologiska normer för produktion.
limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
Very high quality rye is used there in the production of functional foods.
Där används mycket högklassig råg för tillverkning av hälsofrämjande livsmedel.
We must encourage the production of quality tobacco with lower tar levels.
Vi måste uppmuntra tillverkning av kvalitetstobak som är mindre rik på tjära.
production (også: compilation)
volume_up
framtagning {fæl.køn}
Here, however, we have a problem: the production of statistics.
Men här kan vi se ett problem: framtagning av statistik.
Many engineers from the programme works with development and production of new products, both in small and large businesses.
Många civilingenjörer från Teknik fysik och elektroteknik jobbar med utveckling och framtagning av nya produkter, både i små och stora företag.
production (også: nest, rollout, set, staging)
volume_up
uppsättning {fæl.køn}

2. business

production
volume_up
tillverkning {fæl.køn}
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
Very high quality rye is used there in the production of functional foods.
Där används mycket högklassig råg för tillverkning av hälsofrämjande livsmedel.
We must encourage the production of quality tobacco with lower tar levels.
Vi måste uppmuntra tillverkning av kvalitetstobak som är mindre rik på tjära.

Synonymer (engelsk) for "production":

production
product

Eksempelsætninger "production" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishImport duties and production subsidies are incompatible with our liberal values.
Importtullar och produktionsstöd är inte förenliga med våra liberala värderingar.
Englishproduction documentation, that the contract manufacturers have online access to,
tillverkningsunderlag, som kontraktstillverkarna har online-tillgång till genom
EnglishOverall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more.
Den totala biogasproduktionen ökar, men jag anser absolut att vi kan göra mer.
EnglishI do think, however, that we must introduce measures to increase food production.
Jag anser dock att vi måste införa åtgärder för att öka livsmedelsproduktionen.
EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
Jag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
EnglishTo cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
EnglishTen million people are directly dependent on the production and export of cotton.
Tio miljoner människor är direkt beroende av bomullsproduktion och bomullsexport.
EnglishDo not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Försök inte påstå att vi kan förlita oss enbart på det som produceras i Europa.
EnglishWe all know that the cost of saving is now lower than the cost of new production.
Vi vet alla att besparingskostnaderna nu understiger kostnaderna för nyproduktion.
EnglishWe have given a two-year extension to companies to phase out their production.
Vi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen.
EnglishIt is essential that production be maintained in various countries in Europe.
Det är absolut nödvändigt att tillverkningen blir kvar i de europeiska länderna.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
Och det begås med hänvisning till en lögn, nämligen den påstådda överproduktionen.
EnglishFurthermore, sugar production quotas and subsidised exports are also to be reduced.
Vidare skall även sockerproduktionskvoter och subventionerade exporter reduceras.
EnglishThe level of global food production today is already sufficient to feed everyone.
Den globala livsmedelsproduktionen är i dag så omfattande att den kan livnära alla.
EnglishIt is time to move towards a shift from production aid to agricultural policy.
Kursen måste ändras så att vi går från produktionsstöd till landsbygdspolitik.
EnglishThe same is true for licensed production overseas, and transport and trans-shipment.
Den skall också gälla licenstillverkning utomlands och transport och återexport.
EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Endast 3 procent av EU:s jordbruksareal används i produktionen av proteingrödor.
EnglishA solution must be provided, to the production system and to the Member States.
Den måste hitta en lösning för såväl produktionssystemet som medlemsstaterna.
EnglishThis already forms the specific ethical basis of European agricultural production.
Detta utgör redan grundvalen för etiken inom den europeiska jordbruksproduktionen.
EnglishCompetition is all very well, but the production base and jobs are being destroyed.
Konkurrensen går utmärkt, men den produktiva basen och sysselsättningen förstörs.